Ikona wykładuNazwa i link do wykładuPlan wykładu
Intral view Crystal Palace
CrystalPalace,Londyn (1851)
(2 godz)
Wprowadzenie

Przekrycia hal i galerii
Konstrukcje stalowe. Wprowadzenie Rys historyczny. Rodzaje konstrukcji stalowych. Konstrukcje stalowe: ekspresja stężeń; łukowe i krzywoliniowe; cięgnowe i kablowe; ramy; Uwagi wstępne o połączeniach; struktury przestrzenne; detale mocowania szkła; penetracja przez czynniki zewnętrzne; zabezpieczenia a-kor i p-poż; Wprowadzenie do projektowania: Eurokod 3.
W programie rozdz. 1 i 2 opracowania "Przekrycia hal i galerii".
Podstawy projektowania
Podstawy projektowania
(2godz)
[+ Lab]
Kombinacje obciążeń
Kombinacja obciążeń. Rys historyczny. Zestaw norm "obciążeniowych". Formuły kombinacyjne. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa. Obciążenia niekorzystne i korzystne. Współczynniki redukcyjne. Zasada superpozycji skutków zastosowana do wyznaczania sił przekrojowych i reakcji Przykłady rachunkowe wyznaczania obliczeniowych sił (przekrojowych i reakcji) . Oprogramowanie do obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji stalowych.
Klasa przekroju
Klasa przekroju
(1 godz)
[+ Lab]
Klasy przekroju.
Idea klas przekrojów stalowych i podstawowe spostrzeżenia. Ścieżki równowago elementów wykonanych z przekrojów różnych Klasa przekroju: pierwsza, druga, trzecia, czwarta - definicje. Nośności przekrojów stalowych jednokierunkowo zginanych, klasy przekrojów i odpowiadające rozkłady naprężeń w przekroju. Definicja szerokości c i grubości t ścianki do wyznaczania jej smukłości. Procedura klasyfikowania przekroju. Graniczne smukłości ścianek dwuteownika zginanego lub ściskanego. Klasa przekroju mimośrodowo zginanego. Plastyczna interakcja zginania i ściskania oraz współczynnik α. Sprężysta interakcja zginania i ściskania oraz współczynnik Ψ. Zadania rachunkowe wyznaczenia klasy przekroju elementu zginanego, ściskanego. Procedury numeryczne do wyznaczania klasy przekroju obciążonego w sposób złożony.
(1 godz)
Wieszak: element stalowy
rozciągany
Wymiarowanie elementu przy rozciąganiu,: Warunek nośności elementu rozciąganego. Stale konstrukcyjne. Nośność elementu z otworami, Wyznaczanie przekroju netto, Smukłość elementów rozciąganych i ochrona korozyjna
Słup w ramie(2 godz)
[+ Lab]
Słup: element stalowy
ściskany
Wyboczenia pręta idealnego i rzeczywistego. Idea wartości krytycznych i współczesne znaczenie współczynnika długości wyboczeniowej. Wymiarowanie pręta ściskanego według Eurokodu 3. Parametry imperfekcji α krzywych wyboczeniowych. Przyporządkowanie krzywych wyboczenia do rodzaju przekroju stalowego. Krzywe wyboczenia stalowych prętów. Geometryczny sens długości wyboczeniowej. Zależność długości wyboczeniowe od sztywności konstrukcji. Nomogramy do wyznaczania długości wyboczeniowych. Zależność długości wyboczeniowej od stopnia obciążenia pręta. Wprowadzenie do metody imperfekcyjnej (A).
Zadanie rachunkowe wyznaczania współczynnika wyboczeniowego
Wyboczenie i zwichrzenie
Zwichrzenie
(2 godz)
[+ Lab]
Belka: element stalowy
zginany
Zwichrzenie belki stalowej. Typowe rozpiętości i zastosowania belek stalowych. Nośność przekroju belki na zginanie. Nośność przekroju belki na ścinanie. Rozkład naprężeń stycznych od siły poprzecznej V w przekroju belki. Nośność przekroju belki przy dużym ścinaniu. Nośność przekroju dwuteowego w przypadku jednoczesnego działania siły osiowej i momentu zginającego. Belki niestężone - wymiarowanie klasyczną metodą normową. Parametry imperfekcji αLT krzywych zwichrzenia i przyporządkowanie krzywych zwichrzenia. Zależność współczynnika zwichrzenia od momentu krytycznego. Wyznaczanie momentu krytycznego analitycznie oraz numerycznie (program LTBEAM).
Łącznik śrubowy(2 godz)
[+Lab]
Połączenia śrubowe
Połączenia spawane
Połączenia elementów konstrukcji stalowych: warsztatowe - spawane, montażowe - śrubowe. Spawalnictwo - metody spawania.. Ukosowanie krawędzi blach do spawania. Rodzaje spoin i oznaczenia na rysunkach. Spoiny pachwinowe - warunki konstrukcyjne. Spoiny pachwinowe - wymiarowanie. Spoiny czołowe - warunki konstrukcyjne. Spoiny czołowe - wymiarowanie. Zadania rachunkowe wymiarowania spoin pachwinowych i czołowych.
Połączenia śrubowe zakładkowe na śruby zwykłe, sprężane i pasowane Połączenia śrubowe czołowe niesprężane i sprężane. Zadania rachunkowe wymiarowania połączeń śrubowych zakładkowych kategorii B i C oraz czołowych na śruby zwykłe.
(2 godz)
Podsumowanie. Zagadnienia wybrane
Podsumowanie. Zagadnienia wybrane: imperfekcyjna metoda wymiarowania bez współczynników zwichrzenia i wyboczenia

 

Translate »