Korzystając z usług po zalogowaniu się na Portal lub podczas współpracy jako Partner, powierzasz nam swoje informacje.  Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Kto jest administratorem danych?

Administratorami Twoich danych jest spółka Chodor-Projekt, sp.z o.o.  lub podmioty powiązane.
Link do strony, na której znajdują się dane rejestrowe i kontaktowe Administratora danych Kontakt
Adres Email Administratora Danych: lch@chodor-projekt.net
Adres korespondencyjny: Chodor-Projekt, sp.z o.o., al. IX Wieków Kielc 6, lok.3, 25-314 Kielce

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, niż podano w niniejszej informacji- skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Fundamentalne zasady

Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych na πPortalu, encyklopediii πWiki i πSklepie jest niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie usług płatniczych oraz wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ; (RODO) tj. w celu realizacji umowy o usługę płatniczą oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 33 ust. 1 i 2 w zw. z art. 34 i nast. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723) (AML);

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług piSklepu oraz przez okres pięciu lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono na rzecz klienta ostatnią transakcję płatniczą lub przez okres pięciu lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono na rzecz klienta ostatni dokument księgowy – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;

Jakie dane przetwarzamy?

Administrator jest uprawniony przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Pana/Panią nadawane na podstawie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu;
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pan/Pani korzystał/a;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Administratora;
 • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług Administratora.

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z usług portalu , lub takie, które powierzasz świadomie w trakcie współpracy lub wymiany korespondencji (tradycyjnej lub teleinformatycznej w tym drogą Email). Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci naszych zasobów lub do wymiany informacji, takie jak  adres e-mail, który podajesz  w formularzach lub oknach dostępowych, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Portalu,  czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Najczęściej przetwarzanie Twoich danych ogranicza się do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane, ale może się różnić w zależności od głębokości współpracy. Informacje w tym zakresie możesz zawsze zapytać Administratora Danych (dane kontaktowe poniżej).

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1 wykonanie umów na linii Chodor-Projekt – Użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi lub umowy o usługi projektowe i eksperckie),  w tym także do celów dopasowywania Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a WP, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie  jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2 pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3 marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”). Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz -uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych Usług.

Reasumując, dane mogą być przekazywane wyłącznie podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji transakcji płatniczych. Dane mogą być ponadto przekazane uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych w zakresie nieobjętym realizowanymi przez Administratora obowiązkami wynikającymi z AML
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach) w zakresie nieobjętym realizowanymi przez Administratora obowiązkami wynikającymi z AML
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody- możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Chodor-Projekt, sp.z o.o.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa Portalu może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe -umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne -umożliwiające  „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe -umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne -służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta , możliwe jest np.  samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Portalu

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Zgoda

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie z usług, w tym ze stron internetowych, Portalu, w tym zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych,  analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez Chodor-Projekt, sp. z o.o.. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać, korzystając z narzędzia dostępnego tutaj,  z tym  że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Translate »