A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
Ob Od

Odstępstwo od warunków ochrony pożarowej

W określonych przypadkach gdy budynek nie spełnia wymagań techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Przegląd przepisów

Uwarunkowania Rozporządzenia ” o warunkach technicznych”  [1]

Zgodnie z [1], § 2, ust.1. – przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:
1)  budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1.000 m2,
2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – w roku 2019 ust 7, art 5 został usunięty, to znaczy  przepis nie ma zastosowania do budynków  o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2

 –  wymagania, o których mowa  (…), mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy„.

Przy tym dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2  nie można uzyskać odstępstw od wymagań charakterystyki energetycznej , a dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa wyżej, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ustalenia Rozporządzenia  „w sprawie uzgadniania projektu budowlanego” [2]

Zgodnie z [2], § 16 ust. 1 właściwy komendant wojewódzki PSP wyraża zgodę, pod warunkiem lub nie wyraża zgody, na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż odkreślono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach określonych w tych przepisach, oraz na stosowanie  rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.

Ustalenia Rozporządzenia ” w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia” [3]

Zgodnie z [3], § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej

Wnioski

Różnicą pomiędzy trybem postępowania  określonym w wyżej przywołanych rozporządzeniach  jest fakt, że w przypadku trybu określonego w rozporządzeniach „o warunkach technicznych”  wymagane jest złożenie przez wnioskodawcę ekspertyzy technicznej, w rozporządzeniu ” w sprawie uzgadniania” – Projektanta,  natomiast w przypadku trybu określonego w rozporządzeniu „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia” wystarczy wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu.

Współcześnie uważa się, że w sprawach dotyczących oddymiania, dróg ewakuacyjnych, stosowania SAP lub stałych urządzeń gaśniczych właściwe jest przedstawienie w ekspertyzie technicznej, Ale też przez Projektanta lub przez właściciela budynku w zależnosci od etapu postępowania- wyników symulacji pożaru CFD.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 69 , tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn zmianami) [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod pod względem ochrony przeciwpożarowe, (Dz.U.2015.2117 z późn zmianami)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U.2009.124.1030 )

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »