Klasy odporności ogniowej budynków

Zabezpieczenia przecipożarowe budynków są uzależnione od wysokości oraz funkcji budynku i należy je dobierać zgodnie z § 212 Rozporządzenia (O warunkach technicznych, 2012). W pierwszej kolejnosci budynek należy zaliczyć do kategorii Zagrożenia Ludzi (ZL) lub do kategorii  Przemysłowo-Magazynowej(PM). Dla określonej kategorii i wysokości budynku klasy odpornosci ogniowej można okreslic z tab.1

1. Kategoryzacja pożarowa budynku

Przez budynek będziemy rozumieli budynek lub jego część, stanowiącą odrębną strefę pożarową w rozumieniu §226 (O warunkach technicznych, 2012) (p. też pkt 2.3 – odwrotna definicja).

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek dzieli się na kategorie:

  • Mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL.
  • Produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM.
  • Inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

 

1.1. Kategorie zagrożenia ludzi ZL

Budynki  ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.

ZL III – użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.

ZL IV – mieszkalne.

ZL V – zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.

1.2. Kategorie PM

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

1.3. Kategorie IN

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków IN, odnoszą się również do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nie przekraczającej 1.500 m3, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.

2. Klasy odporności ogniowej budynku

2.1. Klasa „A” do „E”

Po określeniu kategorii budynku ZL, PM lub IN, z tab.1. dobiera się wymaganą klasę odporności „A” do „E”.

Tab.1. Klasy odporności ogniowej budynków (O warunkach technicznych, 2012)

tabela klasy odporności

2.2. Budynki „N” do „WW”

Podział budynków w zależnosci od wysokości N, SW, W,WW okrślono w artykule Podział budynków ze względu na wysokość.

2.3. Strefa pożarowa

Strefa pożarowa to budynek lub jego część oddzielona od innych budynków elementami oddzielenia przeciwpożarowego bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Częścią budynku, stanowiącą strefę pożarową jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku są obudowane, zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej także powierzchnię antresoli. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL, PM i IN oraz zasady ich powiększania określone zostały w (O warunkach technicznych, 2012).

2.4. Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego budynku PM oblicza  się zgodnie z normą (PN-B-02852, 2001).

Literatura

O warunkach technicznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst  jednolity marzec 2016, Pub. L. No. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (2012). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (2001). UE: PKN.

Related Hasła

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »