A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z

Wodoszczelność betonu

W praktyce inżynierskiej nadal funkcjonuje pojęcie wodoszczelności betonu zdefiniowane w normie z 1988 roku [1]. Współcześnie w dobie Eurokodów pojęcie wodoszczelności  powinno być rozumiane jako głębokość penetracji wody pod ciśnieniem wg normy z 2011 roku [2] lub jako klasa szczelności  wg nomy  [3].

Dawne oznaczenie wodoszczelności”W2 do W12” wg tab.1.    powinno być przetłumaczone na nowe  „0 do 3” wg tab 2.

Tab. 1 Definicja „wodoszczelności” wg [1]

Tab.2.  Klasa szczelności wg normy [3]

Oznaczenie głębokości  penetracji wody wg normy  [2] przeprowadza się na próbkach sześciennych, prostopadłościennych lub walcowych o boku lub średnicy o wymiarze nie mniejszym niż 150 mm. Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię próbki wywierane jest działanie wody pod ciśnieniem. Następnie próbka jest rozłupywana i mierzona jest z dokładnością do 1 mm głębokość penetracji wody. Badanie przeprowadza się w urządzeniach zapewniających zasilanie wodą od dołu. Próbka musi osiągnąć wiek minimum 28 dni. Po umieszczeniu próbki w urządzeniu (np AT 315 – aparat 3-stanowiskowy z pomiarem wody firmy TECNOTEST) przykładamy wodę pod ciśnieniem 500 ± 50 kPa przez 72 ± 2 godz.

Oznaczenie wodoszczelności wg normy [1] przeprowadzało się na próbkach sześciennych o boku 200 mm (typ A) lub próbkach sześciennych o boku 150 mm ( typu B podstawowy ). W próbkach typu A frakcja kruszywa poniżej 63 mm , typu B frakcja kruszywa poniżej 32 m. Dopuszcza się badanie próbek wyciętych z konstrukcji. Badanie przeprowadza się w urządzeniach zapewniających zasilanie wodą od góry. Ciśnienie wody w aparacie zwiększa się co 24 godz. o 0,2 MPa a końcowe ciśnienie odpowiadające żądanemu stopniowi wodoprzepuszczalności należy utrzymywać przez 24 godz. Badanie przerywa się gdy 2 próbki z badanej partii wykażą oznaki przesiąkania wody albo po osiągnięciu wymaganego stopnia wodoszczelności ( W2, W4, W6, W8, W10, W12 ).

Oznaczenia szczelności betonu według obu przywołanych norm nie mają bezpośredniego przełożenia. Autorowi niw są znane proste zależności korelacyjne, które można byłoby wyznaczyć w drodze badań laboratoryjnych. Ze względu na  duże znaczenie praktyczne zaleca się, by oznaczenia prowadzić jednorodnie wg Eurokodu [2], a ocenę jakości betonu i przydatności do zastosowania  prowadzić wg normy  [3].

W tym kontekście  wartościowe badania opisane  Lasek, Klabacha [4], a dotyczące badań szczelności, skurczu i temperatury hydratyzacji  betonów na bazie różnych cementów (CEM II, CEM III) z różnymi  uszczelniaczami (  A- cement zmieszany z aminoalkoholami, B- modyfikowane polimery, C- mikrokrzemionka, D- wypełniacze mineralne, modyfikowane polimery, klinkier) – należałoby też odnieść  do klas szczelności wg tab.2).

Na szczelność betonów w sposób zasadniczy wpływa ich pielęgnacja.- bardziej od składu mieszanki betonowej i rodzaju cementu. Dla przykładu na rys. 1 pokazano zależność szczelności betonu od klasy pielęgnacji i rodzaju cementu uzyskane z badań [5] .

Rys.1. Zależność szczelności betonu od klasy pielęgnacji i rodzaju cementu  [5]

 Literatura

  1. PN-88/B-06250, Beton zwykły
  2. PN-EN 12390-8:2011, Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
  3. PN-EN 1992-3:2008, Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze
  4. Lasek B., Klabacha L., Technologia betonów o podwyższonej szczelności, Inżynier i Budownictwa,  6/2021, s. 78-80
  5. Piotrowicz M., Romanowski P., Woyciechowski P, Klasy pielęgnacji betonu wg PN-EN 13670:2011 – kryteria wyboru i wpływ na kształtowanie właściwości betonu, Prace ICiMB 2013 nr 14, str. 27–40

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »