Odstępstwo od warunków ochrony pożarowej

W określonych przypadkach gdy budynek nie spełnia wymagań techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

1. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia MI   [1] przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:
1)  budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1.000 m2,
2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 –  wymagania, o których mowa  wyżej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy„.

Przy tym dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2  nie można uzyskać odstępstw od wymagań charakterystyki energetycznej , a dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa wyżej, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

2.  Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA [2]  właściwy komendant wojewódzki PSP wyraża zgodę, wyraża zgodę pod warunkiem lub nie wyraża zgody, na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż odkreślono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach określonych w tych przepisach, oraz na stosowanie  rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.

3.  Zgodnie z §2 ust 2 Rozporządzenia MSWiA  [3]  w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami  lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim PSP, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w:
§ 19 (dotyczy wymogu stosowania hydrantów 25),
§ 23, (dotyczy zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z określonej liczby hydrantów),
§ 24 (dotyczy zasilania instalacja wodociągowej przeciwpożarowej),
§ 25 ust. 1, 2, 5 i 6 (dotyczy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej),
§ 27 ust. 1 i 2 (dotyczy wymogu stosowania stałych urządzeń gaśniczych),
§ 28 ust. 1 (dotyczy wymogu stosowania systemu sygnalizacji pożarowej),
§ 29 ust. 1 (dotyczy wymogu stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego),
§ 38 ust. 1 (dotyczy pasów przeciwpożarowych w lasach),
zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

4. Zgodnie z  § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4  Rozporządzenia MSWiA [4]  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim PSP.

Różnicą pomiędzy trybem postępowania  określonym w wyżej przywołanych rozporządzeniach  jest fakt, że w przypadku trybu określonego w rozporządzeniach 1. 2. i 3.  wymagane jest złożenie przez wnioskodawcę ekspertyzy technicznej natomiast w przypadku trybu określonego w rozporządzeniu (4) wystarczy wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu.

Współcześnie uważa się, że w sprawach dotyczących oddymiania, dróg ewakuacyjnych, stosowania SAP lub stałych urządzeń gaśniczych właściwe jest przedstawienie w ekspertyzie technicznej wyników symulacji pożaru CFD.

Referencje:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 69 ),
[2] Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
[2]  Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
[3] Rozporządzenie MSWiA dnia 7 czerwca 2010 r. [4] Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »