πSklep, πWiki. Regulamin

Zasady ogólne

Definicje podstawowe

πWitryna — portal Chodor-Projekt  – internetowy portal udostępniany i obsługiwany przez Chodor-Projekt, sp. z o.o. Portal udostępnia wolną encyklopedię Architekta i Inżyniera  πWiki oraz internetowy sklep o nazwie πSklep, umożliwiający zakup i dostęp do pełnej treści artykułów opublikowanych w encyklopedii, a także pobranie arkuszy kalkulacyjnych używanych do projektowania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcji oraz innych  branż.

Chodor-Projekt, sp. z o.o.   z siedzibą w Kielcach, ul. J. B. Puscha 3, lok 30, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9591956863, REGON: 260783615, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Gospodarczy w Kielcach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000518307
Dane  i formularz kontaktowy są dostępne na stronie Kontakt.
Polityka prywatności, spełniająca warunki RODO jest opublikowana na stronie.

Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Użytkownik zawodowy- Użytkownik, wykonujący zawód zbieżny z usługami oferowanymi przez πWitryna

Artykuł — czasowo udostępniane Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające opublikowanie wydawnictwa zgodnego z zakresem encyklopedii πWiki lub publikacja już umieszczona w encyklopedii, przeznaczona do przeglądania, edycji lub innych czynności redakcyjnych

Regulamin — niniejszy dokument sporządzony przez Chodor-Projekt, sp. z o.o.  określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Portalu internetowego πWitryna w zakresie obsługi encyklopedii πWiki, oraz sklepu πSklep

Polityka prywatności (RODO)

Nasza polityka prywatności jest zamieszczona na stronie.

Warunki podstawowe

Niniejszy Regulamin dotyczy Użytkowników  innych niż zawodowi. Użytkownicy zawodowi zobowiązani są zawrzeć umowę z administratorem portalu πWitryna, wskazanym wyżej, a dostępnym pod adresem biuro@chodor-projekt.net.

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik, niezależnie od statusu, może pobrać artykuł lub inny towar wystawiony do kupna na portalu πWitryna po uiszczeniu wskazanej opłaty.
 2. Użytkownicy prywatni mogą publikować artykuły w encyklopedii πWiki po pomyślnym przebiegu moderacji podczas rejestracji w systemie, wyłącznie po nadaniu przez administratora systemu statusu „Autor”. Proces rejestracji i moderacji w całości odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Emaila podanego przez Użytkownika.
 3. Artykuły są publikowane w encyklopedii na okres nieokreślony, chyba że zostanie skrócony przez osobę, która umieściła artykuł  w encyklopedii πWiki.
 4. W treści artykułów nie można umieszczać reklam, treści offtopic, spamu, wulgaryzmu, gróźb, a także treści nieprawdziwych lub nierzeczowych, ogólnie pozostających poza poziomem standardów i kultury utrzymywanej na Portalu πWitryna, a także treści noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących Portalowi. lub niezgodnych z typem artykułu. Ogłoszenie nie może naruszać polskiego prawa lub dobrych  obyczajów, a także  postanowień niniejszego regulaminu.
  Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  Nie będzie akceptowana reklama lub promocja serwisów , portali i stron www niż spółki Chodor-Projekt, z o.o. , w tym zamieszczanie adresu http, prowadzącego do strony innej niż udostępnione serwisy lub strona własna Użytkownika.
  Nie jest  również akceptowane zamieszczenie opisów, ilustracji lub fotografii prezentujących obiekty inne niż treść artykułu, w szczególności takich, których głównym celem jest promocja firmy, marki, logo autora lub osoby trzeciej.
 5. Administrator przyjmuje, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor.
 6. W przypadku oczywistego stwierdzenia naruszenia zasad z punktów 4 i 5, Chodor-Projekt, sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zdjęcia artykułu z portalu w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez prawa odszkodowania dla Użytkownika lub usunięcia fragmentów artykułu z naruszeniami.
  W przypadkach wątpliwych kroki takie zostaną uzgodnione z autorem.
  Przy wielokrotnie powtarzającym się naruszeniu zasad, zostanie to potraktowane jako płatna reklama, Użytkownik będzie obciążony stosownymi kosztami, a przy braku wniesienia opłaty nastąpi blokada adresów IP Użytkownika.
 7. Po stwierdzenia opublikowania treści o wątpliwej zawartości merytorycznej nastąpi moderacja treści przez administratora: Leszka Chodor ( lch@chodor-projekt.net). W przypadku oprotestowania takiej moderacji przez autora artykułu ostateczną decyzję podejmie niezależny recenzent na koszt i ryzyko autora. Osoba recenzenta oraz koszty recenzji zostaną uzgodnione z autorem artykułu.
 8. Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń, lub ich elementów i zdjęć zamieszczonych πWitryna  bez uprzedniej zgody Użytkownika.
 9. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW portalu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript , arkusze XLS, kody w jeżyku „C”, do których prawo nie przysługuj Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Chodor-Projekt, sp. z o.o. i Leszkowi Chodor osobiście.\

Profil Użytkownika

Każdy Użytkownik po rejestracji może zmienić hasło dostępu do portalu na nowe,  przyjazne hasło oraz  zmodyfikować swoje podstawowe dane.

Dobrym zwyczajem jest prezentacja autora poprzez uzupełnienie swój profilu. Notka biograficzna jest pobierana z profilu na portalu. Dostęp do profilu możesz uzyskać poprzez wybranie opcji w górnym, prawym rogu ekranu: „Jak się masz …/Edycja profilu”. W swoim profilu znajdź (dwa ekrany w dół) i wypełnij pole tekstowe „O Tobie – Biografia”.

Twoja fotografia jest pobierana z globalnego serwisu gravatar.com. Tam załóż konto, a zdjęcie przypisane do podanego emaila może być używane w dowolnym miejscu w internecie. Wystarczy na innej stronie podać ten sam email – nie trzeba używać linków lub przesyłać zdjęcia na ten portal.
Przy  edycji profilu możesz uzyskać informację o poziomie swoich uprawnień na witrynie.

Zasady korzystania z encyklopedii πWiki

Cennik i wynagrodzenie dla autorów

Publikowanie artykułów w encyklopedii πWiki jest bezpłatne, o ile nie będzie wymagało pomocy redaktora encyklopedii i konieczności uzyskania zewnętrznych recenzji.

Opłaty za pobranie artykułów opublikowanych na portalu są ustalane w zależności od oglądalności-liczby odsłon artykułu lub liczby pobrań arkuszy kalkulacyjnych i są każdorazowo ujawniane na stronach πSklep. Liczba odsłon artykułu jest ustalana na podstawie ostatnich 24 godzin i publikowana na stronie …..

Zgodnie z zasadą autorowi należy się wynagrodzenie faktycznie pobrane od osób klientów portalu, pomniejszone o prowizję portalu oraz należne podatki.

Prowizja portalu ustalona jest na 20% dochodów, to znaczy przychodu po odliczeniu podatków: 23%VAT oraz podatku dochodowego zależnego od obrotu portalu, naliczanego zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami.

Artykuły zamieszczane przez zarejestrowanych użytkowników i po spełnieniu warunków, wymaganych niniejszym Regulaminem lub warunków szczególnych ogłaszanych na Portalu — zostaną opublikowane w ciągu godziny od zgłoszenia, jeśli spełniają warunki publikacji bezpłatnych lub w ciągu 24 godzin po wniesieniu stosownych opłat. Okres 24 godzin  potrzebny jest w tym przypadku do potwierdzenia przez Bank wniesienia opłaty.

Po zidentyfikowaniu faktu, że ogłoszenia zamieszczone jako prywatne, zostało dodane przez osobę zawodową, ogłoszenie może zostać usunięte bez zwrotu kosztów , a w przypadku wielokrotnego powtarzania dodawania ofert prywatnych przez taki podmiot zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem dla Biur Pośrednictwa i agentów w obrocie nieruchomościami za cały okres prezentacji ofert umieszczonych niezgodnie z regulaminem.

Instrukcja użytkowania encyklopedii πWiki

Po nadaniu przez Administratora statusu „Autor” Użytkownik  może samodzielnie zamieścić artykuł w Encyklopedii  πWiki

W tym celu należy otworzyć edytor  WordPress. Portal używa klasycznego edytora ze wtyczką TinyMCE. Krótka instrukcja edytora znajduje się na stronie.

Dodawanie obrazów i zdjęć-instrukcja

Zasady korzystania ze sklepu πSklep

 

Postanowienia końcowe

Odpowiedzialność

Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby zamieszczane przez niego ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad niniejszego regulaminu , a także  za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.  Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi odpowiedzialności prawną, materialną i moralną za treść ogłoszenia,  a w szczególności ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi.
Spółka Chodor-Projekt, sp. z o.o.  nie odpowiada za treść, w tym rzetelność i prawdziwość zamieszczonych ogłoszeń, za zachowania Użytkowników , ani też za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość treści otrzymanej od autora  przez odwiedzającego Portal.

Chodor-Projekt, sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu SMS-ów zawinione przez operatorów sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności  serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz  dostawców Internetu.

Zakres odpowiedzialności spółki Chodor-Projekt, sp. z o. o, z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika.

Odstąpienie od umowy

Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od terminu jej zawarcia. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie πWitryna, użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Portal nie dokonał emisji artykułu, czyli umowy jeszcze nie wykonał.

Wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienie od umowy zgodnie z treścią powyżej akapitu powyżej.

Chodor-Projekt, sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w szczególności do usunięcia umieszczonych treści  i ograniczenia funkcjonalności użytkownikowi, który złamał  postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub w inny sposób działa na szkodę serwisu i jego użytkowników. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty  w szczególności za promowanie ogłaszanych treści.

Zmiana regulaminu

Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez Chodor-Projekt sp.z o.o.  przy czym o  aneksach do regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na niniejszej stronie internetowej, a  zmiany regulaminu i cennika usług wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu 3 dni, licząc od daty ich opublikowania na stronie internetowej.

Mechanizmy społecznościowe

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »