Uogólnienie formuły Ayrton-Perry [R2-4]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych] [poprzednie R2-3]  ⇐  ⊗   ⇒ [następne R3-1] [Imperfekcje konstrukcji, a współczynniki bezpieczeństwa] Formuła Ayrton i Perry (AFP) jest podstawą współczesnej formacji współczynnikó
Comments : 0

Imperfekcje łukowe łuków [R3-6]

Imperfekcjami łukowymi mogą być również obarczone pręty z nominalną krzywizną, czyli łuki. W tab. 3.4.  zamieszczono imperfekcje projektowe łuków zalecane przez , które można przyjąć w przypadku prowadzenia analizy uproszczonej, to znaczy wówczas gdy nie stosuje się metody alternatywn
Comments : 0

Geometrycznie nieliniowa teoria konstrukcji

Niniejszy artykuł jest  rozdziałem podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji Cykl artykułów jest w trakcie edycji i będzie  publikowany  odcinkami, począwszy od 2 kwietnia 2019. Publikacja internetowa w wersji „free” z nieograniczonym prawem cytatu – z powołaniem się
Comments : 0

Metoda imperfekcyjna w projektowaniu konstrukcji

Od  2 kwietnia 2019 roku w encyklopedii πWiki rozpoczęto  cykliczną publikację kolejnych rozdziałów podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji. Publikacja podręcznika jest ważnym wydarzeniem w dziedzinie projektowania konstrukcji budowlanych: żelbetowych, stalowych, ze
Comments : 0

πSklep, πWiki. Regulamin

πWitryna – portal Chodor-Projekt – internetowy portal udostępniany i obsługiwany przez Chodor-Projekt, sp. z o.o. Portal udostępnia wolną encyklopedię Architekta i Inżyniera πWiki oraz internetowy sklep o nazwie πSklep, umożliwiający zakup i dostęp do pełnej treści artykułów opublik
Comments : 0

Rewelacyjny kalkulator żelbetu LCżelbet

Na stronie Belki żelbetowe opublikowano rewelacyjny kalkulator żelbetu, umożliwiajacy  dokładne wyznaczenie zbrojenia ściskanego i zginanego prostokatnego przekroju żelbetowego.
Comments : 0

Model „negatywnej selekcji” w obsłudze inwestycji

Fundamentalna zasada ekonomii wyrażona przez model Akelrofa [zotpressInText item="{I8G4ZE8K}"] ( model negatywnej selekcji) ma zastosowanie również do procesu inwestycyjnego, w tym do procesu obsługi projektowej. Model Akerlofa poświadcza, że "niepożądane" osoby inwestycyjnej gry (Inw
Comments : 0

Etyka Architekta i Inżyniera. Dziedzictwo a współczesność

Etyka architekta i inzyniera jest pojęciem, które jest regulowane w Europejskim Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów (Rada Architektów Europy (ACE), 2005). W Księdze Wyjścia (Romaniuk, 1997) [ Wyj 23] czytamy ważny, zapewne najważniejszy nakaz dla działalności osób zaufania public
Comments : 0

Teoria integralna, a dziedzictwo II-giej Rzeczpospolitej

W załączeniu skan Podręcznika "Zagadnienia współczesnego świata" [zotpressInText item="IZMXTUA5"] z okresu II-giej Rzeczpospolitej (Lwów, 1939), w którym przedstawiono szereg zagadnień, stanowiących dziedzictwo współczesnej (2016) myśli politycznej, społecznej, demokratycznej, a także
Comments : 0

Integralna teoria Wilbera a projektowanie zrównoważone

Projektowanie zrównoważone w architekturze w istocie jest  elementem wizji integralnej przedstawionej w pracy  [zotpressInText item="I2KKTQUR"]. Z teorii integalnej Wibera wynika naczelna zasada, że dla osiągnięcia dojrzałego poziomu projektowania i architektury  zrównoważonej należ
Comments : 0

Obszar Oddziaływania w naturze i architekturze

Obszar oddziaływanie obiektu jest powszechnie obierane, bo oddziałtywanie jest zjawiskiem naturalnym, opisywanym już od czasów starożytnych. Newton zjawisko to ujął w prawie powszechnego ciążenia (prawie grawitacji). Einstein grawitację opisał jako skutek zakrzywienia czasoprzestrzeni
Comments : 0

Etyka chrześcijańska, a współczesna architektura i inżynieria

Św Tomasz z Akwinu w komentarzu pracy  analizuje cztery porządki etyki chrześcijańskiej. Porządek pierwszy – naturalny  jest niezależny od teologii moralnej . Św Tomasz wyraźnie stwierdza, że filozofia i porządek naturalny obejmuje cały zakres nauk spekulatywnych, fizykę, matema
Comments : 0

Zagrożenie stereotypem i rutyną w budownictwie i architekturze

Rutyna jet rozumiana jako „postępowanie według utartych schematów”, które prowadzi do nieoryginalności, banalności, płytkości i wreszcie prostoty oraz prymitywizmu zastosowanych rozwiązań. Takie zachowania nie powinny być wspierane, należy je krytykować i jawnie piętnować. Rutyna moż
Comments : 0

Wiek XXI – Era innowacji

Wiek XXI jest erą  innowacji oraz architektury zrównoważonej. Lawinowo rozwijają się  nowe technologie informatyczne i związane z nimi narzędzia dostępu do globalnej wiedzy,  analizy danych i wreszcie inteligencji procesów, budynków itd. , Glebą dla innowacji są procesy biznesowe [1]
Comments : 0

Inżynier i Architekt Konsultant

Rola Inżyniera Konsultanta w realizacji przedsięwzięcia przez Inwestora jest dobrze przedstawiona w opracowaniu [1] Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC i jej polskiego organu SIDIR. Wyzwania ostatnich lat sprawiły , że Inżynier Konsultant powinien objąć szerszy
Comments : 0

Wykształcenie inżyniera budownictwa w Polsce

W pracy Mikina, Chodor (2009) [1] przeprowadzono analizę wykształcenia inżynierów absolwentów kierunku budownictwa w ocenie pracodawców polskich. Wnioski, wynikające z badań ankietowanych jednoznacznie pokazały, że absolwenci Uczelni polskich nie są dostatecznie przygotowani do pracy
Comments : 0

Najnowsze kontrakty

Najnowsze, aktualnie realizowane kontrakty w Pracowni Projektowej Chodor-Projekt podano w Portfolio.   (więcej…)
Comments : 0

Projektowanie przeniesione z Polskie Inwestycje, sp.j.

Pracownia Projektowa  Chodor-Projekt  poprzez osobę Leszka Chodor jest kontynuatorem kultury i doświadczeń w projektowaniu obiektów inżynierskich i architektoniczno-budowlanych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe LZKComputer, sp z o.o. w Kie
Comments : 0
Translate »