Belki żelbetowe

Spis treści

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało 197 Czytelników

Przedstawiono kompedium wiedzy, a także komplet arkuszy kalkulacyjnych do projektowania belek żelbetowych metodą nieliniową MN oraz porównanie z metodą uproszczoną MU. Arkusz Excel CHP-Ż w 1.3 można pobrać poprzez kliknięcie na rys. 2

Arkusz w wersji 1.3.  (rys. 2 i przykłady w niniejszym artykule) opublikowano w wersji „free”. Uogólnienie arkusza dla innych kształtów przekrojów niż prostokątny oraz dla zbrojenia wielowarstwowego będzie wdrożony w kolejnych wersjach arkusza.  Planuje się, by rozszerzoną wersję arkuszy udostępnić za niewielką opłatą.

Rys.1. Przypadki wytrzymałościowe w pręcie żelbetowym

Rys. 2. Ekran arkusza CHP-Ż-1.3 (kliknij w obraz, aby pobrać)

Pręty w konstrukcji są obciążone zginaniem i siła osiową, dlatego nazywa się je belkami-słupami.  W zależności od stopnia udziału zginania i ściskania można wydzielić przypadki pokazane na rys. 1 :

a) CC∞  (Compression-Compression ∞) – odkształcenia górnej krawędzi i dolnej są tego samego znaku, a oś obojętna przekroju znajduje się  w nieskończoności .
Jest to przypadek czystego ściskania przy braku zginania.  Bryłę odkształceń oznaczono kolorem żółtym.  Przypadek jest czysto teoretyczny i dotyczy słupów osiowo ściskanych. Przypadek rozpatrywać należy jako przekrój zespolony betonowo-stalowy.

b) CC x>h  – odkształcenia górnej i dolnej krawędzi  (górnego i dolnego zbrojenia) są tego samego znaku, a oś obojętna przekroju znajduje się  poza przekrojem.
Jest to przypadek czystego ściskania z dodatkiem niewielkiego zginania.  Bryłę odkształceń od zginania oznaczono kolorem czerwonym (ściskanie) i niebieskim (rozciąganie). Miejsce zerowe odkształceń (i naprężeń ) od zginania – przegub oznaczono kółkiem. Naprężenia od ściskania i zginania sumują się wskutek tego powstaje pozorna bryła odkształceń i naprężeń poniżej dolnej krawędzi przekroju, a oś obojętna jet również pozorna. Wysokość strefy ściskanej x>h. Jest to przypadek małego mimośrodu, czyli przeważającego ściskania. Przypadek dotyczy większości słupów rzeczywistych i jest przedmiotem artykułu Słupy żelbetowe. Kompedium wiedzy.

c) CT (Compression-Tension) – odkształcenia górnej krawędzi jest skrócenie,m a dolnej wydłużeniem (zbrojenie górne ściskane, dolne rozciągane). Wysokość strefy ściskanej mieści się w przekroju x≤ h. Jest to przypadek dużego mimośrodu, czyli przeważającego zginania. Ten przypadek jest przedmiotem niniejszego artykułu.

d) TT (Tension-Tension) -oba zbrojenia rozciągane – powinno być rozważane jako przekrój zespolony.

Niniejszy artykuł zilustrowano przykładami projektowania belki o przekroju prostokątnym :

 • zginanej jednoosiowo – przykłady: 1.1 1.2 ;
 • zginanej jednoosiowo i ściskanej przypadek CT – przykłady 2.1 , 2.2 ;
 • zginanej ukośnie  (dwuosiowo) i ściskanej przypadek CT – przykłady 3.1, 3.2 ;
 • długości zakotwienia – przykład 4
 • ścinanej poprzecznie – przykłady 5.1, 5.2, 5.3
 • ścinanej podłużnie – przykład 5.4

Rys.3 Belka żelbetowa: a) zarysowana w konstrukcji jako rygiel ramy, b) rysunek zbrojenia

Na rys. 2 zestawiono dwa sposoby zobrazowania belki żelbetową: a) obraz z projektu wykonawczego zarysowanej belki zastosowanej jako rygiel ramy, b) rysunek warsztatowy zbrojenia belki

Rysunki warsztatowe są opracowywane przez wykonawców i ich technologów na podstawie wytycznych Projektanta zgodnie z zasadami opisanymi w artykułach Rysunek warsztatowy a projekt wykonawczyStandard rysunku warsztatowego konstrukcji żelbetowej. W niniejszym artykule przedstawiono kompedium wiedzy potrzebnej do zaprojektowania belki żelbetowej, ale także najważniejsze informacje dotyczące detali zbrojeniowych, zakotwienia i uciąglania belek, które w istocie stanowią wiedzę wymaganą od technologów i kreślarzy wykonawcy, opracowujących rysunki warsztatowe i powinny uzupełniać informacje zawarte w warunkach wykonania i odbioru konstrukcji betonowych (PN-EN 13670, 2011).

Projektowanie  zbrojenia przekroju żelbetowego poddanego dwukierunkowemu zginaniu $M_y$, $M_z$ oraz siły osiowej $N_x$ dla modelu MN betonu (nieliniowego-parabolicznego) oraz modelu stali SP (Prandtla – idealnie spreżysto-plastycznego) można przeprowadzić w arkuszach kalkulacyjnych, który można pobrać poprzez kliknięcie na obraz rys. 2.  W kolejnych zakładkach skoroszytu zamieszczono arkusze do projektowania zbrojenia podłużnego oraz długości zakładów i zakotwienia prętów.

Beton i stal

W tab.1 zestawiono parametry betonów potrzebne do analizy zagadnienia, opracowane na podstawie (PN-EN 1992-1-1+AC+Ap1, 2008, tab. 3.1.) i (Pędziwiatr, 2010)

Tab. 1. Parametry betonów (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010) 

W dalszej części artykułu stosuje się podział betonów na betony zwykłe (BZ) i wysokiej wytrzymałości (BWW). W tab.1 podział jest zaznaczony czerwoną linią przerywaną.

W tab.2 zestawiono najczęściej stosowane stale zbrojeniowe.

Tab.2. Najczęściej stosowane stale zbrojeniowe 

Belki żelbetowe

System konstrukcyjny, a belka żelbetowa

Belki obok płyt są najczęściej stosowanymi elementami konstrukcji żelbetowych. Klasyczna definicja belki – w przypadku konstrukcji żelbetowych jest osłabiona i obejmuje również stosunkowo krótkie pręty długości $L \approx 3h$.

Elementy krępe (dla $L\le 3h$) są nazywane belkami-ścianami i należy je analizować jako tarcze – nie są bowiem spełnione podstawowe założenia teorii belkowej ( w tym założenie Bernoulliego o płaskich przekrojach i założenie o małych naprężeniach stycznych), co w wyniku uniemożliwia stosowanie wzorów belkowych oraz  wnioskowania dotyczącego położenia osi obojętnej przekroju  oraz rozkładu naprężeń po wysokości belki-ściany. Może się zdarzyć, że w poziomej osi symetrii belki-ściany naprężenia normalne będą największe, choć zgodnie z  teorią belkową powinny być zerowe. W takich przypadkach zaleca się stosowanie metody kratownicowej (modele S-T wg (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010)). Belki są zginanymi poprzecznie elementami konstrukcyjnymi. W praktyce jednak zginanie przekroju jest stowarzyszone z działaniem siły osiowej- ściskającej lub rozciągająca, a elementy są belkami-słupami. Rozróżnienia między belką a słupem w istocie zależy od zjawisk niestateczności : w belce zwichrzenia, a w słupie wyboczenia. Zginanie i siły osiowe są przenoszone w belce poprzez zbrojenie podłużne. Ścinanie natomiast przez zbrojenie poprzeczne : strzemiona oraz pręty odgięte. W przypadku skręcania często daje się dodatkowe zbrojenie podłużne.

W konstrukcjach żelbetowych, powszechnie siły przekrojowe uzyskuje się z rozwiązania systemu konstrukcyjnego złożonego z klasycznych prętów (Bernoulliego), przy czym zawsze zaleca się zastosowanie teorii 2-rzędu, to znaczy uwzględnianie wpływu przemieszczeń na siły przekrojowe. Teoria 2-rzędu jest zaimplementowana praktycznie we wszystkich współczesnych programach. Ograniczenie do klasycznej teorii 1-rzędu powinno być uzasadnione- należy wykazać, że w prętach występują małe siły ściskające $N$ , to znaczy takie, które nie mają istotnego wpływu na stateczność systemu konstrukcyjnego, oraz nie generują momentów zginających drugiego rzędu $M_{II}= N\cdot e$, gdzie $e$ jest wygięciem pręta.

Jeśli system konstrukcyjny będzie obciążony poziomymi siłami od imperfekcji, to elementy prętowe , w tym belki (i słupy) można wymiarować bez wyznaczania długości wyboczeniowej oraz współczynników wyboczeniowych elementów ściskanych lub zginanych (zjawisko zwichrzenia belek). Do tego celu konstrukcję żelbetową wystarczy obciążyć poziomo siłami (równoważnymi od imperfekcji, poprzez stowarzyszenie do każdego obciążenia pionowego $Q_V$ – obciążeń poziomych $Q_H$ w kierunkach obu osi poziomych:

$$\begin{equation} Q_{Hx}=Q_V/200 \qquad  i \qquad Q_{Hx}=Q_V/200 \label {QH} \end{equation}$$

Symbol $Q_V$ oznacza obciążenie grawitacyjne (pionowe) zarówno powierzchniowe, liniowe jak i skupione- obejmuje więc również ciężar własny $G$.

W każdym przypadku konstrukcje żelbetowe znamienne są tym, że istotne jest w nich ścinanie elementów i przekrojów. Siły przekrojowe w belkach należałoby więc wyznaczać zgodnie z teorią Timoschenko, którą krótko opisano w artykule Belka Timoschenko na sprężystym podłożu. Niestety algorytm uwzględniania sztywności ścinania  zwykle nie jest obecny w inżynierskich programach komputerowych. Dlatego w praktyce projektowej siły przekrojowe w konstrukcji żelbetowej wyznacza się z użyciem klasycznych elementów prętowych. W przypadku elementów skręcanych (np. skrzynki mostów) lub trzonów budynków wysokich stosuje się analogię teorii prętów cienkościennych (p. artykuł Pręty cienkościenne i artykuły związane)

W niniejszym opracowaniu zakładamy, że z rozwiązania  statyki znane są siły przekrojowe (N, M, Q)=(siła osiowa, moment zginający, siła poprzeczna) w przekrojach belki. Na podstawie sił w konkretnym przekroju można dobrać wymagane zbrojenie w tym punkcie belki, a na podstawie rozkładu sił po długości belki można skonstruować zbrojenie całego elementu.

W normie (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010)  podano reguły projektowania belek żelbetowych w następujących punktach: klauzula kl. 6.1. – nośność na zginanie z siłą podłużną ;  kl.  9.2.1.1 (1), wzór (9.1.N) – minimalne zbrojenie ; kl.  9.2.1.1 (3) – maksymalne zbrojenie; kl.  6.2.2.(1), wzór (6.2a), (6.2b) – nośność na ścinanie; kl.  6.3.2 (6), (6.3.1) – interakcja ścinania i skręcania. Wymienione zasady stanowią komplet reguł projektowych, umożliwiających zaprojektowanie belki zginanej, ściskanej, ścinanej i skręcanej.

Ponadto norma podaje szereg zasad konstruowania zbrojenia, które są spójne z regułami projektowymi, ale są  adresowane raczej do autorów rysunków warsztatowych, czyli wykonawców i ich technologów, a nie do projektantów: kl. 8 – konstruowanie zbrojenia;  kl.  9.2 , 9.3 oraz 9.4  – konstruowanie belek i płyt pełnych oraz płaskich.

Geometria belek żelbetowych

Projektowanie geometrii belek żelbetowych wynika z warunków funkcjonalno-architektonicznych oraz prostych zasad optymalnego doboru wymiarów szalunkowych i  jest dobierana praktycznie niezależnie od zbrojenia belek. Na etapie doboru zbrojenia, w szczególnych przypadkach konieczna jest korekta szalunków (zbrojenie. Często jednak w takich sytuacjach korekt dokonuje się bez  zwiększania szalunków poprzez wstawienie zbrojenia sztywnego, to znaczy skonstruowanie przekroju zespolonego betonowo-stalowego.

Przekroje belek i długość obliczeniowa

Na rys. 4 pokazano schemat belki wieloprzęsłowej o teoretycznych długościach przęseł $l_1, l_2, l_3$. Przy oznaczeniu długości belki  w świetle murów $l_i$, długość obliczeniową $l_{eff}$ zgodnie z (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010) można wyznaczyć z zależności

$$\begin{equation} l_{eff}=l_i+a_l+a_r  \label{l_eff}\end{equation}$$

gdzie: $a_l$ i $a_r$ są odległościami od lica muru odpowiednio lewej i prawej podpory przęsła do obliczeniowej osi podpory $a=min [ t/2 \quad ; \quad h/2 ]$ (h- wysokość płyty, t-szerokość podpory (ściany lub słupa). W przypadku podpory środkowej z łożyskiem przyjmuje się os podpory obliczeniowej w osi teoretycznej systemu. Łożysko powoduje wycentrowanie reakcji, a w pozostałych przypadkach położenie reakcji przesuwa się w głąb ściany lub słupa.

Rys. 4 Belka: schemat, przekroje (P1 do P5) i podpory (S1 do S5)

(opracowano na podstawie (Pyrak, 2012))

Oparcie belek na słupach realizuje się najczęściej poprzez podcięcie słupa lub na krótkim wsporniku  w sposób pokazany w artykule Słupy żelbetowe.

Belki żelbetowe mają najczęściej przekrój prostokątny P1, teowy P2, dwuteowy P3 lub rzadziej  przekroje o innych kształtach (P4,P5,P6).

Belki najczęściej występują w układach płytowo -słupowych lub są stosowane jako odrębne elementy. Na rys. 5 pokazano typowy układ płytowo-belkowo-słupowy, w którym zastosowano dwa poziomy belek: podciągi B1 oraz żebra B2

Rys. 5. Strop płytowo-belkowo-słupowy. Belki: B1 (podciąg) i B2 (żebra)

(opracowano na podstawie (Pyrak, 2012, rys.4-28a))

Wysokość belki $h$

Najważniejszym parametrem belki jest jej wysokość $h$, którą należy liczyć wraz z grubością podpieranej płyty (rys. 6).

Rys.6  Wysokość h i szerokość b belki

Wymiary belek zależą w ogólności od: rozpiętości, sposobu podparcia, obciążenia, warunków pożarowych oraz środowiskowych (wymaganego otulenia zbrojenia).

Wstępnie (na etapie koncepcji) wysokość belki h przyjmuje się jako część jej długości:

$$\begin{equation} h \approx \dfrac{l}{n_h} \ge 250  \text{  mm, co 50 mm } \label {h} \end{equation}$$

gdzie $n_h=10 \div 20$

przy czym w przypadku braku dokładniejszych informacji przyjmuje się $n_h=20$.

Znajomość dodatkowych cech konstrukcji pozwala na dokładniejsze przyjęcie podzielnika $n_h$ ((PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, tab.7.4.N) oraz praktyka):

$$\begin{equation} n_h= \begin {cases}
10 \div 12, & \textrm { podciagi silnie obciazone} \\
12 \div 15, & \textrm { podciagi slabo obciazone} \\
12 \div 18, & \text { zebra silnie obciazone} \\
14 \div 20, & \text { belki i płyty swobodnie podparte} \\
17 \div 24, & \text { stropy bezbelkowe (plaskie) na słupach } \\
18 \div 20, & \text { belki dachowe i inne słabo obciazone} \\
18 \div 26, & \text { skrajne przesła belek lub plyt ciąglych} \\
20 \div 30, & \text { wewnetrzne przesla belek lub plyt ciaglych} \\
\end {cases} \label{n_h}\end{equation}$$

Dla wsporników długość $l$ zwiększa się dwukrotnie.
Większe dzielniki $n_h$ dotyczą elementów słabo ściskanych ( stopień zbrojenia $\rho$=0,5%), a mniejsze elementów silnie ściskanych ($\rho$=1,5%).

Szerokość belki $b$

Szerokość belki przyjmuje się w zależności od wysokości w granicach:

$$\begin{equation} b \approx \dfrac{h}{2 \div 2,5 } \ge 150  \text{  mm, co 50 mm } \label {b} \end{equation}$$

Wstępny dobór zbrojenia przekroju

Oszacowanie sił przekrojowych

W obliczeniach wstępnych, koncepcyjnych – momenty zginające przekrój belki wyznacza się z szacunkowych formuł analitycznych bez uruchomienia programu komputerowego.

Miarodajny moment zginający $M_y$  w belce o długości obliczeniowej $l_{eff}$ i obciążonej w płaszczyźnie zginania równomiernie rozłożonym obciążeniem $Q_z$ można wstępnie oszacować z formuły

$$\begin{equation} M_y=\dfrac{Q_z \cdot l_{eff}^2}{n_M}  \label {My} \end{equation}$$

gdzie $n_M=8 \div 12$  zależnie od schematu statycznego belki (1P – belka jednoprzęsłowa, 2P – belka dwuprzęsłowa, 3P- belka trójprzęsłowa):

$$\begin{equation} n_M= \begin {cases}
8, & \text {moment przęsłowy  1P lub  moment podporowy 2P} \\
10, & \text { moment utwierdzenia 1P sprężyście zamocowanej i moment podporowy 3P} \\
12, & \text { moment podporowy  1P utwierdzono-utwierdzonej i szacunkowo przęsłowy 3P}
\end {cases} \label{n_M}\end{equation}$$

Koncepcyjny dobór zbrojenia

Koncepcyjny wstępny dobór zbrojenia przekroju można dokonać praktycznie bez wykonywania żmudnych obliczeń.

W przypadku przekroju symetrycznie podwójnie zbrojonego $A_{su}=A_{sl}$, nośność przekroju o wysokości h i otuleniu osiowym prętów $a$  wynosi

$$\begin{equation} M_{Rd}=\Sigma A_s \cdot f_{yd} \cdot (h-2a)\label {Mpl} \end{equation}$$

Mamy stąd oszacowanie pola przekroju sumy zbrojenia górnego i dolnego $\Sigma A_s=A_{su}+A_{sl}$ :

$$\begin{equation}  \Sigma A_s \approx \dfrac {M_y} {f_{yd} \cdot (h-2a)} \label {SAs} \end{equation}$$

W oszacowaniu $(\ref{SAs})$ nie występują parametry betonu, ani też informacje o kształcie przekroju. To znaczy formuła ta jest ważna dla każdego betonu i przekroju o dowolnym kształcie.

W przypadku przekroju zbrojonego pojedynczo możemy stosować analogiczne oszacowanie z warunku

$$\begin{equation} A_s \approx \dfrac{M_y} {f_{yd} \cdot z } \label {Asl} \end{equation}$$

gdzie

z – jest ramieniem sił wewnętrznych $z=\zeta d$

d – użyteczna wysokość przekroju $d=h-a$

$\zeta=[1 \, ; \, 0,5]$ – parametr  zależny od udziału betonu w przenoszeniu momentu zginającego.  W wymiarowaniu wstępnym można przyjąć $\zeta=0,85$.

Alternatywnie w projektowaniu wstępnym możemy zastosować tablice. Obszerne tablice do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych zawiera praca (Gąćkowski, 2013).

W żadnym przypadku nie można poprzestać na wymiarowaniu wstępnym. Jest ono wymagane jedynie po to by zbudować model konstrukcji, przeznaczony do analizy w programie komputerowym, gdzie dokonuje się iteracyjnej korekty zbrojenia z warunku spełnienia stanów granicznych nośności (w stanie zarysowanym betonu)  i użytkowalności, ale także optymalności z warunku kosztów całej konstrukcji.

Może się okazać, że optymalizacja elementu po elemencie nie daje rozwiązania optymalnego dla całej konstrukcji statycznie niewyznaczalnej – opłaca się przewymiarować kilka elementów, by odciążyć pozostałą część konstrukcji.  We współczesnych programach obliczeniowych iteracje dokonywane są w krótkim czasie i sprawnie, co powoduje, że nie opłaca się poświęcać zbyt wiele czasu na projektowanie wstępne – zbrojenie elementów „podawane” do programu należy dobrać z grubsza.

W projektowaniu koncepcyjnym pomija się dobór zbrojenia na ścinanie, (oprócz doboru grubości  płyt w stropach belko-płytowych lub fundamentowych ze względu na ścinanie przy przebiciu – artykuł Przebicie płyty żelbetowej ).

Kształtowanie układu zbrojenia w przekroju

Otulenie zbrojenia

Otulenie pręta powinno zapewniać przyczepność i dobre zagęszczenie betonu, ochronę przed korozją zbrojenia oraz temperaturą w warunkach pożarowych. Wymagane otulenie zbrojenia belek podlega ogólnym wymogom dla elementów żelbetowych.

Rys. 7 Otulenie oraz odstępy prętów

(zmodyfikowany rys (Gąćkowski, 2013, rys.3.1))

Wstępnie można przyjmować otulenie $c$ (odległość od krawędzi belki do pobocznicy zbrojenia) dla założonej średnicy zbrojenia $\Phi$ z formuły

$$\begin{equation} c\approx max \, [\Phi \, ; \, c_{dur} \, ; \, 10 ]+10 mm \label {c} \end{equation}$$

gdzie $c_{dur}$ jest otuleniem wymaganym ze względu na klasę ekspozycji.Dla typowych konstrukcji w klasie wykonania S4 i okresie użytkowania 50 lat dla najczęściej występujących klas ekspozycji możemy przyjąć

$c_{dur}$= 25 mm (XC2/XC3), 30 mm (XC4), 35 mm (XD1/XS1), 40 mm (XD2/XS2), 45 mm (XD3/XS3).

Na przykład dla minimalnej średnicy zbrojenia ściskanego w belkach $\Phi=10$ mm, elementów konstrukcyjnych instalowanych wewnątrz zwykłych pomieszczeń  (klasa ekspozycji XC2), mamy

$c=max \, [10 \, ; \, 25 \, ; \, 10 ]+10 mm=35$ mm

W warunkach pożarowych otulenie definiuje się jako

$$\begin{equation} a=c+\Phi/2 \label {a} \end{equation}$$

czyli nieco większe od klasycznie definiowanego otulenia $c$.

W przykładzie $a=35+10/2=40$ mm,

Również w obliczeniach stosuje się otulenie osiowe $a$.

Odstępy między prętami

Odstępy między prętami w warstwie $a_h$ oraz odstępy między warstwami $a_v$  (rys. 7) powinny spełniać warunek

$$\begin{equation} a_{h,v} \ge \max [\Phi \, ; \, 20 mm \, ; \, d_g +5 mm] \label {a_h,v} \end{equation}$$

gdzie $\Phi$ – maksymalna średnica prętów zbrojenia w warstwie lub warstwach, a $d_g$ – wymiar ziarna kruszywa betonu.

Wymaganie $(\ref{a_h,v} )$ w strefie zakładu prętów (na długości zakładu pręty można układać na styk).  Jeżeli pręty rozmieszcza się w kilku warstwach, to należy je rozmieszczać jeden nad drugim, a nie mijankowo w celu dostępu urządzeń wibracyjnych do zagęszczania betonu.

Wymagania pożarowe

Już na wstępie projektowania belki należy uwzględnić wymogi pożarowe. W normie (PN-EN 1992-2+AC+Ap1+Ap2, 2008) określono minimalne szerokości belek i otulenia zbrojenia ze względu na wymaganą odporność ogniową elementu. Klasy odporności ogniowej Rx zdefiniowano w artykule Odporność ogniowa konstrukcji budynku.

W tab.3 podano minimalne szerokości belek swobodnie podpartych lub ciągłych w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej belki. Szerokość belki jest skorelowana z otuleniem zbrojenia $a$, liczonym jako odległość osi zbrojenia od krawędzi belki. Ze względów pożarowych- przy większym otuleniu można stosować mniejsze belki, a belki ciągłe są bardziej korzystne od  swobodnie podpartych.

Tab.3. Minimalne wymiary belek w zależności od odporności ogniowej
(wg (PN-EN 1992-2+AC+Ap1+Ap2, 2008, tab.5.5. 5.6)

Minimalne i maksymalne zbrojenie belki (oraz płyty)

Pole przekroju podłużnego zbrojenia rozciąganego w przekroju belki lub płyty żelbetowej nie powinno być mniejsze niż $A_{s,min,britle}$, a jeśli jest mniejsze, to taki przekrój  należy rozpatrywać jako niezbrojony. Minimalne zbrojenie zasadniczo wynosi:

$$\begin{equation} A_{s,min,britle}=ρ_{min,b} \cdot b_t \cdot d \label {A_s,min} \end{equation}$$

gdzie

$$\begin{equation}  ρ_{min,b}= max[0,013\, ; \,0,26 f_{ctm}/f_{yk}] \label {k_bmin} \end{equation}$$

d – wysokość użyteczna przekroju (wysokość przekroju pomniejszona o osiowe otulenie zbrojenia ściskanego- górnego),

$b_t$ – średnia szerokość strefy rozciąganej. W belkach teowych z półką w strefie ściskanej bierze się pod uwagę tylko szerokość środnika.

$f_{ctm}$ – średnia  wytrzymałość betonu na rozciąganie.

Minimalne stopnie zbrojenia ($ρ_{min,b}$ dla betonów zbrojonych stalą B500 podano w tab.1.

Zbrojenie minimalne $A_{s,min,britle}$, ma zapewnić, że nie nastąpi kruche zniszczenie betonu, to znaczy nagłe zniszczenie betonu, nie poprzedzone wyraźnie rosnącymi ugięciami. i widocznym rysowaniem betonu.

W elementach drugorzędnych, jeśli można zaakceptować pewne ryzyko kruchego zniszczenia, zbrojenie minimalne $A_{s,min}$ można przyjąć jako 120% zbrojenia wymaganego ze względu na stan graniczny ULS (nośności), to znaczy element zbroimy na 120% zbrojenia obliczeniowego. Zdaniem autora dotyczy to w szczególności płyt fundamentowych, spoczywających na podłożu gruntowym, w miejscach, gdzie przekroje rozciągane są skrępowane odporem i tarciem gruntu , czyli przekrojów przęsłowych płyt i ław fundamentowych. Przekroje podporowe takich płyt najczęściej należy zbroić ze względu na przebicie, które omówiono w artykule „Przebicie płyty żelbetowej„.

Ustala się również minimalne zbrojenie  $A_{s,min,crack}$ ze względu na zarysowanie w strefie rozciąganej:

$$\begin{equation} A_{s,min,crack} = k_c \cdot k \cdot f_{ct,eff} \cdot A_{ct} \cdot σ_{s,lim}  \label {As,min,crack} \end{equation}$$

Średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie w chwili spodziewanego zarysowania $f_{ct,eff}$ przyjmuje się zwykle jako  $f_{ctm}$ (p. tab.1).  Jeśli beton jest młodszy niż 28 dni, należy przyjąć  zależny od czasu dojrzewania $f_{ctm} (t)$.

Pole rozciąganej strefy betonu $A_{ct}$ w chwili poprzedzającej zarysowanie wynosi:

 • przy rozciąganiu osiowym $A_{ct}=A_c$ (pole całego przekroju betonu),
 • przy zginaniu $A_{ct} \approx A_c/2$ (pole betonu powyżej osi obojętnej).

Naprężenia $σ_{s,lim}$ w zbrojeniu rozciąganym tuż po zarysowaniu można przyjmować równe $f_{yd}$, ale jeżeli wymaga się nieprzekroczenia granicznej szerokości rysy , to naprężenia można przyjmować wg tab. 4 , odpowiednio dla największej średnicy pręta lub maksymalnego rozstawu.

Tab.4.  Ograniczenia rys – maksymalna średnica prętów $\Phi_{s,max}$ i rozstaw prętów $a_{s,max}
(wg (Gąćkowski, 2013, ta. 2.8))

Współczynnik $k_c$ uwzględnia rozkład naprężeń w przekroju w chwili poprzedzającej zarysowanie oraz wielkość ramienia sił wewnętrznych dla fazy II, i wynosi:

 • przy rozciąganiu osiowym $k_c$=1,
 • przy czystym zginaniu lub zginaniu z udziałem siły osiowej
  a) dla przekrojów prostokątnych i środników belek teowych i skrzynkowych $k_c=0,4⋅[1−\sigma_c/(k_1⋅h/h^∗⋅f_{ct,eff}] ≤1$,
  b) dla półek przekrojów teowych i skrzynkowych $k_c=0,9⋅(F_{cr}/(A_{ct} \cdot f_{ct,eff} \le 0,5 k_c$.

Współczynnik k uwzględnia wpływ nierównomiernych naprężeń samorównoważących się w ustroju, prowadzących do zmniejszenia sił od odkształceń wymuszonych:

 • k= 1,0 dla  środników oraz dla półek krótszych od 300 mm,
 • k=0,65 dla środników oraz dla półek większych  od 800 mm.
 • wartości pośrednie należy interpolować.

Współczynnik $k_1$ uwzględnia  wpływ znaku siły podłużnej $N_{Ed}$ na rozkład naprężeń:

 • $k_1=1,5$ dla siły dodatniej (ściskającej),
 • $k_1=1,0$ dla siły rozciągającej.

Naprężenie $\sigma_c$ jest średnim naprężeniem w betonie w rozpatrywanej części przekroju $\sigma_c =N_{Ed}/(bh)$, gdzie $N_{Ed} – charakterystyczna siła podłużna, działająca na rozpatrywaną część przekroju, dodatnia- ściskająca.

Siła $F_{cr}$ jest bezwzględną wartością siły osiowej w półce bezpośrednio przez zarysowaniem, wywołanym przez moment rysujący, obliczony przy założeniu, że wytrzymałość na rozciąganie wynosi $f_{ct,eff}$.

Zastępcza wysokość przekroju $h^∗ = h$ dla $h <1,0m$ lub  $h^*=1,0$ m dla $h \ge 1,0 \,m$

Poza miejscami zakładów pole przekroju zbrojenia rozciąganego lub ściskanego nie powinno być większe niż $A_{s,max}$:

$$\begin{equation} A_{s,max}=0,4 A_c \label {A_s,max} \end{equation}$$

gdzie $A_c$ -pole przekroju betonowego, na przykład w przypadku przekroju prostokątnego o wysokości h i szerokości b – $A_c=bh$. Projektanci często przyjmują się $A_c=bd$. Zdaniem autora artykułu ograniczenie dotyczy sumy zbrojenia przekroju  $\Sigma A_s$ i powinno odnosić się do całego przekroju betonu, choć może  dotyczyć wyraźnie wyodrębnianych części przekroju, np. środnika w belkach teowych i wówczas trzeba brać odpowiednie pole zbrojenia i betonu w tej części.

W miejscach zakładów zbrojenia ilość maksymalna może w belkach i płytach być wyższa niż $(\ref {A_s,max})$ i wynosić  $A_{s,max}=0,8 A_c$.

Kształtowanie zbrojenia po długości belki

Siły przekrojowe w prętach , w tym w belkach zmieniają się po długości, więc istotną rolę odgrywa optymalne dostosowanie układu zbrojenia do obwiedni momentów zginających M, sił osiowych N oraz sił poprzecznych. W każdym przekroju powinny być spełnione warunki minimalnego i maksymalnego stopnia zbrojenia

Zbrojenie dostrajane do obwiedni sił

Na rys. 8 przedstawiono zasadę układania prętów zbrojeniowych przez dostrojenie do obwiedni sił przekrojowych

Rys. 8. Dostrajanie układu prętów do obwiedni sił przekrojowych

(opracowano na podstawie (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, rys.9.2))

Moment zginający przekrój $M_{Ed}$ jest zastąpiony parą sił w betonie $F_c$ i w stali rozciąganej $F_s$ na ramieniu z – stąd $F_s=M_{Ed}/z$.

Natomiast przydzielenie całej siły osiowej $N_{Ed}$ do pręta rozciąganego jest bardzo grubym szacunkiem, który zajdzie w sytuacji, gdy siła w betonie $F_c$ zaniknie na skutek jej pomniejszenia przynależnym rozciąganiem.  Wówczas w stali będzie działała siła $F_s$=$N_{Ed}- F_{Rc}$, gdzie $F_Rc$ jest nośnością betonu na ściskanie.
W celu dokładniejszego rozdziału siły $N_{Ed}$ pomiędzy $F_s$ i $F_c$ należy uwzględnić odkształcalność betonu i stali, zgodnie z zasadami podanymi w poniższych rozdziałach. Zalecenie normowe, zobrazowane na rys. 8 dotyczy najniekorzystniejszego przypadku dla rozciągającej siły N_[Ed}, co jest wystarczającym przybliżeniem dla belek poddanych przeważającemu zginaniu.

Zgodnie z  metodą kratownicową z ilustrowaną na rys 27 siła poprzeczna $V_{Ed}$ przenosi krzyżulec betonowy ułożony pod kątem $21,8^o \le \Theta \le 45|^o$,wydzielony rysami ukośnymi . Na skutek zarysowania  siły w pręcie rozciąganym i w betonie zwiększą się o  połowę składowej  poziomej w krzyżulcu betonowym  $V_{Ed}\cdot ctg \Theta$, czyli $\Delta F_{td}= V_{Ed} \cdot ctg \Theta$, a w przypadku prętów odgiętych lub strzemion nachylonych pod kątem $\alpha$ mamy (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, (6.18)):

$$\begin{equation} \Delta F_{td}= 0,5 \cdot V_{Ed} \cdot (ctg \Theta- ctg \alpha ) \label{DF_td} \end{equation}$$

W elementach, które nie wymagają zbrojenia na ścinanie  wpływ siły poprzecznej można estymować  rozsuwając wykres momentów o odległość $a_l=d$  zgodnie z zasadą/przyjmując:

$$\begin{equation} a_l= 0,5 \cdot z \cdot V_{Ed} \cdot (ctg \Theta- ctg \alpha ) \label{a_l} \end{equation}$$

Naprężenia styczne od skręcania przekroju momentem skręcającym $T{Ed}$ również spowodują zwiększenie sił osiowych w zbrojeniu zgodnie z formułą normową (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, (6.28)). Formułę na gruncie teorii prętów cienkościennych można uogólnić na inne niż zamknięte przekroje prętów.

Rys. 8Z . Rysunek warsztatowy zbrojenia podłużnego belki z rys. 8

(Zybura, 2015, rys. 1.4)

Rys. 8S. Zbrojenie poprzeczne belki z rys. 8: strzemiona:1- pojedyncze, 2- podwójne.

(Zybura, 2015, rys. 1.5)

Zagięcia prętów

Krzywizna zagięć prętów nie może być zbyt mała. Normuje się wewnętrzną średnicę zagięcia, czyli średnicę trzpienia $\Phi_m$ na który jest nawijany pręt (rys. 9). Minimalna średnica zaginania  $\Phi_{m,min}$ wynosi

$$\begin{equation} \Phi_{m,min} = \begin {cases}
4 \Phi, & \text {jeśli  $ \Phi \le$ 16 mm} \\
6 \Phi, & \text {jeśli  $ \Phi$ > 16 mm }
\end {cases} \label{Fi_m,min}\end{equation}$$

Rys.9 Średnica zagięcia pręta

Odcinek prosty pręta powinien być wyprowadzony poza zagięcie przynajmniej na $5\Phi$.

W przypadku zaginania pręta obok spoiny łączącej pręt poprzeczny (rys. 10 d), f), h) średnica minimalna średnica zagięcia powinna wynosi $\Phi_{m.min}=5 \Phi$.

Rys. 10 Zagięcia prętów zbrojenia podłużnego

Kotwienie strzemion wymaga spełnienia warunków pokazanych na rys. 11.

Rys.11. Kotwienie strzemion

W celu uniknięcia zniszczenia betonu w zagięciu pręta wytężonego na początku zagięcia siłą $F_{bt}$  minimalna średnica zgięcia wynosi:

$$\begin{equation} \Phi_{m,min}= F_{bt} \left( \dfrac{1}{a_b}+\dfrac {1} {2 \Phi} \right)  \label{Fi_mmin} \end{equation}$$

gdzie: $a_b$ d jest połową odległości między osiami prętów równoległych, sąsiednich zagiętych prętów, a w przypadku pręta sąsiadującego z powierzchnią elementu $a_b =\Phi/2$.

Średnica zagięcia nie musi być sprawdzana z warunku $(\ref{Fi_mmin})$ , jeżeli:
a) zakotwienie nie wymaga więcej niż 5 $\Phi$ prostego odcinka od zakończenia gięcia , lub
b) 
pręt nie jest najbliższy krawędzi i wewnątrz zagięcia jest ułożony pręt poprzeczny $\ge \Phi$.

W przypadku haków i pętli (rys. 10 a), b),e))   należy zachować podstawowy wymiar zakotwienia $l_{bd}$, omówiony  w kolejnym punkcie artykułu.

Zakotwienie prętów zbrojeniowych

Zakotwienie pręta  zbrojeniowego powinno wynosić $l_{bd}$ i zależy od długości bazowej (wymaganej) $l_{bd,rqd}$ (rys. 12) oraz zestawu współczynników $\alpha_1$ do $\alpha_5$ zgodnie z zależnością (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl. 8.4):

$$\begin{equation} l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 l_{b,rqd} \ge \max[0,3 \alpha_6 l_{b,rqd}\, ; \, 10 \Phi \, ; \, 100 \, mm]  \label{l_bd} \end{equation}$$

przy ograniczeniu iloczynu $(\alpha_2 \alpha_3  \alpha_5) \le 0,7$

Rys. 12 Zakotwienia pręta liczy się po osi: lbd– wymagane , lb,rqd>lbd – bazowe

Długość bazowa zależy od średnicy pręta $\Phi$ , naprężeń w pręcie $\sigma_{sd}$ i przyczepności betonu do pręta $f_{bd}$:

$$\begin{equation} l_{brqd} = \Phi/4 \cdot \dfrac{\sigma_{sd}} {f_{b d}} \label{l_brqd} \end{equation}$$

Długości bazowe dla szeregu przypadków zagięć prętów zilustrowano  na rys. 10.

Przyczepność betonu do pręta można wyznaczyć z formuły:

$$\begin{equation} f_{bd} = 2,15 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} \label{f_bd} \end{equation}$$

Wytrzymałość betonu $f_{ctd}=\alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0,05} /\gamma_c = 1,0 \cdot 0.7 \cdot 0.3 f_{ck}^{2/3}/1,4= 0,15 f_{ck}^{2/3}$ jest limitowana wytrzymałością betonu C60/75., dla którego mamy górną granicę przyczepności $max f_{ctd}=4,9 \, MPa$.

Kryteria kwalifikacji przyczepności do dobrych warunków, a także sposób wyznaczania współczynników $\alpha_i \, i=1..,5$ podano w załączonym do artykułu arkuszu kalkulacyjnym (link pod tab.6).

Kształtowanie zakładów prętów zbrojeniowych

Łączenie prętów zbrojeniowych na zakład jest w Polsce podstawową techniką uciąglania zbrojenia betonu. Coraz częściej stosuje się jednak łączniki mechaniczne, opisane w artykule Systemy zbrojenia betonu.

Zakład łączonych prętów powinien wynosić

$$\begin{equation} l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5\alpha_6  l_{b,rqd} \ge \max[0,3 \alpha_6 l_{b,rqd}\, ; \, 15 \Phi \, ; \, 200 \, mm]  \label{l_0} \end{equation}$$

gdzie długość bazową $l_{b,rqd}$ oraz współczynniki $\alpha_i$ (i=1,..5) są zdefiniowane w rozdziale wyżej (zakotwienie prętów).

Współczynnik $\alpha_6$ wynosi

$$\begin{equation} \alpha_6 = \sqrt{\rho_1/25} \text{ , przy czym $ 1,0 \le \alpha_6 \le 1,5$} \label{a_6} \end{equation}$$

Współczynnik $\rho_1$ jest określany w procentach i oznacza liczbę prętów łączonych zakładami w efektywnym pasie po $0,65 l_0$ od osi przekroju, (w przykładzie na rys. 13 pokrywającej się z osią zakładu 1)  do liczby wszystkich prętów przecinających przekrój. Na rys. 13  pokazano przekrój z 4-roma prętami, z których tylko dwa zakłady zmieszczono w efektywnym pasie. W tym przypadku współczynnik zakładów $\rho_1$=50%, a współczynnik $\alpha_6=\sqrt{50/25}=1,4$.


Rys.13. Kształtowanie zakładów prętów zbrojeniowych

W tab.5.  zestawiono podstawowe długości zakotwień oraz zakładów jako wielokrotność średnicy pręta ze stali B500 maksymalnie wytężonego. Dane zawarte w tej tabeli są szacunkowe. Dokładniejsze oszacowania zakotwień oraz zakładów prętów zbrojeniowych można dokonać w arkuszu  „Zakotwienia” zbioru arkuszy , stanowiących załącznik do artykułu, który można pobrać poprzez kliknięcie na tabelę 5 (rys.14).

Tab.5 Zakotwienia i zakłady prętów zbrojeniowych. Podstawowe długości

Rys.14. Link do arkusza kotwienia i zakładów prętów zbrojeniowych (kliknij w tabelę, aby pobrać)

Kotwienie zbrojenia na podporach skrajnych

Na podporach, skrajnych gdzie moment zginający jest niewielki (lub teoretycznie zerowy) wymaga się, by doprowadzić i odpowiednio zakotwić 25% zbrojenia przęsłowego w belkach, a w  płytach 50%.

Zginanie z udziałem siły osiowej

W artykule zajmujemy się przypadkiem przeważającego zginania (dużego mimośrodu), czyli  przypadkiem rozkładu odkształceń po wysokości przekroju pokazanym na rys.1c.  dla wysokości strefy ściskanej $x\le h$. Taki sposób wytężenia  nazwiemy zginaniem belki żelbetowej, którą należy zbroić podłużnie. Parametry betonów potrzebne do analizy zagadnienia zestawiono w tab.2.  Rozkład naprężeń ściskających w betonie jest w ogólności nieliniowy (rys. 15), ale z dokładnością wystarczającą dla praktyki może być aproksymowany liniowo (rys. 16).

Poniżej omówiono klasyczne techniki wymiarowania zbrojenia podłużnego zginanego przekroju żelbetowego, a następnie uogólniono je w celu  opracowania procedury umożliwiającej optymalny dobór zbrojenia, z warunku  $\Sigma A_s=A_{sl}+A_{su}= min$.

Model przekroju zginanego z udziałem siły osiowej

Podstawowe oznaczenia

W niniejszym artykule stosuje się następujące podstawowe oznaczenia, dotyczące wielkości względnych (unormowanych) dla zginania belek żelbetowych:

 • unormowany moment zginający

$$\begin{equation} m_* =\dfrac {M_*}{b d^2 f_{cd}} \label {m_*} \end{equation}$$

gdzie  *= u – graniczny (ultimate) el – sprężysty(elastic) ; Ed (obliczeniowy od obciążeń zewnętrznych)  ;  Rd (obliczeniowa nośność), itd.

 • współczynnik $\delta$ redystrybucji naprężeń w przekroju jest równy stosunkowi momentowi po redystrybucji do momentu sprężystego:

$$\begin{equation}  \delta= \dfrac{\mu_u}{\mu_{el}} \end{equation}$$

 • unormowana siła osiowa

$$\begin{equation} n_* =\dfrac{N_*}{b d f_{cd}} \label {n_*} \end{equation}$$

 • unormowana wysokość strefy ściskanej

$$\begin{equation} \xi_*=\dfrac{x_*}{d} \label {xi_*} \end{equation}$$

gdzie  *= u – wartość granicznej,  *=red- zredukowana współczynnikiem redukcji $\lambda$ (efektywna)

 • unormowane ramię sił

$$\begin{equation} \zeta_*=\dfrac{z_*}{d} \label {zeta_*} \end{equation}$$

 • stopień zbrojenia (unormowane pole zbrojenia)

$$\begin{equation} \rho_*=\dfrac{A_{s*}}{A_c} \label {r_*} \end{equation}$$

gdzie  *= l (lower) – dla zbrojenia dolnego (rozciąganego, *= u (upper) – dla zbrojenia górnego (ściskanego),
$A_c=b\cdot h$

Model nieliniowy MN

W zagadnieniu zginania ze ściskaniem/rozciąganiem przekroju żelbetowego poszukujemy trzy niewiadome (p. rys. 15) : wysokość strefy ściskanej betonu $x$, pole przekroju zbrojenia dolnego (rozciąganego) $A_{sl} $ oraz pola przekroju zbrojenia górnego $A_{su}$, umieszczonego w strefie ściskanej betonu.

Model rozkładu naprężeń na wysokości $x$ strefy ściskanej betonu jest paraboliczny dla odkształcenia betonu $0 < \varepsilon_c \le \varepsilon_{c2}$ i prostokątny dla $0 < \varepsilon_c > \varepsilon_{c2} < \varepsilon_{cu}=3,5$ ‰ (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl.3.1.7(1)) (wykładnik potęgi $n=2$ dla betonu zwykłego  BZ i n wg tab. 1 dla betonów dużej wytrzymałości BWW).

Rys. 15. Nieliniowy MN rozkład naprężeń w strefie ściskanej betonu

Nieliniowy (paraboliczny) model betonu MN  z rys. 15, można opisać formułami (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzory (3.17)-(3.18)) :

$$\begin{equation}\sigma_c (z)= f_{cd} \cdot \begin {cases}
1, & \text {jeśli  $ \varepsilon_{c2} \le\varepsilon_c \le \varepsilon_{cu2}$} \\
1-  (1- \varepsilon_c/\varepsilon_{c2})^n, & \text {jeśli  $ \varepsilon_c <\varepsilon_{c2}$ }
\end {cases} \label{s_cz}\end{equation}$$

gdzie wykładnik potęgi zgodnie z tab. 1 (dla betonu BZ  n=2),

$\varepsilon_{cu2}$ – graniczne (maksymalne) odkształcenie betonu

$\varepsilon_{c2}$ – najmniejsze odkształcenie, przy którym w betonie wystąpią naprężenia $f_{cd}$

Model uproszczony MU

Zgodnie z klauzulą (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl.3.1.7(3)) w obliczeniach inżynierskich dopuszcza się założenia upraszczające, polegające na aproksymacji parabolicznej bryły naprężeń w modelu MN  przez bryłę prostokątną MU, w sposób pokazany na rys. 15.

Rys.16  Uproszczony  MU rozkład naprężeń w przekroju zginanym

W  uproszczonym MU modelu zmniejsza się wartość naprężeń w betonie do $\eta f_{cd}$ i wysokość bryły naprężeń do $\lambda x$ , zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tab. 1. W celu uproszczenia formuł zredukowana wysokość strefy ściskanej betonu jest oznaczana przez $x_{eff} = \lambda x$.

Graniczne odkształcenia betonu w modelu MN $\varepsilon_{cu2}$ i  w modelu MU  $\varepsilon_{cu3}$ są takie same i wynoszą 3,5‰. Natomiast odkształcenia betonu BZ  na początku strefy prostokątnej (dla $\sigma_c=f{cd}$) w modelu MN wynoszą $\varepsilon _{c2}$=2‰, a  w modelu MU $\varepsilon _{c3}$=1,75‰ . Dla betonów BWW stosowne wartości podano w  tab. 1.

Model MU przedstawiony na rys. 16, definiują wzory (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzory (3.19)-(3.22)), opisujące współczynnik $\lambda$, określający efektywną wysokość strefy ściskanej oraz  współczynnik $\eta$, określający efektywną wytrzymałość:

$$\begin{equation} \lambda= \begin {cases}
0,8 , & \text {dla BZ} \\
0,8-\dfrac{f_{ck}-50}{400} , & \text {dla BWW}
\end {cases} \label{lambda}\end{equation}$$

$$\begin{equation} \eta= \begin {cases}
1,0 , & \text {dla BZ} \\
1,0-\dfrac{f_{ck}-50}{200} , & \text {BWW}
\end {cases} \label{eta}\end{equation}$$

Graniczna wysokość strefy ściskanej $x_u$, a zniszczenie kruche betonu

Wysokość strefy ściskanej betonu jest ograniczona poprzez dopuszczalną redystrybucję naprężeń w przekroju zgodnie zasadami dotyczącymi sprężystej analizy betony z ograniczoną redystrybucją. Redystrybucja naprężeń w zakresie nieliniowym dotyczy nie tylko punktów wzdłuż konstrukcji statycznie niewyznaczalnych, ale także redystrybucji naprężeń po wysokości przekroju. W przypadku redystrybucji naprężeń na wysokości przekroju również mają zastosowanie wyrażenia z klauzuli  (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl.5.5(4)), zalecanej dla analizy liniowo-sprężystej z ograniczoną redystrybucją belek lub płyt statycznie niewyznaczalnych, a mianowicie:

$$\begin{equation} \delta \ge \begin {cases}
0,44+1,25 \cdot \xi_u, & \text {dla BZ} \\
0,54+k_4 \cdot \xi_u.,  & \text {dla BWW} \\
0,7  , & \text {dla stali B lub C} \\
0,8  , & \text {dla stali A}
\end {cases} \label {delta}\end{equation}$$

Współczynnik $k_4=1,25(0,6+0,0014/\varepsilon_{cu2}$ dla poszczególnych stali zestawiono w tab.2.

Otrzymujemy stąd:

$$\begin{equation} \xi_u < \begin {cases}
(\delta -0,44)/1,25, & \text {dla BZ } \\
(\delta-0,54)/k_4 & \text {dla BWW }
\end {cases} \label{xi_u-delta}  \end{equation}$$

Dla powszechnie stosowanej plastycznej stali klasy B lub C  – $\delta_{max}= 0,7$ (30% redystrybucji) i z równań $(\ref{delta})$, otrzymujemy:

$$\begin{equation} \xi_u <  \begin {cases}
0,208, & \text {dla  BZ } \\
0,160/k_4 & \text {dla BWW } \\
\label {xi_uR} \end {cases} \end{equation}$$

W wielu polskich podręcznikach (m.in. (Knauff, Golubińska, Knyziak, 2015, pkt 10.2)(Starosolski, 2013) i in.)  przedstawia się odmienną interpretacje granicznej wysokości strefy ściskanej, a mianowicie taką  dla której  w zbrojeniu rozciąganym osiąga się granicę plastyczności. Z tego kryterium wyprowadza się formułę $\xi_{uS}= \dfrac{E_s \varepsilon_{cu2}}{E_s \varepsilon_{cu2}+f_{yd}}$. Dla najczęściej stosowanej stali B500 i BZ  otrzymujemy stąd

$$\begin{equation} \xi_{uS}= 0,617 \label {xi_uS} \end{equation}$$

Porównanie wartości $(\ref{xi_uS})$ (wynikającej z uplastycznienia stali) z wynikiem, $(\ref {xi_uR})$ uzyskanym dla granicznej redystrybucji wskazuje, że stosowanie pierwszego warunku prowadzi do znaczącego przekroczenia dopuszczalnej redystrybucji naprężeń w betonie, co w konsekwencji może prowadzić do zawyżenia nośności przekroju poprzez dopuszczenie przypadków w których beton ulegnie kruchemu zniszczenia. Interpretacja $(\ref {xi_uS})$ jest pozostałością historycznego podejścia i korzystania ze starych układów tablic i w dobie Eurokodów nie powinna być już stosowana.

Doświadczeni inżynierowie zalecają przyjmowanie $\xi_u$< 0,45., co jest powszechnie uznane za dobrą praktykę, prowadzącą do uniknięcia zjawiska „nadmiernego wzmocnienia” i kruchego zniszczenia betonu. Takie ograniczenie jest wymagane przez normę pośrednio w rozdziale  dotyczącym analizy plastycznej. Zgodnie z klauzulą (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl.5.6(2)) wynosi ono dla BZ  $\xi_{u,pl}  \le 0,25$, a dla BWW  $\xi_{u,pl} \le 0,15$.  W przypadku przeważającego ściskania (czyli w słupach) stosuje się momenty zginające wywołane obciążeniami zewnętrznymi, obliczone przy założeniu sprężystości bez jakiejkolwiek redystrybucji.

W celu ilustracji powyższego wywodu, w  tab 6 zestawiono zależność stopnia redystrybucji od wysokości strefy ściskanej dla betonu zwykłego.

Tab.6

Wysokość strefy ściskanej $\xi=0,45$ wystąpi przy pełnej redystrybucji naprężeń, a $\xi=0,617$ jest fizycznie niemożliwe, bo oznaczałoby  hiperredystrybucję naprężeń w przekroju .

W niniejszym artykule zalecamy stosowanie wartości odpowiadającej stopniowi redystrybucji $\delta=$0,9, czyli

$$\begin{equation} \xi_u = \begin {cases}
(0,9-0,44)/1,25=0,368, & \text {dla BZ } \\
(0,9-0,54)/k_4= 0,36/k_4 & \text {dla BWW }
\end {cases} \label{xi_u0,9}  \end{equation}$$

Założenie $(\ref{xi_u0,9})$ o wysokości strefy ściskanej dotyczy zarówno modelu MN  jak i MU i zmniejsza ryzyko zniszczenia przekroju zginanego poprzez kruche pękniecie betonu, co w konsekwencji prowadzi do zapewnienia odpowiedniej niezawodności przekrojów żelbetowych z przeważającym udziałem zginania.

Wartości graniczne $(\ref{xi_u0,9})$ dotyczą rzeczywistej wysokości strefy ściskanej, a nie zredukowanej współczynnikiem $\lambda$ (efektywnej).

W Wielkiej Brytanii (MPA The Concrete Centre, 2016) od lat zaleca się stosowanie do wymiarowania przekrojów zginanych współczynnika redystrybucji $\delta=0,85$, które jest nieco bezpieczniejsze od postulowanego w niniejszym artykule $\delta=0,9$  , ale będzie prowadziło do nieco większego zbrojenia.

Klasyczna technika projektowania zbrojenia podłużnego

W projektowaniu podłużnego  zbrojenia  przekroju zginanego (bez udziału siły podłużnej) stosuje się  trzy podejścia:

 • metodą bezpośrednią stosowaną do wyznaczania zbrojenia belki pojedynczo zbrojonej (dla $A_{su}=0$),
 • metodą tabelaryczną lub graficznie z wykresów,
 • iteracyjne stosowane w  arkuszach kalkulacyjnych lub procedurach numerycznych.

W klasycznej technice stosuje się uproszczony, prostokątny rozkład z rys. 16.

Graniczna nośność przekroju i kryterium zbrojenia podwójnego

Graniczna nośność przekroju pojedynczo zbrojonego $\mu_u$ odpowiada nośności przekroju bez stali ściskanej $A_u=0$ i w sytuacji osiągnięcia przez bryłę ściskaną granicznej, maksymalnej wartości $\xi_u$, określonej wyżej. Przekrój będzie mógł przenieść większy moment dopiero po wspomożeniu strefy betonu poprzez zbrojenie strefy ściskanej przekrojem $A_u>0$.

Moment wokół osi zbrojenia rozciąganego $F_{sl}$ bez udziału zbrojenia ściskanego $F_{su}$  wynosi:

$$\begin{equation} M_c= F_c \cdot z= b \cdot \eta f_{cd} \cdot  x_{eff} \cdot z= b \cdot  \eta  f_{cd} \cdot  x_{eff} (d-x_{eff}/2)  \label {SM_l} \end{equation}$$

Po unormowaniu moment zginający przenoszony przez beton, równy momentowi przenoszonemu przez rozciąganą stal ( i w konsekwencji przez cały przekrój,) czyli nośność przekroju  pojedynczo zbrojonego można obliczyć z formuły

$$\begin{equation} m_{R1}=\eta \cdot  \xi_{eff} \cdot \left (  1 – \xi_{eff}/2 \right) \label {m_R1}\end{equation}$$

gdzie $\xi_{eff}=\lambda \xi $
($\lambda$ wg tab. 1 zależy od klasy betonu, a $\xi=x/d$ jest rzeczywistą, względną wysokością strefy ściskanej)

Nośność graniczną przekroju pojedynczo zbrojonego uzyskamy z $(\ref{m_R1})$ po podstawieniu granicznej wysokości strefy ściskanej $\xi=\xi_u$  ($\xi_{eff,u}=\lambda \xi_u$), czyli

$$\begin{equation} \xi_{eff,u} = \begin {cases}
0,8 \cdot 0,368 = 0,2944, & \text {dla BZ } \\
0,32 \lambda , & \text {dla BWW }
\end {cases} \label{xi_effu}  \end{equation}$$

$$\begin{equation} m_u = \begin {cases}
0,2944-0,2944^2 /2=0,251, & \text {dla BZ } \\
0,32 \lambda(1-0,16 \lambda), & \text {dla BWW }
\end {cases} \label{m_lim}  \end{equation}$$

Można pokazać, że identyczny rezultat uzyskamy operując rzeczywistymi ( anie efektywnymi) wysokościami strefy ściskanej.

Warunek na zbrojenie pojedyncze/podwójne przekroju można zapisać w postaci:

$$\begin{equation} \text{Jeżeli} \begin {cases}
m_{Ed} \le m_{u}, & \text {to wystarczy pojedyncze zbrojenie ($A_{su}=0$) } \\
m_{Ed} > m_{u}, & \text {to należy zastosować zbrojenie podwójne ($A_{su}>0$)}
\end {cases} \label{l-u}  \end{equation}$$

Zbrojenie pojedyncze

W przypadku, gdy zbrojenie ściskane nie jest wymagane, zbrojenie rozciągane $A_{sl}$ najłatwiej wyznaczyć bezpośrednio z równania kwadratowego $(\ref{m_R1})$ dla $m_{R1}=m_{Ed}$, które po rozwiązaniu podług $\xi$ daje pierwiastki:

$$\begin{equation} \xi_{equ}=  1 \pm \sqrt{1- 2 m_{Ed}/ \eta} \end{equation}$$

Ponieważ $\xi_{equ}>1$ nie ma sensu fizycznego , więc dla zbrojenia pojedynczego  pozostaje pierwiastek $\xi_1$

$$\begin{equation} \xi_1= 1 – \sqrt{1 – 2m_{Ed}/ \eta} \label {xi_1} \end{equation}$$

Często posługuje się ramieniem sił wewnętrznych  $ z= d-  x_{eff}/2$ , czyli po unormowaniu $\zeta =1- \xi_{eff}/2$, co dla pierwiastka $(\ref{xi_1})$ daje:

 $$\begin{equation} \zeta_1= \tfrac{1}{2}(1+\sqrt{1-2m_{Ed}/ \eta})  \label{zeta_1} \end{equation}$$

Z warunku równowagi  momentów względem wypadkowej siły w betonie $F_c$, bezpośrednio wyznaczamy siłę w zbrojeniu dolnym $F_{sl}=M_{Ed}/z$, a następnie teoretyczne pole przekroju zbrojenia:

$$\begin{equation}  A_{sl,1} = \dfrac{M_{Ed}} {\zeta_1 \cdot d \cdot f_{yd}}=\dfrac{m_{Ed} \cdot (bd f_{cd})}{\zeta_1 f_{yd}}\label {A_sl1} \end{equation}$$

Zbrojenie podwójne

W przypadku, gdy z kryterium $(\ref {l-u})$ wynika, że  nośność ściskanej strefy betonu jest za mała, należy zwiększyć wymiary przekroju lub w szczególnych, lokalnych  sytuacjach  można zastosować zbrojenie podwójne  ( zbrojenie w strefie ściskanej $A_{su}$ .

Teoretyczna procedura wyznaczenia zbrojenia $A_{su}$ polega na takim zaprojektowaniu zbrojenia ściskanego , by przeniosło one nadwyżkę momentu zginającego  $\Delta m$

$$\begin{equation}  \Delta m= m_{Ed}-m_u \label {Dm} \end{equation}$$

Warunek równowagi momentów względem osi zbrojenia rozciąganego, ale z udziałem siły $F_{su}$ zapisujemy w postaci: $M_{Ed}= F_c \cdot z+F_{su} \cdot (d-a_u)$, i po unormowaniu otrzymujemy

$$\begin{equation}   A_{su,2}= \dfrac { \Delta m  \cdot (b d f_{cd}) } {(1-a_u/d) f_{yd}} \label {A_su2} \end{equation}$$

W celu zachowania równowagi sił poziomych  przekrój $A_{sl,1}$  $(\ref{A_sl1})$ należy zwiększyć o zbrojenie ściskane:

$$\begin{equation} A_{sl,2}= A_{sl,1}+A_{su,2} \label {A_sl2} \end{equation}$$

Uwagi krytyczne o klasycznej technice projektowania przekrojów zginanych

Klasyczna technika projektowania przekrojów zginanych nie uwzględnia się relacji odkształceń w betonie i stali, oraz prawa fizycznego, betonu i stali.

W każdym rzeczywistym przypadku zbrojenia żelbetowego przekroju zginanego metodami klasycznymi – nie są nawet spełnione podstawowe warunki równowagi sił., również z tego względu , że każdy przekrój żelbetowy jest w rzeczywistości, a nie uwzględnia się sił przenoszonych przez to zbrojenie, zakładając że ono nie występuje.

W rezultacie nie są spełnione równania $(\ref{R1_1})$, co oznacza, że wyznaczone rozwiązanie jest nie tylko nierzeczywiste, ale nawet nie jest statycznie dopuszczalne.

W celu wyznaczenia rozwiązania spełniającego warunki równowagi oraz warunki fizyczne, należy przeprowadzić analizę pokazaną niżej dla zginania z udziałem siły osiowej.

Postawienie zagadnienia  zginania i ściskania belki żelbetowej

Zagadnienie żelbetu  polega na poszukiwaniu  pięciu niewiadomych:  wysokości strefy ściskanej $x$, pola zbrojenia dolnego ${A}_{sl}$,  górnego$A_{su}$, a także naprężeń w stali $\sigma_{sl}$, $\sigma_{su}$.

Do dyspozycji mamy tylko dwa warunki równowagi sił:  $\Sigma X=0 \, ; \Sigma M_i =0$  względem osi  $i = O$, $l$ lub $u$= (oś przekroju betonowego, oś dolnego zbrojenia, oś górnego zbrojenia)”. Wybór osi jest dowolny, ale tylko jeden z warunków ΣM jest niezależny.

Trzeci warunek jest określony przez prawo fizyczne betonu $(\ref{Hook_c})$, a czwarty i piąty przez prawo fizyczne $(\ref{Hook_s})$dla zbrojenia rozciąganego (l)  i ściskanego (u), określone formułami analogicznymi do klasycznych równań Hooka, ale opisującymi związki nieliniowe poprzez  przyjęcie nieliniowych modułów sprężystości.

Dodatkowy warunkiem rozwiązania jest prawo płaskich przekrojów Bernoulliego, które jest w istocie wnioskiem z rozwiązania zagadnienia brzegowego czystego zginania,  a wynika  z pola przemieszczeń określonych przez równania geometryczne Cauchego  na podstawie odkształceń związanych z naprężeniami równania fizycznymi Hooke’a (Piechnik, 1980, 148).

Ponadto ograniczane są maksymalne odkształcenia betonu do wartości granicznej $\varepsilon_u$=3,5‰ dla BZ i do wartości podanych w tab. 1 dla BWW.

Rozwiązanie zagadnienia polega na zestawieniu wskazanych wyżej zależności i rozwiązaniu utworzonego układu równań. Układ równań rządzący zagadnieniem jest w ogólności nieliniowy i w zasadzie nie da się  sformułować prostego rozwiązania analitycznego w „kwadraturach”. Znane rozwiązania (np (Knauff, Golubińska, Kryziak, 2014)(Starosolski, 2013)) są dość skomplikowane, wielowątkowe i wprowadzają niepotrzebne definiowanie różnych przypadków projektowych. Rozwiązania numeryczne najefektywniej jest uzyskać z zastosowaniem powszechnie dostępnych arkuszy kalkulacyjnych, a jeden algorytm obejmuje wszystkie przypadki projektowe wraz z zadaniami optymalizacji.

Rozwiązaniem problemu  jest  nośność przekroju określona parametrem $\Lambda$ , który jest mnożnikiem obciążenia do ustalonej konfiguracji, odniesienia $F_0=[M_0,N_0]$:

$$\begin{equation} \Lambda_R = (F_R= [M_R,N_R)]/(F_0=[M_0, N_0]) \label{Lambda}\end{equation}$$

Równania równowagi przekroju

Na rys. 15 i 16 pokazano siły działające w przekroju z przyjętą konwencją znakowania sił zewnętrznych:  zewnętrzny moment  zginający $M_{Ed}$ jest dodatni jeśli rozciąga dolne włókna przekroju, zewnętrzna siła osiowa$N_{Ed}$ jest dodatnia, jeśli ściska przekrój. Założono też dodatnie zwroty sił wewnętrznych: siły  $F_c$ i $F_{su}$ są ściskające, siła $F_{sl}$ jest rozciągająca. Jeśli z rozwiązania zadania uzyskamy znaki ujemne, to będzie oznaczało, że w danej sytuacji obliczeniowej siła działa przeciwnie do założonego zwrotu.

W celu skrócenia zapisu wprowadzamy parametry zwane użytecznymi wysokościami przekroju i $d_i$, które zależnie od osi do której są odmierzane, wynoszą:

$$\begin{equation} d_i = \begin {cases}
h/2,  & (i=O)\\
h – a_l,  & (i=l) \\
a_u,  & (i=u)\\
h – a_l – a_u, & (i=lu)
\end {cases} \label {d_i} \end{equation}$$

Równania równowagi przekroju odczytane bezpośrednio z rys. 15 można zapisać w postaci:

$$\begin{equation} \begin {cases}
\Sigma X=0 \to  N_{Ed} – F_c – F_{su}  + F_{sl}=0\\
\Sigma M_0=0 \to  M_{Ed} – M_{c,0} – F_{su} \cdot (d_0 – a_u) – F_{sl} \cdot (d_0 – a_l)=0
\end {cases} \label {R2}\end{equation}$$

Ponieważ spełnione powinny być oba warunki  $(\ref {R2})$ jednocześnie, więc złożenie (suma) obu warunków powinna być stateczna. Po przemnożeniu pierwszego równania obustronnie przez $- d_0$ i dodaniu obu równań skonsolidowany warunek równowagi przyjmuje postać:

$$\begin{equation} R=(M_{Ed} – M_{c,0}) – (N_{Ed}+2F_{sl} – F_c)\cdot d_0 + (F_{sl} \cdot  a_l+ F_{su} \cdot  a_u) = 0 \label {R1_1} \end{equation}$$

Po przekształceniach skonsolidowany warunek równowagi  żelbetu możemy zapisać w postaci przydatnej do wyznaczania sumy zbrojenia przekroju:

$$\begin {equation} (F_{sl} +F_{su})=\dfrac {2 (M_{Ed}-M_{c,0})} {d_{lu}}+ (N_{Ed}-F_c) \label {R1_2} \end {equation}$$

Porównanie metody nieliniowej MN i uproszczonej MU

W równaniu równowagi $R$ $(\ref{R1_1})$ występuje  wypadkowa bryły naprężeń w betonie $F_c$ oraz moment tej bryły $M_{c,0}$ liczony względem osi y-y przekroju betonowego, które są funkcją wysokości strefy ściskanej $x$. W przypadku rozpatrywanego w tym artykule przeważającego zginania (rys.1c)  wysokość strefy ściskanej  $x\le h$. W takim przypadku  wypadkowa i moment bryły naprężeń w betonie wynosi:

 • dla modelu MU  (uproszczonego – prostokątnego)

$$\begin{eqnarray}
F_c=\eta f_{cd} b \lambda x \\
M_{c,0}= F_c (d_0 – \lambda x /2)
\label {F_U}\end{eqnarray}$$

 • dla modelu MN (nieliniowego – parabolicznego)

$$\begin{eqnarray}
F_c=\dfrac {17}{21} \cdot b \cdot x \cdot f_{cd} \\
M_{c,0}=F_c  (d_0- \dfrac {693} {1666} x)
\label {F_N}\end{eqnarray}$$

Siły $F_c$ oraz $M_{c,0}$ dla modelu nieliniowego uzyskano poprzez symboliczne całkowanie rozkładu $(\ref{s_cz})$.

Dla znanych sił przekrojowych  $M_{Ed}$ oraz $N_{Ed}$ oraz siły w zbrojeniu dolnym $F_{sl}$ oraz górnym $F_{su}$ skonsolidowany warunek równowagi $(\ref{R1_1})$ staje się kwadratowym równaniem  $R(x)=0$, które nazwiemy podstawowym równaniem żelbetu i które ma tylko jeden pierwiastek dodatni, co jest zgodne z naturą ($x>0$);. Pierwiastek ten można zapisać w postaci:

$$\begin{equation} x= \alpha_M  \cdot  \sqrt{ \dfrac{ (N_{Ed}+2 F_{sl})\cdot d_0 -M_{Ed}-a_l F_{sl} -a_u F_{su}} {b f_{cd}}} \label {XR}\end{equation}$$

Współczynnik $\alpha_M$ zależy od modelu betonu:

$$\begin{equation}  \alpha_M= \begin {cases}
\dfrac{\sqrt{2/\eta}}{\lambda} &  \text {dla modelu U} \\
\sqrt{\dfrac{98}{33}}= 1,723 & \text {dla modelu N}
\end {cases} \label{a_M}  \end{equation}$$

Dla modelu uproszczonego U wyniki są mniej dokładne. Przedstawiamy je wyłącznie w celach porównawczych. Dla BZ w modelu uproszczonym MU $\alpha_M=\sqrt{2/1} /0,8 = 1,768$, czyli różni się o $1,768/1,723-1= 2,6$ % od współczynnika $\alpha_M$ w modelu nieliniowym MN. Wynika stąd, że korzystanie z obu modeli jest w praktyce równoważne, ale model MN jest uniwersalny, bo dotyczy wszystkich betonów (również wysokiej wytrzymałości), co upraszcza algorytmy numeryczne oraz interpretację wyników.

W dalszym ciągu stosujemy wyłącznie model nieliniowy MN.  Zadanie żelbetu jest sprzężone, to znaczy siły w zbrojeniu  dolnym $F_{sl}$ oraz górnym $F_{su}$  zależą od wysokości strefy ściskanej $x$. Do wyznaczania  $x$ nie wykorzystujemy więc wprost  równania $(\ref{XR})$ , ale poszukujemy punktu stabilności $R=0$ warunku  $(\ref {R1_1})$. w zadaniu nieliniowym, gdzie do wyznaczenia odkształceń zbrojenia stosowna jest zasada płaskich przekrojów $\ref{Proporcje}$) anaprężenia w stali i betonie wyznacza się z prawa fizycznego  $(\ref{Hook_s})$.

Nośność przekroju

Z równań  $(\ref{R2})$  bezpośrednio wyznaczamy nośność przekroju mierzoną siłami przekrojowymi: czystym momentem zginającym $M_{Rd}$ oraz czystą siła osiową $N_{Ed}$:

$$\begin{equation} \begin {cases}
M_{Rd} = M_{c,0} + F_{su} \cdot (d_0 – a_u) + F_{sl} \cdot (d_0 – a_l) \\
N_{Rd} = F_c + F_{su}  – F_{sl}
\end {cases} \label {Nosnosc}\end{equation}$$

Współdziałania (interakcja) kilku sił redukuje nośność przekroju mierzoną czystą siłą (bez działania pozostałych).  W przypadku jednokierunkowego zginania ze ściskaniem zależności interakcji pokazano na rys. 17.

Rys.17. Konstrukcja krzywej interakcji przekroju zginanego i ściskanego

(opracowano  na podstawie (Wight, MacGregor, 2012, Fig.11-13) )

W obliczeniach praktycznych zwykle przyjmuje się (Wight, MacGregor, 2012, (11-16)), że składowe nośności zmniejszane są tym samym współczynnikiem redukcyjnym $k_{M-N}$:

$$\begin{equation} F_{Rd,M-N}= k_{M-N} \left \{ M_{Rd} \, ; \, N_{Rd} \right \} \label{F_M-N} \end{equation}$$

Współczynniki interakcji $k_{M-N}$ można przyjąć analogicznie do zaleceń normy amerykańskiej w zależności od obszaru interakcji, określonej na podstawie odkształcenia zbrojenia dolnego (rozciąganego) $\varepsilon_{sl}$ (American Standard Institute, 2002):

$$\begin{equation} k_{M-N} = \begin {cases}
0,65, &  \text {dla }  \varepsilon_{sl}\le \varepsilon_{sy} \\
0,65+ (\varepsilon_{sl}-\varepsilon_{sy}) 0,29 / \varepsilon_{cu}, & \text {dla } \varepsilon_{sy} < \varepsilon_{sl} < \varepsilon_{su} \\
0,90,  & \text {dla }  \varepsilon_{sl} \ge \varepsilon_{su}
\end {cases} \label{k_M-N}  \end{equation}$$

gdzie:
$\varepsilon_{sy}=E_s / f_{yk}$ – odkształcenie plastyczne stali,
$\varepsilon_{su}$ – odkształcenie graniczne stali (odpowiadające granicy wytrzymałości),
$\varepsilon_{cu}$=3,5% – odkształcenie graniczne betonu

W załączonym  arkuszu kalkulacyjnym interakcja momentu zginającego oraz siły osiowej jest uwzględniana dokładnie bez potrzeby stosowania formuł $(\ref{F_M-N})$ oraz $(\ref{k_M-N})$.

Prawo fizyczne betonu

Prawo fizyczne betonu wiąże odkształcenia w betonie $\varepsilon_c$ z naprężeniami $\sigma_c$ i jest zapisywane w postaci analogicznej do wzoru Hooka:

$$\begin{equation}\sigma_c=E_c \cdot \varepsilon_c \label{Hook_c}\end{equation}$$

przy czym moduł odkształcalności  betonu Ecc, t) jest w ogólności nieliniową funkcją odkształceń betonu oraz czasu $t$ i zmniejsza się istotnie wraz ze wzrostem pełzania betonu (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, Rys.3.2.), a prawo $(\ref{Hook_c})$ jest w istocie nieliniowe.

Obliczeniowy moduł odkształcalności betonu jest modułem siecznym i jest minimalny  dla włókna skrajnego (tam, gdzie odkształcenie εccu2 lub \varepsilon_{cu3}). Nazwiemy go modułem granicznym:

$$\begin{equation}E_{cu}=f_{cd}/\varepsilon_{cu2} \label{E_cu}\end{equation}$$

Na przykład dla betonu C30/37  graniczny moduł odkształcalności wynosi Ecu=(30/1,4)/3,5‰=6,1 GPa. Dla porównania: średni moduł styczny dla  betonu C30/37 wynosi Ecm=32 GPa, a moduł długotrwały (z uwzględnieniem pełzania) Ec,eff=Ecm/[1+φ(∞,t0)]≈Ecm/(1+2)=32/3=10,7 MPa. Pomiędzy modułami betonu Ecu, Ecm  oraz Ec,eff  w istocie nie ma związku z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia.

Jak już wspomniano wcześniej w mechanice prętów żelbetowych model $(\ref{Hook_c})$ można przyjąć w równoważnej, niezależnej od czasu postaci (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010) przedstawionej   na rys. 15 (model nieliniowy) lub rys 16 (model uproszczony).

Prawo fizyczne stali zbrojeniowej

Prawo fizyczne dla zbrojenia górnego i dolnego (*=u,l):

$$\begin{equation}\sigma_{s,*}=E_s \cdot \varepsilon_{s*} \label{Hook_s}\end{equation}$$

gdzie moduł Younga w zakresie sprężystym i w temperaturach $30^o C \le t \le 100^o C$ przyjmuje się $E_s=200 GPa$,
a po przekroczeniu przez naprężenia granicy plastyczności $f_yd$, czyli przy odkształceniu większym  $\varepsilon_{yd}=f_{yd} / E_s$  moduł odkształcalności jest modułem stycznym, zależnym od modelu stali. Dla najczęściej stosowanego modelu idealnie sprężysto-plastycznego (Prandtla) moduł styczny stali wynosi $E_s=f_yd/ \sigma_s$, gdzie $\sigma_s$ jest aktualnym naprężeniem w stali.

Stal zbrojeniowa może mieć  klasę  plastyczną stali ( A- mała ciągliwość , B – średnia ciągliwość . C – duża ciągliwość ), a zaleca się  stosować stal klasy B lub C.
Podział stali dokonuje się ze względu wartość:
współczynnika $k=f_t/f_y$ (= granica wytrzymałości w próbie rozciągania /granica plastyczności),
graniczne odkształcenia charakterystyczne $\varepsilon_{ul}$ , obserwowane przy zerwaniu próbki (przy naprężeniach $f_t$):

$$\begin{equation} \varepsilon_{uk} (f_{tk}) \in \begin {cases}
[2,5 \, ; 5) \% , & \text{dla stali klasy A}\\
[5\, ; 7,5) \% , & \text{dla stali klasy B}\\
[7,5 \% , & \text{dla stali klasy C}
\end {cases} \label {e_uk} \end{equation}$$

$$\begin{equation} k=f_t/f_y  \begin {cases}
\ge 1,05 \% , & \text{dla stali klasy A}\\
\ge  1,08 \% , & \text{dla stali klasy B}\\
>1,15 \% ,\le 1,35 \% & \text{dla stali klasy C}
\end {cases} \label {k}\end{equation}$$

W tab. 2 zestawiono najczęściej stosowane stale zbrojeniowe.

Na rys. 18 pokazano modele stali przyjmowane w analizie żelbetu. Powszechnie stosuje się model idealnie sprężysto-plastyczny (model Prandtla), a w dokładniejszych analizach model ze wzmocnieniem liniowym. Mimo tego , że współczynnik k jest niewielki dla stosowanych stali zbrojeniowych, to w modelu stali ze wzmocnieniem można uzyskać nośności nawet o 10% wyższe niż dla modelu Prandtla.

W modelu ze wzmocnieniem liniowym naprężenia w zbrojeniu wyznacza się z zależności:

$$\begin{equation} \sigma_s = \begin {cases}
E_s\cdot \varepsilon_s , & \text {dla  $\varepsilon_s \le \varepsilon_{yd}$} \\
f_{yd} \cdot [ 1+k_w \cdot ( \varepsilon_s-\varepsilon_{yd})] , & \text { dla $ \varepsilon_{yd} <\varepsilon_s \le \varepsilon_{ud}$ } \\
f_{ud}=f_{uk}/1,15 , & \text{ dla $\varepsilon_s > \varepsilon_{ud}$}
\end {cases} \label {Ss}\end{equation}$$

gdzie $\varepsilon_{yd}$ oraz $k_w$ zestawiono w tab. 2 . Graniczne obliczeniowe odkształcenie stali $\varepsilon_{ud}=0,9\cdot\varepsilon_{uk}$, przyjęto jako wartość graniczną, wynikającą z   definicji rodzajów stali $(\ref{e_uk})$.

Rys. 18 Modele stali zbrojeniowej

Zasada płaskich przekrojów

 Odkształcenia podlegają  zasadzie płaskich przekroi Bernoulliego , wyrażonej formułami  ($\ref{Proporcje}$) wynikającymi z  rys. 15:

$$\begin {equation} \dfrac{\varepsilon_{sl}}{d_l-x}= \dfrac{\varepsilon_{su}}{x – d_u}=\dfrac{\varepsilon_{cu}}{x} \label {Proporcje} \end {equation}$$

gdzie: $\varepsilon_{cu}=$3,5‰  =$\varepsilon_{cu3}$ dla modelu prostokątnego i $\varepsilon_{cu2}$ dla modelu MN.

Z zależność $(\ref{Proporcje})$ można uzyskać jawną postać odkształcenia zbrojenia górnego (u) i dolnego (l):

$$\begin {equation} \varepsilon_{sl}=\varepsilon_{cu} \cdot (d_l /x-1) \qquad \varepsilon_{su}=\varepsilon_{cu} \cdot (1 – d_u/x) \label {eslu} \end {equation}$$

Z $(\ref{eslu})$ wynika, że zależnie od relacji wysokości strefy ściskanej $x$ oraz wysokości użytecznych zbrojenia zachodzą następujące przypadki wytrzymałościowe:

TT (ang. Tension) $x=0$ – przypadek dla którego odkształcenia w stali są nieokreślone. Odpowiada to jednorodnemu rozciąganiu przekroju, w którym w całym przekroju (w betonie i stali) mamy odkształcenia rozciągające, a przekrój podlega analizie prętów zespolonych . Takim przypadkiem nie zajmujemy się w niniejszym artykule – jest on przedmiotem artykułu Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.

CC (ang. Compresion-Compresion) $  x > d_u \,  x \le d_l \to $  $\varepsilon_{su} > 0$,  $\varepsilon_{sl} > 0$, oba zbrojenia są ściskane – jest to przypadek małego mimośrodu.

CT (ang. Compresion-Tension) $  x > d_l  \to $\varepsilon_{su} > 0$,  $\varepsilon_{sl} < 0$, czyli zbrojenie górne jest ściskane, a zbrojenie dolne rozciągane  – jest to przypadek dużego mimośrodu, obejmujący również klasyczne zginanie belek.

Do przypadku CT zaliczymy też  $ x \le d_u  \to$  $\varepsilon_{su}\le 0$,  $\varepsilon_{sl} > 0$, dla którego  zbrojenie górne jest rozciągane, a dolne ściskane. Wystarczy analizować przekrój odwrócony o 900 .

Uogólnienie granicznej wysokości strefy ściskanej

Graniczna wysokość strefy ściskanej, określona w pkt. 3.2. dla przypadku rys. 1c) nie dotyczy przypadku a) i b).

Ponieważ graniczna wysokość strefy ściskanej ma zabezpieczyć przed kruchym pękaniem betonu, więc należy ją skojarzyć  z gradientem (szybkością spadku odkształceń po wysokości

$$\begin{equation} \nabla \xi_u= \dfrac{ \Delta \varepsilon }{  \Delta \xi_u}  \begin {cases}
(0,0035-0)/ 0,368  = 9,5 \text{‰},  & \text {dla BZ } \\
(0,0035-0)/ 0,32  = 10,9 \text{‰}, & \text {dla BWW}
\end {cases} \label{nabla_u0,9}  \end{equation}$$

gdzie przyrost $ \Delta \xi_u$ przyjęto za $(\ref{xi_u0,9})$.

W obu przypadkach czystego i przeważającego ściskania wartości $ \nabla \xi_u$ nie ostaną przekroczone, więc w tych przypadkach nie formułuje się warunku na graniczną wysokość strefy ściskanej. To samo dotyczy przeważającego rozciągania.

Dwukierunkowe zginanie My-Mz z udziałem N

Problem dwukierunkowego (ukośnego zginania z udziałem siły osiowej występują praktycznie we wszystkich elementach słupowych, a w belkach najczęściej bez udziału siły osiowej. 

Równania równowagi dla dwukierunkowego zginania

W przypadku dwukierunkowego zginania przekroju momentami $M_{Ed,y}$ oraz $M_{Ed,z}$ z udziałem siły osiowej $N_Ed$ skonsolidowane równanie równowagi $(\ref {R1_1})$.stawiamy odrębnie dla obu kierunków

$$\begin{equation} R_y=(M_{Ed,y} – M_{c0,y}) – (N_{Ed,y}+2F_{sl,y} – F_{cy}) \cdot d_{0,y} + (F_{sl,y} \cdot  a_{l,y} + F_{su,y} \cdot  a_{u,y}) = 0 \label {R1_y} \end{equation}$$

$$\begin{equation} R_z=(M_{Ed,z} – M_{c0,z}) – (N_{Ed,z}+2F_{sl,z} – F_{c,z}) \cdot d_{0,z} + (F_{sl,z} \cdot  a_{l,z} + F_{su,z} \cdot  a_{u,z}) = 0 \label {R1_z} \end{equation}$$

W równaniach $(\ref{R1_y})$ oraz $(\ref{R1_z})$ występują dwie dodatkowe siły $N_{Ed,y}$ i $N_{Ed,z}$, które stanowią część całkowitej siły ściskającej przekrój $N_{Ed}$ przypadającej do zginania wokół  osi  $y$ momentem $M_{Ed,y}$  oraz wokół  osi  $z$ momentem $M_{Ed,z}$ składające  się na całkowitą siłę ściskającą

$$\begin{equation}  N_{Ed,y}+N_{Ed,z}=N_{Ed} \label {SumaN} \end{equation}$$

Równanie $(\ref{SumaN})$ sprzęga zginania jednoosiowe  w zagadnieniu zginania ukośnego.

Powierzchnia interakcji zginania ukośnego przekroju żelbetowego

Na rys. 19 pokazano powierzchnię interakcji przekroju żelbetowego zginanego ukośnie .

Rys. 19 Powierzchnia interakcji N-My-Mz

Na powierzchni interakcji można wydzielić izobary powstałe przez przekrój powierzchni interakcji płaszczyzną prostopadłą do osi sił N (równoleżnik). Aproksymacja powstałej w ten sposób krzywej interakcji dla ustalonej siły osiowe  nazywana jest Metodą Konturu (MK) i  jest opisana formułą $(\ref{InterMK} )$ stosowaną w normie europejskiej (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010).

Przekrojem pionowym na powierzchni interakcji można wydzielić izokliny, ten sposób aproksymacji nazywany jest Metodą Odwrotności (MO) ze względu na postać formuły interakcji $(\ref{InterMO} )$. Metoda odwrotności została wprowadzona do normy amerykańskiej  ACI 318-05,11. 

Stosowanie uproszczonych formuł interakcji $(\ref{InterMO})$ oraz  $(\ref{InterMK})$  uzasadnione jest  trudnościami w rachunkowymi ścisłym ujęciu zagadnienia, ale też uzyskiwaniem bezpiecznych rozwiązań, co zostało potwierdzona wieloma badaniami eksperymentalnymi i numerycznymi. W szeregu przypadkach zyskiwane rozwiązania są jednak zbyt konserwatywne, więc nieoptymalne (Di Ludovico, Lignola, Prota, Cosenza, 2010).

Rozprzężenie  zginania ukośnego

Wyznaczenie przekrojowych  sił osiowych $N_{Ed,y}$ i $N_{Ed,z}$, występujące w równaniach $(\ref{R1_y})$ oraz $(\ref{R1_z})$ jest podstawowym problemem zginania ukośnego, powalającym  rozdzielić problem sprzężony na dwa problemy proste. W zadaniu rozprzężenia poszukiwać będziemy współczynników rozdziału:

$$\begin {equation}  r_y=N_{Edy}/N_{Ed} \quad ; \quad r_z=N_{Edz}/N_{Ed} \label {r_yz} \end {equation}$$

Z warunku $(\ref{SumaN})$, otrzymujemy oczywiście $r_y+ r_z=1$

Rozprzężenie zginania ukośnego można dokonać na wiele sposobów, z których omówimy trzy:

 • S – proporcjonalnej sztywności.
 • R  proporcjonalnej nośności,
 • MO – odwrotności nośności (metoda krzywej interakcji MO).

Metoda S rozprzężenia – proporcjonalnie do sztywności

Zgodnie z podstawową zasadą rozdziału sił przekrojowych proporcjonalnie do sztywności, przyjmujemy rozdzielniki sił $r_y$ oraz $r_z$ w dwóch kierunkach proporcjonalnie do sztywności przekroju:

$$\begin{equation} r_y =\dfrac{s_y}{S} \quad ; r_z =\dfrac{s_z}{S} \quad  \end {equation} $$

gdzie:

$ S =E_{cm} \cdot ( A_c +\alpha_E \cdot \Sigma A_s) $  – sztywność osiowa całego przekroju w fazie I,
$\alpha_E$  stosunek modułów sztywności stali i betonu zgodnie z zależnością $(\ref{a_E})$,
$s_y =E_{cm} \cdot (A_{cy} +\alpha_E \cdot A_{sy})$,
$s_z =E_{cm} \cdot (A_{cz} +\alpha_E \cdot A_{sz})$.

Przyjmiemy założenie że ze ze zbrojeniem w danym kierunku współpracuje beton proporcjonalnie do pola przekroju danego zbrojenia:

$A_{cy}/A_{cz}=A_{sy}/A_{sz}$

Przy takim założeniu stosunek współczynników rozdziału (równy stosunkowi sztywności) jest równy stosunkowi przekroju zbrojenia

$$\begin{equation} r_{yz,S}=\dfrac{r_y}{r_z} =\dfrac{s_y}{s_z} =\dfrac{ A_{sy}} {A_{sz}} \label{r_yzS}\end {equation} $$

W rezultacie otrzymamy:

$$\begin{equation} r_{y,S} =\dfrac{r_{yz,S}}{1+r_{yz,S}} \label{r_yS}\end {equation} $$

Metoda R rozprzężenia – proporcjonalnie do nośności

Dla $N_{Ed} > N_{Rdx}/3$  metoda MO jest zawodna (p. niżej). W takim przypadku rozdział siły osiowej $N_{Ed}$ przeprowadzimy proporcjonalnie do zbalansowanych nośności $N_{Rdy(N)}$ oraz $N_{Rdz(N)}$,  uzyskanych z pomocniczego  rozwiązaniu równań równowagi odrębnie dla każdego kierunku zginania, przy chwilowym założeniu, że przypadają na nie siły wyznaczone metodą S $(\ref{r_yS})$.

Nośności zbalansowane (zbilansowane) są wyznaczane z pełnego układu równań problemu, więc również z uwzględnieniem rozkładu odkształceń zgodnie z geometrycznym założeniem płaskich przekrojów. W wyniku otrzymamy:

$$\begin{equation} r_{y,R} =\dfrac{r_{yz,R}}{1+r_{yz,R}} \label{r_yR} \end {equation} $$

gdzie $r_{yz,R}=\dfrac{N_{Rdy(N)}}{N_{Rdz(N)}}$

Metoda MO rozprzężenia – odwrotności nośności

Krzywą interakcji metody odwrotności MO jest określona przez trzy punkty na powierzchni interakcji (na rys.19) i można zapisać w postaci:

$$\begin {equation}  \dfrac{1}{N_{Rd}} \approx  \dfrac{1}{N_{Rdy}} + \dfrac{1}{N_{Rdz}} – \dfrac{1}{N_{Rdx}} \label {InterMO} \end {equation}$$

gdzie:
$N_{Rd} $  – Nośność przekroju mierzona siłą osiową w stanie zginania ukośnego,
$N_{Rd,y}$ – nośność przekroju  zginanego wokół osi y (bez ściskania i zginania wokół osi z)
$N_{Rd,z}$ – nośność przekroju  zginanego wokół osi z (bez ściskania i zginania wokół osi y)
$N_{Rd,x}$   – nośność przekroju  w stanie czystego ściskania (przy pominięciu zginania) opisana formułą  $(\ref {N_Rdx})$

W stanie granicznym $N_{Rd}=N_{Ed}$ , $N_{Ed,y}=N_{Rd,y}$ i $N_{Edz}=N_{Rd,z}$, a z równania interakcji $(\ref{InterMO})$ po uwzględnieniu defnicji $(\ref{r_yz})$ i po przekształceniach można otrzymać:

$$\begin{equation} r_y \cdot (1-r_y)=\dfrac{n_{Ed}}{1+n_{Ed}} \end {equation}$$

gdzie: $n_{Ed}=N_{Ed}/N_{Rdx}$.

Po rozwiązaniu tego równania względem $r_y$, otrzymujemy pierwiastek metody MO:

$$\begin{equation} r_{y,R1} =\dfrac{1}{2} \pm \sqrt{ \dfrac{1}{1+n_{Ed}}-\dfrac{3}{4}}\label{r_yMO} \end {equation}$$

Rozwiązanie powyższe ma fizyczny sens dla wyrażenia podpierwiastkowego większego od zera , czyli dla $n_{Ed}<1/3$. Oznacza to, że może być stosowane dla siły osiowej $N_{Ed}< N_{Rdx}/3$.

W granicy dla $N_{Ed}=0$ mamy $r_{y,R1} =0$ lub 1, co odpowiada $r_{z,R1}$=1 lub 0, to znaczy zginaniu jednokierunkowemu przekroju. W przypadku  $N_{Ed}= N_{Rdx}/3$, mamy $r_{y,R1}=r_{z,R1}=1/2$

  Metoda rozprzężenia zginania ukośnego stosowana w arkuszu

Omówione wyżej metody  są metodami przybliżonym i i każda z nich prowadzi do innego rezultatu, przy czym najbardziej odlegle wyniki uzyskuje się w metodzie MO.

Metody S i R prowadzą do formuł $(\ref {r_yS})$ i $(\ref{r_yR})$ o podobnej budowie, co pozwalałoby na ich łączne rozpatrzenie.  Najprostsza jest metoda S i w proponowanym algorytmie w pierwszym kroku stosujemy tą metodę w celu wyznaczenia zbalansowanych nośności przekroju, na podstawie których prowadzi się ponowny rozdział sił metodą R, który przyjmuje się za wystarczające przybliżenie rozprzężenia problemu.

Powierzchnia interakcji My-Mz-N w Eurokodzie 2

Norma do projektowania na obciążenia sejsmiczne  (PN-EN 1998 : 2005 + A1 :2014, 2005) sugeruje traktowanie dwuosiowego zginania poprzez przeprowadzanie kontroli osobno w każdym kierunku, z jednoosiową wytrzymałością na zginanie zmniejszoną o 30%. Takie podejscie jest zbyt konserwatywne.  Dokładniejsze jest podejście prezentowane w normie podstawowej (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, (Kl. 5.8.9)) poprzez stosowanie  krzywych interakcji metodą MK  (Metodą Konturu), czyli przekrojami poziomymi-izobarami powierzchni interakcji) aproksymowanych formułą (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, (5.39)):

$$\Lambda_R=\begin{equation}  \left ( \dfrac{M_{Edy}}{M_{Rdy}} \right )^{\alpha_y} + \left ( \dfrac{M_{Edz}}{M_{Rdz}} \right )^{\alpha_z}  \le 1 \label{InterMK} \end{equation}$$

Momentom zginającym przekrój w dwóch kierunkach  $M_{Edz}, M_{Edy}$ i odpowiadają nośności przekroju  $M_{Rdz}, M_{Rdy}$ wyznaczone zgodnie z $(\ref{Nosnosc})$

Normowy wykładnik powierzchni interakcji

Wykładniki interakcji w (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010) przyjmuje się jednakowe dla obu kierunków $ \alpha_y= \alpha_z = a $,. Dla przekroju prostokątnego wykładnik potęgi $a$  można przyjmować zgodnie z tab.7 w zależności od względnej siły osiowej$n_{Ed}=N_{Ed}/N_{Rdx}$, gdzie nośność  odniesienia $N_{Rdx} wyznacza się z formuły:

$$\begin {equation} N_{Rdx}= A_c \cdot f_{cd} + ΣA_s \cdot f_{yd} \label {N_Rdx} \end {equation}$$

Tab. 7 Wykładnik krzywej interakcji My-Mz dla przekroju prostokątnego (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010)

Dla przekroju kołowego lub eliptycznego $a=2,0$. Formułę $(\ref{InterMK})$ zaproponował (Bresler, 1960), który wskazał, że a=1,15 do 1,5.  W przypadku przekrojów kwadratowych zaproponował a=1,5 do 2,0. W komercyjnym programie STAAD stosuje się a=1,24 dla wszystkich kształtów przekroju.

Wartości pośrednie wykładnika interakcji należy aproksymować. Na rys. 20 pokazano wykres wykładnika a w funkcji względnej siły osiowej i aproksymacyjny wielomian drugiego stopnia przechodzący przez punkty z tab.7

Rys. 20 Wykres wykładnika interakcji z tab. 7 i krzywa interpolacyjna

Zmodyfikowane wykładniki powierzchni interakcji

W niniejszym artykule przyjmuje się, że wykładniki powierzchni interakcji $(\ref{InterMK})$ są różne w zależności od kierunku zginania: $\alpha_y \neq \alpha_z$ i są wyznaczane z rys. 20 dla względnych  sił:

$n_{Ed,•}=N_{Ed,•}/N_{Rdx}$,
gdzie indeks •=y,z

to znaczy podług zależności korelacyjnej

$$\begin {equation} \alpha_•=0,98 + 0,093 \cdot n_{Ed,•} + 0,926 {n_{Ed,•}}^2  \end {equation}$$

Przekroje teowe

Efektywna szerokość półek przekrojów teowych

Belki (podciągi i żebra) w stropie płytowo-belkowym (rys. 5) rozpatruje się jako teowe z górną półką utworzoną przez współpracującą szerokość płyty.

Szerokość współpracująca płyty zależy od efektywnej długości przęsła $L_0$ ,która jest odległością pomiędzy punktami zerowymi momentu zginającego. W najczęściej spotykanych przypadkach długość $L_0$ można przyjmować zgodnie z rys. 21.

Rys. 21. Długości efektywne przęseł belek

(Gąćkowski, 2013, rys.3.3)

Szerokość współpracującej płyty z belką o szerokości $b_{w,i}$  oraz połowie odległości w świetle z sąsiednim żebrem $b_i$ wynosi (rys. 22):

$$\begin{equation} b_{eff,i} = 0,2b_i+0,1L_{0,i} ≤ 0,2L_{0,i} \, oraz ≤ b_i \label {b_eff,i} \end{equation}$$

Szerokośc półki przekroju zastępczego przekroju teowego, złożonego z żebra środkowego i półki wynosi:

$$\begin{equation} b_{eff}= b_w+b_{eff,1}+b_{eff,2}  \label{b_eff}\end{equation}$$

Rys 22. Szerokość współpracująca przekroju teowego

Dla żeber skrajnych szerokość efektywna żebra wyznacza się zgodnie z rys, 22.

Ścinanie przekrojów żelbetowych

Przekroje betonowe w odróżnieniu od stalowych są bardzo wrażliwe na ścinanie, które jest nieodłącznie związane ze zginaniem.

Zbrojenie na ścinanie wykonuje się w formie zamkniętych strzemion, najczęściej pionowych.

Rzadziej stosuje się również pręty odgięte zbrojenia podłużnego lub strzemiona ukośne.

W zagadnieniu ścinania przekrojów żelbetowych posługuje się pojęciem obliczeniowych, poprzecznych sił przekrojowych $V_{Ed}$ i  nośnosci przekroju $V_{Rd}$ lub naprężeń stycznych $v_{Ed}$ i wytrzymałości przekroju na ścinanie $v_{Rd}$:

$$\begin{equation}  v_{Ed}=\cfrac {V_{Ed}}{A_v}  \quad ; \quad  v_{Rd}=\cfrac {V_{Rd}}{A_v} \label{v_ERd} \end{equation}$$

gdzie pole przekroju ścinania $A_v= b_w \cdot z$.

Ramię sił wewnętrznych, występujące w $(\ref {Asl})$ przyjmuje się w $(\ref {v_ERd} )$ jako $z=0,9 d$ , gdzie d jest wysokością użyteczną przekroju d=h-a.

Wymagania konstrukcyjne

Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie

W tych miejscach elementu, w których obliczeniowe naprężenia styczne $v_{Ed}$ wywołane obciążeniami zewnętrznymi  spełniają warunek

$$\begin{equation} v_{Ed} \le v_{Rd,c}  \label{E<R} \end{equation}$$

gdzie $v_{Rd,c}$ – wytrzymałość przekroju nie zbrojonego na ścinanie $(\ref {v_Rdc})$,

zbrojenie na ścinanie nie jest wymagane, ale w takim przypadku w belkach należy zastosować zbrojenie minimalne na ścinanie, służące do wiązania zbrojenia podłużnego, o polu przekroju spełniającym warunek stopnia zbrojenia (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (9.4)):

$$\begin{equation} \rho_w=\cfrac{A_{sw}}{s b_w sin \alpha} \ge \rho_{w,min}\label{ro_w} \end{equation}$$

gdzie:
$A_{sw}$ jest polem przekroju pojedynczego zestawu zbrojenia na ścinanie (np. dwóch strzemion , jeśli zastosowano podwójne),
$b_w$ – szerokośc żebra (środnika) lub belki,
$s$- rozstaw zestawów zbrojenia po długości pręta.
$\alpha$ – kąta nachylenia zestawu zbrojenia do poziomu.

Minimalny stopień zbrojenia wyznacza sie  z zależności (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (9.5N)):

$$\begin{equation} \rho_{w,min} =0,08 \cdot  \sqrt{f_{ck}} /f_{yk} \label{r_wmin} \end{equation}$$

Poprzeczne zbrojenie minimalne należy więc stosować na całej długości belki i zagęszczać w obszarach nie spełniających warunku $(\ref{N_Rd})$. Minimalne zbrojenie na ścinanie nie jest wymagane w płytach (pełnych, z żebrami lub kanałami), w których możliwa  jest poprzeczna redystrybucja obciążeń. lub mniej ważnych belkach (np nadproża o rozpiętości mniejszej niż 2 m) , które nie wpływają w istotny sposób na ogólną nośność i stateczność konstrukcji.

Maksymalny rozstaw zbrojenia na ścinanie

Maksymalny rozstaw zbrojenia jest unormowany niezależnie od wymogu minimalnego pola przekroju zestawu zbrojenia $(\ref{ro_w})$ i wynosi (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (9.6N)):

$$\begin{equation} s_{l,max}= 0,75 d(1+ctg \alpha) \label{s_lmax} \end{equation}$$

W przypadku prętów odgiętych ich maksymalny rozstaw podłużny powinien wynosić (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (9.7N)):

$$\begin{equation} s_{l,max}= 0,6 d(1+ctg \alpha) \label{s_lomax} \end{equation}$$

Normuje się również maksymalny rozstaw ramion strzemion (pionowy) (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (9.8N)):

$$\begin{equation} s_{t,max} =0,75 \cdot d  \le 600 \, mm  \label{s_tmax} \end{equation}$$

Z wymagań dotyczących minimalnego zbrojenia poprzecznego wynika, że podłużny rozstaw zestawów powinien spełniać warunek:

$$\begin{equation} s \le 12,5 \cdot \cfrac{A_{sw}\cdot f_y}{b_w sin \alpha \cdot \sqrt{f_{ck}}} \label{s_Lmax} \end{equation}$$

Warunek $(\ref{s_Lmax})$ powinien być spełniony na całej długości elementu. Dla najczęściej stosowanego żelbetu C30/37-B500 i strzemion pionowych mamy stąd

$$\begin{equation} s_N \le 1141 \cdot \cfrac{A_{sw}}{b_w } \label{s_N} \end{equation}$$

Wytrzymałość przekroju nie zbrojonego na ścinanie

Nośność na ścinanie elementu betonowego $V_{Rd}$ ogólnie o zbieżnym przekroju oblicza się jako sumę (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (6.1)):

$$\begin{equation} V_{Rd} = V_{Rd,c} +V_{ccd}+V_{td} \label{V_Rd} \end{equation}$$

gdzie (rys. 23) :
$V_{Rd,c}$ – nośność elementu bez zbrojenia na ścinanie (ale ze zbrojeniem podłużnym na zginanie),
$V_{ccd}$ –  obliczeniowa składowa siła  w w nachylonym pasie ściskanym (górnym),
$V_{td}$ – obliczeniowa siła w nachylonym zbrojeniu rozciąganym (dolnym)

Rys.23 Składowe siły poprzecznej w przekroju zbieżnym

(PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, rys.6.2)

Wytrzymałość  przekroju nie zbrojonego na ścinanie  $v_{Rd,c}$ można wyznaczyć  z zależności 

$$\begin{equation} v_{Rd,c}=max  \left [ (C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100  \rho_l f_{ck})^{1/3}+k_1 \sigma_{cp}) \, ; \, (\nu_{min} +k_1 \sigma_{cp}) \right]  \label{v_Rdc} \end{equation}$$

gdzie obliczeniowy współczynnik korelacji pomiędzy wytrzymałością na ścinanie i  ściskanie wynosi:  $C_{Rd,c}=C_{Rk,c}/\gamma_c = 0,18/1,4=0,129$

We wzorze ($\ref{v_Rdc}$) występują ponadto współczynniki:

$k=1+\sqrt{200/d} \le 2,0$, gdzie d- wysokość użyteczna przekroju w mm,

$\nu_{min}= 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot {f_{ck}}^{1/2}$,

$k_1=0,15 \cdot \nu_{min}$,

$\sigma_{cp}=\dfrac{N_{Ed}}{A_c} \le 0,2 f_{cd}$ ($A_c$ – pole przekroju betonu)

Stopień zbrojenia na zginanie (i ew. rozciąganie) $\rho_l=\dfrac{A_{sl}}{b_w d}\le 0,02$,  wyznacza się z pola przekroju zbrojenia rozciąganego $A_{sl}$ , które sięga na odległość nie mniejszą niż  $l_{bd}+d$ poza rozważany przekrój, gdzie $l_{bd}$ jest wymagana długością zakotwienia rozciąganego pręta zbrojeniowego. Warunek uwzględnienia zbrojenia podłużnego do stopnia zbrojenia jest klasyczny jak dla zbrojenia na zginanie i został zilustrowany na rys. 24 na przykładzie belki lub płyty zginanej.

Rys. 24. Określenie pola przekroju zbrojenia As do wyznaczenia stopnia zbrojenia przekroju na zginanie. lbd – wymagana długość zakotwienia pręta

(PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, rys 6.3)

W przypadku różnych stopni zbrojenia w dwóch prostopadłych kierunkach wyznacza się średnią geometryczną

$$\begin{equation}\rho_l=\sqrt{\rho_{ly}\cdot \rho_{lz}} \label {rol} \end{equation}$$

W tab.8  zestawiono wytrzymałości betonu na ścinanie $v_{Rdc}$ $(\ref{v_Rdc})$ dla najczęściej stosowanego betonu C30/37.

Tab.8 Wytrzymałość $v_{Rd,c}$ [MPa]  betonu C30/37 na ścinanie  ze $(\ref{v_Rdc})$

W przypadku belek wykonanych z innych betonów należy wytrzymałość odczytaną z tabeli 8 należy przemnożyć przez współczynnik korekcyjny $k_v$ z tab. 9

Tab. 9 Współczynnik korekcyjny dla wytrzymałości betonu na ścinanie wg tab. 8

Z tab. 9 wynika, że klasa betonu ma niewielki wpływ na wytrzymałość betonu belki na ścinanie.

Strefy zbrojenia na ścinanie

Przekroje belki, ścinane siłami poprzecznymi $V_{Ed}$ , takimi że

$$\begin{equation}V_{Ed} > V_{Rd,c} \label {ZP} \end{equation}$$

powinny być zbrojone wkładkami stalowymi.  Odpowiadający temu odcinek belki na rys. 25  wyróżniono symbolami I_II i podzielono na trzy strefy: A,B,C. Zbrojenie na ścinanie rozpoczyna się od wytrzymałości przekroju nie zbrojonego na maksymalną siłę poprzeczną w licu podpory (lub konserwatywnie  siłę teoretyczną nad podporą $V_{Ed,c}$.

Jesli warunek $(\ref{ZP})$ nie jest spełniony to należy zastosować zbrojenie, które najpierw wyznacza się dla odcinka   A o długości $z\cdot ctg \Theta$ na siłę $V_{Ed}=V_{Ed,s}$, czyli minimalnej na odcinku o długości d od lica podpory. Często na tym poprzestaje się i wyznaczone zbrojenie rozkłada na całym odcinku I-II. Jeśli ten odcinek jest długi, to w celu zoptymalizowania ilości stali zbrojenie zmienia się w taki sposób, że na odcinku C o długości $z\cdot ctg \Theta$ wyznacza się zbrojenie na minimalną siłę na tym odcinku ( czyli dla minimalnego zbrojenie na ścinanie), a na pozostałym odcinku B zbrojenie wyznacza się na minimalną siłę na tym odcinku (na rys. $V_{Ed}$).

Rys. 25 Strefy A,B,C zbrojenia na ścinanie

(opracowao z wykorzystaniem fragmentów rysunku (Knauff, Golubińska, Knyziak, 2015, rys 14.11))

Ścinanie poprzeczne (pionowe) belek

W normie  (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010)  wprowadzono  metodę wyznaczania nośności przekroju na zginanie z uwzglednieniem działania krzyżulca betonowego nachylonego pod kątem $\Theta$.  Kąt nachylenia krzyżulaca betonowego  zmienia się w zależności od siły ścinającej stosowane w sposób pokazany na rys. 26.

Rys.26 Ściskany krzyżulec betonowy tworzony podczas ścinania belki

(Bond, Brooker, Harris, Harrison, Moss, Narayanan, 2006, fig 4)

Maksymalna wytrzymałość betonu na ścinanie  $v_{Rd,max}$ na podstawie (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (6.14)) wynosi

$$\begin{equation} v_{Rd,max} =  \alpha_{cw} \cdot \nu_1  \cdot f_{cd} \cdot \cfrac { ctg \Theta + ctg \alpha } {1+ctg^2 \Theta} \label {v_RdmaxU} \end{equation}$$

i które dla pionowego zbrojenia ($\alpha=90^o$) , wynosi

$$\begin{equation} v_{Rd,max} =  \alpha_{cw} \cdot \nu_1 \cdot f_{cd} \cdot \cfrac{1}{ ctg\Theta+tg\Theta} \label{v_RdmaxV} \end{equation}$$

Graniczne wartości kąta nachylenia krzyżulca betonowego $\Theta$  (rys.26) zawierają się w przedziale:

$$\begin{equation}1,0 \le ctg \Theta \le 2,5 \label{Teta} \end{equation}$$

czyli  $21,8^o \le \Theta \le 45|^o$.

Maksymalne  wytrzymałości betonu belki na ścinanie zestawiono w tab.10.

Najkorzystniejsze jest nachylenie krzyżulca betonowego pod kątem $45^o$w  ($ctg \Theta=1$,) a dla $ctg \Theta=2,5$ nachylenie jest najmniej korzystne.  Ze względów technologicznych strzemiona najczęściej daje się jednak  pionowe,


Tab.10 Maksymalna nośność betonu na ścinanie $v_{Rd,max}$  [MPa] $( \ref{v_RdmaxV})$ przy zastosowaniu pionowego zbrojenia na ścinanie
w zależności od kąta nachylenia krzyżulca betonowego (dla $\gamma_c=1,4$) 

Wytrzymałość zbrojenia na ścinanie $v_{Rd,s}$ na podstawie (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (6.13)) wynosi

$$\begin{equation} v_{Rd,s} =  \cfrac {A_{sw}} {s \cdot b_w} \cdot  f_{ywd} \cdot \sin\alpha  \label{v_Rds} \end{equation}$$

Wytrzymałość  przekroju zbrojonego na ścinanie jest mniejszą z powyższych wartości

$$\begin{equation} v_{Rd} = min \left \{ v_{Rd,s} \quad ; \quad v_{Rd,max} \quad \right  \}  \label{v_Rd} \end{equation}$$

W wyrażeniach powyżej występują:

$\alpha$ – kąt nachylenia zbrojenia na ścinanie (krzyżulców lub prętów ukośnych) do osi belki- dodatni przy pochyleniu zbrojenia w lewo (lewoskrętny),

$\Theta$ – kąt nachylenia do osi belki ściskanego krzyżulca betonowego równoważącego się w zbrojeniu na ścinanie , czyli pochylonego w prawo,

$z$ – ramię sił podłużnych: ściskających $F_{cd}$ oraz rozciągających $F_{td}$ , które zwykle w przekrojach bez działania siły osiowej, przyjmuje się $z=0,9d$.

$b_w$ – szerokość strefy rozciąganej belki. Dla przekrojów teowych jest grubością środnika, a belce o przekroju prostokątnym $b_w=b$,

$A_{sw}$ pole przekroju zbrojenia na ścinanie.,

$f_{ywd}= f_{yd}$ – obliczeniowa wytrzymałość ścinanego zbrojenia  na rozciąganie (obliczeniowa granica plastyczności stali)

$\alpha_{cw}=1,0$ – współczynnik  naprężeń dla pola ściskanego

Współczynnik redukcji naprężeń w betonie zarysowanym przy ścinaniu (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (6.6N)):

$$\begin{equation}  \nu_1= \nu= 0,6 \cdot (1-\cfrac {f_{ck}} {250} )  \label{nu_1} \end{equation}$$

Na rys. 27 zilustrowano powyżej zdefiniowane pojęcia.

Rys. 27. Model kratownicowy ścinania belki żelbetowej

W przypadku, gdy wymagane jest zbrojenie na ścinanie,  kąt nachylenia krzyżulca betonowego, zawiera się w przedziale granicznym $(\ref{Teta})$.  W sytuacji zastosowania pionowego zbrojenia wyznaczymy go z $(\ref {v_RdmaxV})$ w stanie granicznym, to znaczy dla $v_{Rd,max}= v_{Ed}$.  Po zastosowaniu tożsamości trygonometrycznych: $(ctg \Theta + tg \Theta=1/ (sin \Theta\cdot cos \Theta)= 2/ sin(2 \Theta)$, uzyskamy wyrażenie

$v_{Ed} =  \nu_1 \cdot f_{cd} \cdot 0,5 \cdot sin (2 \Theta)$, czyli

$$\begin{equation} \Theta= 0,5 \cdot arcsin \left ( \cfrac{2 \cdot v_{Ed}}{ \nu_1 \cdot f_{cd}}\right) \label{Teta_v} \end{equation}$$

Dla znanego kąta nachylenia krzyżulca betonowego potrzebny przekrój zbrojenia poprzecznego $A_{sw}$ rozmies\zczony na długości $s$ (rozstawie zestawów wynosi

$$\begin{equation} \cfrac{A_{sw}}{s}= \cfrac{v_{Ed}\cdot b_w}{f_{ywd} \cdot ctg \Theta} \label{A_sw/s} \end{equation}$$

Procedurę wyznaczania zbrojenia belek na ścinanie można przedstawić w postaci schematu blokowego (rys.28).

Rys.28. Schemat blokowy projektowania przekroju strzemion pionowych  Asw

( (Bond et al., 2006, fig 2) dostosowane do polskiej normy)

Ścinanie podłużne

Ścinanie podłużne występuje na skutek działania sił rozwarstwiających płytę od żebra. Na rys. 28 przedstawiono wycinek $\Delta x$ płyty z żebrem. Na końcu A-A siły ściksjace płytę (od zgionania) wynoszą $F_d$, a na końcu przeciwnym $F_d + \Delta F_d$. Różnica tych sił wywołuje siły rozwarstwiające, które ścinają przekrój podłużny płyty i zbrojenie $A_{sf}$.

Rys.29 Ścinanie podłużne przekroju teowego

( (Bond et al., 2006, fig 13)

Badania wykazują, że kąt nachylelnia krzyżulca betonowego $\Theta_f$ zalezy od tego, czy półka (płyta) jest ściskana , czy rozciągana.

Jeżeli półka jest ściskana, to przyjmuje się

$$\begin{equation}1,0 \le ctg \Theta_f \le 2,0 \label{Teta_fc} \end{equation}$$

Jeżeli półka jest rozciagana , to przujmuje się

$$\begin{equation}1,0 \le ctg \Theta_f \le 1,25 \label{Teta_ft} \end{equation}$$

Mechanizm zmiażdzenia ściskanych krzyżulców betonowych w półce prowadzi do warunku granicznego (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, wzór (6.22))

$$\begin{equation} v_{Ed} \le \nu \cdot f_{cd} \cdot sin \Theta_f \cdot cos \Theta_f \label{R-polka} \end{equation}$$

przy czym zachodzi tożsamość trygonometryczna: $(sin \Theta_f \cdot cos \Theta_f) = \cfrac {ctg \Theta_f}{1+ ctg^2 \Theta_f}$.

Zbrojenie popreczne na jednostkę długości wyznacza sie z zależności

$$\begin{equation} \cfrac{A_{sf}}{s_f} > \cfrac{v_{Ed} \cdot h_f}{f_{yd} \cdot ctg \Theta_f} \label{A_sf} \end{equation}$$

Wyznaczenie zbrojenia $A_{sf}$ przeprowadza się według schamatu, który pokazano na rys. 29.

Rys. 29 Schemat blokowy do wyznaczania zbrojenia Asf na siły rozwarstwiające

((Bond et al., 2006, fig 14) dostosowane do polskiej normy)

Przykłady numeryczne projektowania zbrojenia na ścinanie podłużne podano w artykule dotyczącym płyt żelbetowych.

Ścinanie przez przebicie

Ścinanie przez przebicie przedstawiono w artykule Przebicie płyty żelbetowej.

Zarysowania belek

Wprowadzenie

Graniczne (dopuszczalne) rozwarcie rys

Powstawanie rys w betonie jest podstawowym mechanizmem niszczenia betonu oraz czynnikiem, który wymusza stosowanie zbrojenia. Zarysowania powodują znaczne zmniejszenie sztywności betonu i ochrony  zbrojenia przed ekspozycją środowiska, ale również mogą być nieakceptowane wizualnie. Całkowite usunięcie rys w betonie jest praktycznie niemożliwe i każda rzeczywista konstrukcja betonowa jest porysowana rysami o rozwartości $w_k$ , które jednak są ograniczane do wielkości akceptowanej ze względu na ogólne wrażenie wzrokowe.

Szerokość rozwarcia rys $w_k$ jest ograniczana zgodnie z formułą:

$$\begin{equation} w_k \le w_{max}= \begin {cases}
0,4  \, mm, & \text {dla klasy ekspozycji XC0 i XC1 } \\
0,3 \, mm, & \text {dla XC2 do 4,  XD1 do 3 oraz XS1 do 3}
\end {cases} \label{w_max}  \end{equation}$$

Dla innych klas ekspozycji ( XF, XA) graniczne szerokości rys należy ustalać indywidualnie z warunku ochotny betonu i stali przed korozją i wymaganego okresu trwałości budowli i jej elementu konstrukcyjnego .

Moduł długotrwały i współczynnik pełzania

Istotnym czynnikiem wpływającym na zwiększanie szerokości rozwarcia rysy jest pełzanie betonu, największe tuz po ułożeniu betonu i zmniejszające się wraz z upływem czasu. W celu uproszczenia analizy wprowadza się zastępczy (długotrwały, efektywny  moduł odkształcalności betonu E_{c,eff}, a analizę prowadzi się jak dla liniowo sprężystego betonu i stali, po postawieniu $E_c = $E_{c,eff}$. Moduł efektywny (zastępczy) zależy od współczynnika pełzania zgodnie z formułą  (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, (5.28)):

$$\begin{equation}  E_{c,eff}= \dfrac{E_{cm}}{1+\varphi(\infty, t_0)}\label{E_eff}\end{equation}$$

w którym $\varphi(\infty, t_0)$  jest współczynnikiem pełzania, to znaczy stosunkiem odkształceń wywołanych pełzaniem do odkształceń sprężystych. Odkształcenia pełzania kumuluje się w czasie od momentu obciążenia $t_0$ do $\infty$.  Współczynnik pełzania zależy od szeregu czynników, a w tym wilgotności powietrza HR oraz wielkości elementu żelbetowego.

W tab 1 podano wartości bazowe  współczynnika pełzania $\varphi_0$  dla wilgotności RH=50% , czasu $t_0= 28 \, dni$ oraz wymiaru efektywnego elementu $h_0=\dfrac{A_c}{u} = 250 \, mm$. $A_c$ jest polem przekroju betonu, $u$ – częścią obwodu belki wystawionej na bezpośrednie działanie atmosfery; dla belki z ułożoną płytą u=2h+b.

Średnia wilgotność powietrza zewnętrznego w regionie nadmorskim (wg PN-EN 12831:2006) wynosi 52%, a w pozostałych regionach 48%. Oczekiwana wilgotność w pomieszczeniach do pobytu ludzi wynosi 40-60%. Dlatego w tab.1 przyjęto RH=50%.  Dla innych niż  porównawcze $t_0=28 \, dni$ oraz $h_0=250 \, mm$  należy zastosować poprawki:

Tab.11. Współczynniki poprawkowe do współczynnika pełzania betonu

zgodnie z zależnością

$$\begin{equation}  \varphi(t_0 \, ; \, h_0)= \varphi_0 \cdot n_t \cdot n_h \label {Fi_t,h}\end{equation}$$

Dla przykładu dla belki 400×250  mm wykonanej z betonu C30/37 , obciążonej po 14 dniach, mamy: $h_0=(400\cdot 250)/(2*400+250)=120 \, mm$.  Z tab. 11 z interpolacji otrzymujemy $n_h=1,15-(1,15-1,04)/(200-100)\cdot (120-100)=1,13.

Dla szczególnych warunków współczynnik pełzania należy obliczyć zgodnie z procedurą normową (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl. 3.1.4).

Mechanizm powstawania rysy

Na rys. 30 pokazano mechanizm powstawania rysy wskutek różnicy pomiędzy odkształceniem stali $\varepsilon_s$ oraz betonu $\varepsilon _c$ skoncentrowanym na odcinku po $s_0$ w obie strony od potencjalnego miejsca pojawienia się rysy.

Wynika stąd , że rozwartość rysy można oszacować ze wzoru

$$\begin{equation} w_k=s_{r,max} \cdot \varepsilon_{cr}  \label {w_k}\end{equation}$$

gdzie odkształcenia pękania $\varepsilon_{cr} są różnicą odkształceń stali i betonu przy której inicjuje się pękniecie:

$$\begin{equation}  \varepsilon _{cr}= \varepsilon _{sm}-\varepsilon _{cm} \label {e_cr}\end{equation}$$

Rys. 31 Mechanizm powstawania rysy

(opracowane na podstawie (MPA The Concrete Centre, 2017))

Rozstaw rys

Podstawą obliczenia jest wyznaczenie $s_{r.max}$, czyli maksymalnego rozstawu rys, który zależy od średnicy pręta i szeregu czynników zgodnie z empiryczną zależnością (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, (7.11)):

$$\begin{equation}  s_{r,max}=k_3 \cdot c +k_1 k_2 k_4 \dfrac{\Phi}{\rho_{p,eff}} \label {s_rmax}\end{equation}$$

w którym:

c- nominalne otulenie pręta podłużnego o średnicy $\Phi$,

$k_1, k_2,k_3, k_4$ – zestaw współczynników, przyjmowanych jak następuje:

$k_1$ jest współczynnikiem zależnym od przyczepności zbrojenia:
0,8 dla prętów o dobrej przyczepności
1,6 dla prętów o gładkiej powierzchni (np. pręty gładkie lub cięgna sprężające),

$k_2$  jest współczynnikiem zależnym od rozkładu odkształceń:
1,0 dla rozciągania
0,5 dla zginania
$ \dfrac { \varepsilon_1+\varepsilon_2 }{ 2 \varepsilon_1}$, gdzie $\varepsilon_1$ jest większym a $\varepsilon_2$ mniejszym z odkształceń na krawędziach rozważanego przekroju, obliczonych przy założeniu. że przekrój jest zarysowany.

$k_3$=3,4

$k_4$= 0,425

Poziom rozciągania przekroju  $\rho_{p,eff}=\dfrac {A_s}{A_{c,eff}}$,

gdzie $A_{c,eff}$ jest  efektywnym polem betonu rozciąganego otaczającego zbrojenie lub cięgno sprężające  Wysokość pola $h_{c,eff} w elementach zginanych wynosi:

$$\begin{equation}  h_{c,eff}= \min \{  h/2 \, ; \, (h-x)/3 \, ; \, 2,5 (c+\Phi/2) \} \label {l_ceff}\end{equation}$$

Wyrażenie $( \ref {s_rmax})$ dotyczy przypadków, gdy rozstaw osiowy zbrojenia nie przekracza $5 \cdot (c+\Phi/2).

Jeśli rozstaw jest większy, to

$$\begin{equation}  s_{r,max}= 1,3 \cdot (h-x_{II}) \label {s_rmax2}\end{equation}$$

Nadto w płycie – jeżeli kąt $\Theta$ nachylenia kierunków naprężeń głównych do zbrojenia ortogonalnego przekracza $15^0$, to

$$\begin{equation}  s_{r,max}=\dfrac{1 }{ \tfrac{ \cos \Theta}{s_{r,max,y}}+\tfrac{ \sin \Theta}{s_{r,max,z}} } \label {s_rmax3}\end{equation}$$

w którym $s_{r,max,y}$ oraz  $s_{r,max, z}$ są rozstawami rys  w dwóch ortogonalnych kierunkach płyty liczonymi wg wzorów $(\ref{s_rmax})$

Ogólna  metoda prognozy odkształceń betonu spękanego

Przedstawiona w tym punkcie metoda oszacowania odkształcenia pękania $(\ref{e_cr})$ bazuje na fundamentalnej zależności normowej (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, (7.18)):

$$\begin{equation}  \alpha= \zeta \alpha_{II}+(1-\zeta)\alpha_I  \label {alfa}\end{equation}$$

zalecanej do prognozy uogólnionych odkształceń $\alpha$ spękanego betonu, głównie elementów zginanych

Analizuje się odkształcenie betonu po przekroczeniu odkształcenia sprężystego $\alpha_I$ (po pojawieniu się pierwszej rysy), a osiągnięciem odkształcenia  w stanie w pełni zarysowanym $\alpha_{II}$. Formuła dotyczy odkształceń uogólnionych, więc również krzywizny $\psi$  oraz szerokości rozwarcia rys $w_k$, ale także przemieszczenie, obrót  itd.

Parametr $\zeta$ jest  nazywany współczynnikiem dystrybucji szacowanym z zależności:

$$\begin{equation}  \zeta= 1- \beta \dfrac{\sigma_{sr}}{\sigma_s} \label {zeta}\end{equation}$$

w którym:
$\beta=1$ dla obciążenia krótkotrwałego; $\beta=1/2$ dla obciążeń długotrwałych i wielokrotnie powtarzanych (prawie – stałych)
$\sigma_s$ jest naprężeniem w stali, oszacowanym przy założeniu pełnego zarysowania przekroju (braku betonu w strefie rozciąganej)
$\sigma_{sr}$ jest naprężeniem w stali w przekrojach niezarysowanych (pozostających w stanie sprężystym)

Przy zginaniu $\dfrac {\sigma_{sr}}{\sigma_s}$ można zastąpić przez $\dfrac{M_{cr}}{M_E}$, a przy czystym rozciąganiu przez $\dfrac{ N_{cr}}{N_E}$ , gdzie $M_{cr}$ i $N_{cr}$ oznacza odpowiednio rysujący moment i siłę osiową.

Odkształcenia uogólnione $(\ref{alfa})$ można szacować  dla  wytrzymałości betonu a rozciąganie$f_{ctm}$ i długotrwałego modułu sprężystości betonu $(\ref{E_eff})$.

Na rys. 31 zagadnienie zilustrowano na przykładzie prostej belki, przy czym zależność $\ref{alfa})$ przedstawiono po przekształceniach w postaci prostej do interpretacji geometrycznej:

$$\begin{equation}  \alpha=\alpha_I+ \zeta \Delta \alpha \label {alfaG}\end{equation}$$

gdzie $\Delta \alpha=\alpha_{II}-\alpha_I$

Rys. 32 Wpływ zarysowania na uogólnione odkształcenia belki

(opracowane na podstawie (MPA The Concrete Centre, 2017))

Rozwartość rysy

Zastosowanie zależności ogólnej  $(\ref {alfaG})$ do szacowania odkształceń w stali i rozciąganym betonie prowadzi do zależności:

$\varepsilon_s=  \varepsilon_{sI}+\zeta \Delta \varepsilon_s$,

$\varepsilon_c=  \varepsilon_{cI}+\zeta \Delta \varepsilon_c$,

a po dojęciu obu równań  stronami mamy:

$$\begin{equation} (\varepsilon_s-\varepsilon_c)=\zeta (\Delta \varepsilon_s- \Delta \varepsilon_c)  \label {e_sc}\end{equation}$$

Po uwzględnieniu dwóch faktów

(a) beton w pełni zarysowany nie przenosi rozciągania, czyli $ \varepsilon_{cII}=0$,

(b) w I fazie występuje pełna  przyczepność stali do betonu, czyli $ \varepsilon_{sI}=\varepsilon_{cI}$.

Z $(\ref{e_sc})$ uzyskujemy:

$$\begin{equation} (\varepsilon_s-\varepsilon_c)=\zeta \varepsilon_{sII}=\zeta \dfrac{\sigma_s}{E_s}  \label {e_scOK}\end{equation}$$

Na podstawie formuły $(\ref{w_k})$  otrzymujemy stąd wyrażenie na rozwartość rysy w postaci

$$\begin{equation} w_k=s_{r,max} \cdot \zeta \dfrac{\sigma_s}{E_s}   \label {w_kOK}\end{equation}$$

Metody sprawdzania rys

W zwykłych sytuacjach w celu ograniczenia szerokości rys do wartości granicznych $(\ref{w_max})$  poprzestaje się na zastosowaniu średnic i rozstawu zbrojenia mniejszego od wartości przedstawionych w tab. 5, a omówionych w rozdziale dotyczącym minimalnego zbrojenia belek.

Metodę uproszczoną stosuje się w większości praktycznych sytuacji projektowych. Natomiast dość złożona metoda ogólna stosowana jest do sprawdzenia wykonanego projektu z zastosowaniem programów komputerowych.

Ugięcia belek

Ugięcia graniczne

Odmiennie od projektowania według obowiązujących norm (p. artykuł Kombinacje obciążeń w Eurokodach) obecnie ( wg (PN-EN 1990, 2004) fundamentalną zasadą jest to, że graniczne ugięcia konstrukcji powinny wynikać z wymagań  użytkowych ustalanych  z inwestorem i przyszłym użytkownikiem danej inwestycji, a nie z wymagań norm ogólnych.

W normie do projektowania konstrukcji żelbetowych (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl. 7.4.1.) zasugerowano ugięcia graniczne , których przekroczenie może (ale nie musi) doprowadzić do utraty własności  budowli ważnych ze względów konstrukcyjnych (anie użytkowych), a do szczegółów odsyła do normy . Ograniczenie dotyczy ugieć pod  obciążeniami quasi-stałymi. Wartość quasi-stała oddziaływania zmiennego , wynosi ψ2 ·Qk , gdzie ψ2 jest współczynnikiem określającym stosunek części quasi-stałej (czyli takiej,  dla której okres jej  przekraczania stanowi znaczną część okresu odniesienia) do całkowitej wartości charakterystycznej obciążenia. Podano tylko da ograniczenia:

$$\begin{equation} \delta_{lim} = \begin {cases}
L/200,  & \text {dla zapewnienia estetyki i ogólnej użyteczności } \\
L/500, & \text {w celu uniknięcia uszkodzenia współpracujących elementów budowli}
\end {cases} \label{d_lim}  \end{equation}$$

gdzie $L$ jest odległością pomiędzy dwoma punktami  A i B konstrukcji, a $\delta$ jest strzałką ugięcia pomiędzy tymi punktami, czyli

$\delta=\v_{max}- (v_A+v_B)/2$, gdzie $v_A$ i $v_B$ są przemieszczaniami pionowymi odpowiednio punktu A i B, a $v_{max}$ – maksymalnym przemieszczeniem pomiędzy tymi punktami.

Współpracującymi elementami budowli są najczęściej ściany działowe ( w tym murowane), ustawione na uginającej się płycie stropowej.

W przypadku współpracujących elementów elementów wrażliwych (np. ścian szklanych) należy zastosować specjalne ograniczenia lub dylatacje kompensacyjne, tak aby elementy wrażliwe nie zostały zmiażdżone uginającym się stropem.

Sprawdzanie ugięć elementów konstrukcyjnych

Stan graniczny ugięć może być sprawdzony na dwa sposoby:

1) uproszczony – wskaźnikowy  – polegający na ograniczeniu stosunku rozpiętości do wysokości L/h zgodnie z  (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl. 7.42.).

2) ogólny przez porównanie ugięcia obliczonego według (PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010, kl. 7.4.3.) z wartością graniczną

Ze względu na złożoność /metody ogólnej do zastosowań praktycznych zaleca się sposób wskaźnikowy   sprawdzania ugięć belek i płyt żelbetowych.

Metoda wskaźnikowa nie jest jednak uniwersalna, bo dotyczy zamkniętego katalogu schematów belek. Ponadto metodą wskaźnikową uzyskuje się rezultaty różniące się znacznie od rzeczywistych Na rys. 32 porównano metodę wskaźnikową z ogólną (ścisłą) dla belki wolnopodpartej. Błąd metody wskaźnikowej, liczony indeksem L/h  jest największy dla rozpiętości belek do 6 m lub  dla stosunkowo dużych obciążeń i wynosi ok 30%. W przypadku belki o rozpiętości 6 m i dla obciążeń stropów mieszkalnych Q=2,5 kN/m2 , wynosi  30/27-1 =11%. Z tych powodów w niniejszym artykule odchodzi się od metody wskaźnikowej na rzecz metody ogólnej i obliczeń w podręcznym arkuszu obliczeniowym. Metody uproszczonej nie przedstawia się w szczegółach.

Rys.33 Porównanie sposobu wskaźnikowego ze ścisłym dla belki wolnopodpartej

(zmodyfikowane (MPA The Concrete Centre, 2017))

Metoda ogólna

Podstawowym problemem przy obliczaniu ugięć elementów i konstrukcji żelbetowych jest uwzględnienie czynników, które wpływają istotnie na zwiększenie deformacji  konstrukcji żelbetowej w stosunku do  odkształcenia konstrukcji sprężystej , takiej jak konstrukcja stalowa, a mianowicie:

 1. efekty skurczu i pełzania betonu w czasie,
 2. zmniejszania sztywności elementów na skutek narastającego zarysowania wraz ze wzrostem  wytężenia przekroju, w sytuacji różnego zarywania przekrojów w różnych miejscach konstrukcji

Efekty skurczu i pełzania betonu uwzględnia się poprzez zastosowanie efektywnego modułu odkształcenia betonu $E_{c,eff}|$ zgodnie z formułą $(\ref{E_eff})$.

Natomiast zmniejszenie sztywności żelbetu wskutek zarysowania betonu dokonuje się w sposób analogiczny do przyjętego w metodzie ogólnej szacowania rozwartości rys.

Zastosowanie zależności ogólnej  $(\ref {alfaG})$ do szacowania krzywizny  belki $\psi$prowadzi do zależności:

$$\begin{equation}  \psi=\psi_I+ \zeta \Delta \psi \label {psiG}\end{equation}$$

gdzie $\Delta \psi=\psi_{II}-\psi_I$

Z elementarnych zasad wytrzymałości materiałów wiemy, że w stanie zgięciowym zachodzi zależność:

$$\begin{equation}  \psi=-\dfrac{M_E}{EI} \label {psiM}\end{equation}$$

Krzywizna określona ścisłym wzorem $(\ref{psiM})$ jest zmienna po długości belki (rys.25) w związku ze zmiennym momentem bezwładności przekroju $I$. Przyjmuje się że moduł odkształcalności $E=E_{c,eff}$.

Wyrażenia na momenty bezwładności przekroju żelbetowego będą odmienne dla przekroju niezarysowanego ( faza I) i przekroju w pełni zarysowanego (faza II)

Rys. 34 Rozkład naprężeń  granicznych w fazie I i II

Moment bezwładności przekroju betonowo-stalowego w fazie I i II

W fazie I beton nie został jeszcze zarysowany, więc moment bezwładności przekroju można obliczyć z klasycznych zależności dla zespolonych przekrojów stalowo-betonowych. Natomiast w fazie drugiej beton w części zarysowanej wyłączamy z rozciągania (rys. 29).

Wprowadzamy oznaczenie:

$$\begin{equation} \alpha_E=\dfrac{E_s}{E_{cm}} \label {a_E}\end{equation}$$

indeks (f=I, II)

Z rys. 19 otrzymujemy  ( uwaga  poprawiono wyrażenia (Gąćkowski, 2013, rys.53.3)):

 • Sprawdzone  do stali zastępcze pole przekroju $A_f$

$$\begin{equation} A_f= \begin {cases}
A_c+A_{sE}, & \text {dla f = I } \\
bx_{II}+A_{sE}, & \text {dla f = II}
\end {cases} \label{A_f}  \end{equation}$$

gdzie:
$A_{sE}= \alpha_E (A_{sl}+A_{su})$
$A_c=bh$

 • Sprowadzony do stali moment statyczny względem górnej krawędzi przekroju

$$\begin{equation} S_f= \begin {cases}
S_c+S_{sE}, & \text {dla f=I } \\
b x_{II}^2/2 +S_{sE}, & \text {dla f=II}
\end {cases} \label{S_f}  \end{equation}$$

gdzie

$S_{sE}=\alpha_E (A_{sl} \cdot d_l +A_{su} \cdot a_u)$
$S_c=bh^2/2$

 • Położenie osi obojętnej przekroju: $x_F = S_f/A_f$.

W przypadku wyznaczenia $x_{II}$ należy rozwiązać równanie kwadratowe, a wynik jest następujący:

$$\begin{equation} x_f= \begin {cases}
\dfrac{ S_{sE} + S_c} {A_{sE}+A_c}, & \text {dla f=I } \\
\dfrac{ \sqrt{A_{sE}^2+ 2b S_{sE}}-A_{sE}} {b}, & \text {dla f=II } \\
\end {cases} \label{x_f}  \end{equation}$$

 • Sprowadzony do stali moment bezwładności względem osi obojętnej przekroju żelbetowego „f”:

$$\begin{equation} I_f= \begin {cases}
I_c+ A_c \cdot (x_I-h/2)^2+\alpha_E \cdot [ A_{sl}(d_l-x_I)^2+A_{su} (x_l-a_u)^2], & \text {dla f=I } \\
\dfrac{b x_{II} ^3}{3}+ \alpha_E \cdot [ A_{sl}(d_l-x_{II})^2+A_{su} (x_{lI}-a_u)^2], & \text {dla f=II } \\
\end {cases} \label{I_f}  \end{equation}$$

gdzie $I_c= bh^3 /12$

Jednocześnie należy zredukować moment zginający $M_E$, który  w procedurze obliczeń statycznych jest wyznaczany względem osi obojętnej przekroju betonowego ( osi przechodzącej w odległości $z=h/2$ od górnej krawędzi przekroju) w następujący sposób:

$$\begin{equation} M_{Ef}= M_E \pm N_E\cdot e_f \label {M_Ef}\end{equation}$$

gdzie $e_f=h/2-x_f$ – odległość między osiami obojętnymi przekroju betonowego i żelbetowego.

Znak plus stosuje się dla siły rozciągającej a minus dla ściskającej przekrój.

Moment rysujący $M_{cr}$ i rysująca siła osiowa $N_{cr}$

W przypadku przeważającego zginania definiuje się moment zginający rysujący przekrój $M_{cr}$, jako taki pod moment zginający pod działaniem którego  w przekroju powstaje pierwsza rysa. Z podstawowych związków teorii sprężystości , wynika, że :

$$\begin{equation} M_{cr}=f_{ctm} \cdot W_I \label {M_cr}\end{equation}$$

gdzie sprężysty wskaźnik wytrzymałości (w I fazie pracy przekroju) wynosi $W_I=I_I/(h-x_I), w sp;osób zdefiniowany w punkcie powyżej.

Przy obciążeniu mimośrodowym wartością porównawczą do stwierdzenia okoliczności początku zarysowania przekroju jest rysująca siła osiowa $N_{cr}$

$$\begin{equation} N_{cr}= \dfrac {f_{ctm}} {e/W_I \pm 1/A_c} \label {N_cr}\end{equation}$$

gdzie: $e=M/N$ – mimośród siły osiowej (p. również poprzedni punkt artykułu).

Znak „+” stosuje się przy rozciąganiu, „-” przy ściskaniu.

Jeśli element nie ulegnie zarysowaniu, to nie trzeba sprawdzać szerokości rys, a ugięcia oblicza się jak dla ustroju sprężystego.

Obliczanie ugięcia belki w arkuszu obliczeniowym

Przemieszczenie  pionowe $w(x)$ (x – współrzędna pozioma, osi pręta) wewnątrz elementu  jest związane z krzywizną $\Psi(x)=1/R(x) pręta zależnością różniczkową (Piechnik, 1980, (4.58)) :

$$\begin{equation} \Psi= \dfrac{|w”(x)|}{[1+(w'(x))^2}]^{3/2}\label {psi2}\end{equation}$$

którą zlinearyzujemy w założeniu małych przemieszczeń do postaci

$$\begin{equation} \Psi \approx |w”(x)|\label {psi1}\end{equation}$$

Wówczas można zapisać podstawowe równanie różniczkowe zginania pręta o sztywności giętnej $EI(x)$ wywołane przez momenty zginające M(x):

$$\begin{equation} w”(x)=-\dfrac{M(x)}{EI(x)}\label {w1}\end{equation}$$

Poprzez dwukrotne całkowanie tego wyrażenia, otrzymamy

$$\begin{equation} w =\iint \limits_0^x – \dfrac{M(x)}{EI(x)} dx  +C_1x+C_2\label {calka2}\end{equation}$$

gdzie $C_1$ i $C_2$ są stałymi zależnymi od warunków brzegowych na końcach elementu, a x jest bieżącą współrzędną osi pręta.

W przypadku, gdy interesuje nas ugięcie, a nie przemieszczenia wyrazy ze stałymi całkowania można odrzucić, a ugięcie będzie maksymalnym przemieszczeniem $w_{max}$ na badanym odcinku [0,x]. Całkowanie można przeprowadzić dowolną metodą, w tym metodą różnic skończonych, którą zaimplementowano w załączonym arkuszu kalkulacyjnym.

W arkuszu korzystamy z zasadniczego twierdzenia rachunku różnicowego:
$$\begin{equation} \iint_a ^bf”(x)= \sum_{a}^{b}\Delta^2 f(x) \label {calka=suma}\end{equation}$$
gdzie operator różnicowy
$$\begin{equation}\Delta^2 f(x) = \dfrac{f_{i-1}-2 f_i +f_{i+1}}{\Delta x^2} \label {D2}\end{equation}$$
Można pokazać (Strikwerda, 2004), że centralny operator różnicowy drugiego rzędu $(\ref{D2})$ daje błąd aproksymacji rzędu $\Delta x^2/12$. to znaczy zmniejsza się wraz z kwadratem  długości elementów $\Delta x = h $ na które zdyskretyzowano belkę.

Rys. 35 Dyskretyzacja belki do obliczenia ugięcia

Procedura oszacowania ugięć pręta przeważająco zginanego składa się z następujących kroków:

1) dyskretyzacja belki poprzez podział na n równych elementów o długości $h$ (rys.30).

Liczba wszystkich utworzonych węzłów wynosi N=n+1, gdzie pierwszy ma symbol „0”, a ostatni „L”. Oba węzły „0” i „L” są punktami pomocniczymi, do wyliczenia wartości $f_0$ oraz $f_{N+1}, czyli liczba węzłów z ocenianymi przemieszczeniami wynosi N=n-1

2) w każdym węźle (i=0 ,… N+1) wyznaczany jest iloraz $f_i=M_i/ EI_i$, przy czym każdorazowo badany jest warunek $M_i\le M_cr$.

Zwichrzenie belek (wyboczenie boczne)

W przypadku smukłych (wysokich) belek może nastąpić utrata stateczności płaskiej postaci zginania,  sposób pokazany na rys. 31

Rys.36. Zwichrzenie smukłej belki żelbetowej

(Bachmann, Steinle, 2011, rys. 2.171)

Zgodnie ze współczesną wiedzą i możliwościami współczesnych programów komputerowych zagadnienie zwichrzenia belek żelbetowych powinno się analizować metodą imperfekcyjną, podobnie do zagadnienia słupów.

Wstępną analizę można dokonać na podstawie zależności normowych (Bachmann, Steinle, 2011; PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E, 2010), gdzie wskazano, że efekty drugiego rzędu związane z niestatecznością poprzeczną można pominąć, gdy spełnione są następujące vvarunki:

 • w sytuacjach trwałych

$$\begin{equation} \cfrac{l_{0t}}{b} \le  \cfrac {50} {(h/b)^{1/3}} \text {  i  } \cfrac{h}{b}< 2,5\label {zwichrz1}\end{equation}$$

 • w sytuacjach przejściowych

$$\begin{equation} \cfrac{l_{0t}}{b} \le  \cfrac {70} {(h/b)^{1/3}} \text {  i  } \cfrac{h}{b}< 3,5\label {zwichrz2}\end{equation}$$

gdzie:
$l_{0t}$- długość zwichrzenia – odległość pomiędzy podporami widełkowymi (na skręcenie i boczne przesunięcie),
$b$- szerokość ściskanego pasa,
$h$ – całkowita wysokość belki w środkowej części $l_{0t}$

W innych przypadkach należy przeprowadzić sprawdzenie stateczności i wytrzymałości belek zadając imperfekcję geometryczną jako ugięcie poprzeczne $u_i= l/300$ , gdzie l  jest  całkowitą długość belki). Na skutek obciążenia imperfekcją $u_i$ w belce powstaje skręcanie oraz drugorzędowe zginanie ( od bimomentu), które mogą istotnie zamplifikować się podczas obliczeń drugiego rzędu.

Widełkowe podparcie belek żelbetowych na słupach można uzyskać poprzez specjalne przygotowanie głowicy słupa, na przykład w sposób pokazany na rys. 37.

Rys. 37. Przykład podparcia widełkowego belki na słupie

(Buczkowski, 2009, rys.3.217)

Przykłady rachunkowe

Belka zginana

Przykład 1.1 [ Belka stropu płaskiego]

przykład (Pyrak, 2012, Przykład 4-1)

Zaprojektować zbrojenie  belki żelbetowej swobodnie podpartej o przekroju prostokątnym obciążonej równomiernie pod długości, pokazanej na rys. 32

Klasa ekspozycji XC2, klasa odporności ogniowej R60, klasa konstrukcji S4.

Rys. 38 Strop płytowo-belkowy: a) rzut, b) przekrój, c) belka stropowa

(Pyrak, 2012, Rys. 4-35)

Dane ogólne

Beton   C20/25: $(tab.1) \to$  $f_{ck}=20 \, MPa$ , $f_{cd}=20/1,4=14,3 \, MPa$

Stal B500: $(tab.2) \to$  $f_{yk}= 500 , MPa$, $f_yd=500/1,15=435 \, MPa$

Długość belki w świetle murów $l_n=5,0 \, m$,
Grubość muru z lewej $t_l=500 \,$mm
Grubość muru z prawej $t_p=500 \,$mm

Długość obliczeniowa belki $(\ref{l_eff}) \to$ $l_{eff} =5,0+((300+300)/2)/1000=5,3 \, m$.

Maksymalny moment przęsłowy

$M_y= 182,8 \, kNm$

Dobór wstępny przekroju i zbrojenia belki

Wysokość belki  $(\ref {h}) \to$  $h=l_{eff}/12=442 \to 450 \, mm$

Szerokość belki  $(\ref {b}) \to$ $b=h/2=450/2=225 \to 250 \, mm$

Przyjęto pręty zbrojeniowe $\Phi=18 \, mm (A_{s1}=2,54 \, cm^2 ) $

Otulenie zbrojenia
$c_{min}=\Phi=18 \, mm$,
$c_{dur}= 25 \, mm$ dla klasy ekspozycji XC2,
$\Delta c_{dev}=10 \,mm $.

$(\ref{c}) \to $ $c_{nom}=max [18 ;25]+10=35 \, mm$

$(\ref{a}) \to $ $a =35+18/2=44 \, mm$

Wysokość użyteczna przekroju $d=450-44=406 \, mm$

Wstępne szacunki pola przekroju zbrojenia:

$(\ref{SAs}) \to $ dla zbrojenia podwójnego  (górą i dołem)
$\Sigma A_s=A_{su}+A_{sl}\approx \dfrac {182,8} {435 \cdot (0,45-2\cdot 0,044)} \cdot 10^1=11,6  \, cm^2$= 5 $\Phi 18$,

$(\ref{Asl}) \to $dla przekroju pojedynczo zbrojonego
$A_{sl} \approx \dfrac{182,8} {435 \cdot 0,9 \cdot (0,45-0,044) }\cdot 10^1=11,5 \, cm^2$= 5 $\Phi 18$,.

Dobór zbrojenia metodą klasyczną MU

$(\ref{m_*}) \to $  unormowany moment zginający $m_y= \dfrac{182,8}{ 0,25 \cdot 0,406^2 \cdot 14,3 \cdot 10^3}=0,310$,

$(\ref{xi_1}) \to $  względna wysokość strefy ściskanej   $\xi= 1 – \sqrt{1 – 2 \cdot 0,310} / 1,0=0,384$,

$(\ref{zeta_1}) \to $ względne ramie sił wewnętrznych    $\zeta = \tfrac{1}{2}(1+\sqrt{1-2 \cdot 0,310 / 1,0})=0,808$,

 • Zbrojenie dolne  (pojedyncze)

$(\ref{A_sl1}) \to  $  $A_{sl,1} = \dfrac {0,310 \cdot 25 \cdot 40,6  \cdot 14,3} {0,808 \cdot  435}= 12,8 \, cm^2 = 6  \Phi 18$,

 • Czy potrzebne zbrojenie podwójne

$(\ref{m_lim}) \to  $ względny moment graniczny dla betonu zwykłego  $m_u=0,251$,

$( \ref{l-u}) \to $ warunek zbrojenia podwójnego  $m_y= 0,310 >m_u=0,251 \to $ należy zastosować zbrojenie górne.

Warunek na zbrojenie pojedyncze/podwójne przekroju można zapisać w postaci:

 • Zbrojenie górne

$(\ref{Dm}) \to $ nadwyżka momentu zginającego  $\Delta m= 0,310- 0,251=0,059$,

$(\ref{A_su2}) \to $ zbrojenie górne  $A_{su,2}= \dfrac {0,059  \cdot 25 \cdot 40,6 \cdot 14,3}{ (1-44/406) \cdot 435} =0,15  \, cm^2 = 1  \Phi 18$,

$(\ref{A_sl2}) \to $ zbrojenie dolne przy występowaniu górnego   $A_{sl,2}= 12,8+1 \cdot 2,54=15,34 \, cm^2 = 7 \Phi 18$.

Dobór zbrojenia kalkulatorem  „CHP-Ż-1.3”

Dobór metodą  MN  ( nieliniowa aproksymacja naprężeń w betonie jest w kalkulatorze domyślna) pokazano na rys. 33. Czytelnik może sam sprawdzić obliczenia w arkuszu.

Rys.39. Ekran kalkulatora do przykładu 1.1

(kliknij , aby pobrać)

W wyniku obliczeń kalkulatorem wykazano, że zbrojenie dolne można wykonać z $4 \Phi 18$, a zbrojenie górne konstrukcyjnie $2 \Phi 14$.

Wytężenie tak zbrojonego przekroju wynosi 99,4%. Uzyskano oszczędności zbrojenia ok. 1- (1+7)/(2+4)=1/3

Wniosek: stosowanie obliczeń nieliniowych, np z wykorzystaniem prezentowanego arkusza pozwala na  znaczne oszczędności stali w stosunku do uproszczonych obliczeń „ręcznych”. Znaczne zwiększenie nośności przekroju uzyskano również wskutek uwzględnienia zbrojenia górnego, które powinno być zakładane ze względów technologicznych (mocowanie strzemion)

Przykład 1.2.  Przekrój zginany zbrojony podwójnie

Znaleźć nośność belki zginanej jednoosiowo  o przekroju prostokątnym  450×300 mm wykonanej z betonu  C25/30 .zbrojonej stalą 18G2A (B356) zbrojonej dwustronnie:

a) $A_{sl}=5\Phi 18$, $A_{su}=2 \Phi 12$

b) $A_{sl}= 8\Phi 25$, $A_{su}=2 \Phi 12$

Otulenie osiowe prętów wynosi $a=40 \, mm$, czyli otulenie powierzchniowe: $c_l=40-12/2=34 \, mm$ dla zbrojenia górnego i $c_u=40-18/2=31 \,mm$ dla zbrojenia dolnego w przypadku a) oraz $c_u=40-25/2=27,5 \,mm$ dla zbrojenia dolnego w przypadku b).

Uwaga : zgodnie z założeniami pracy  (Knauff, inni, 2006)  współczynnik materiałowy dla betonu  ustawiamy na wartość $\gamma_c=1,5$

Wynik przykładu oryginalnego 

a) $M_{Ed}=145,9 \, kNm$

b) $M_{Ed}=317,6 \, kNm$

Dobór zbrojenia kalkulatorem  „CHP-Ż-1.3”

Rys.40. Ekran kalkulatora do przykładu 1.2a (kliknij , aby pobrać)

Arkusz z przykładem 1.2a można pobrać poprzez kliknięcie na rys. 34, arkusz z przykładem 1.2b tutaj.

Uzyskano wyniki:

a) $M_{Rd}=172,9 \, kNm$, czyli większą 172,9/145,9=1,19 razy

b) $M_{Rd}=352,1 kNm$, czyli większą 352,1 /317,6=1,11 razy

Wniosek: Stosowanie arkusza obliczeniowego pozwala na większe o kilkanaście procent obciążenie przekroju zginanego jednoosiowo w stosunku  do obliczeń uproszczonych (przykład 1.2a) i ok 10% w stosunku do „ręcznych” obliczeń nieliniowych (prowadzonych iteracyjnie) w przypadku  częściowego  wytężenia stali (przykład 1.2b)

Przekrój ściskany mimośrodowo (zginany i ściskany) – przypadek CT

  Przykład 2.1

(Knauff, inni, 2006, Przykład 6.3)

Dane geometryczne i materiałowe jak w przykładzie 1.2.

Rys.41 Przekrój mimośrodowo ściskany CT

Znaleźć nośność mierzoną momentem zginającym$M_{Rd}$  przekroju ściskanego siłą $N_{Ed}=400 \, kN$ z  rys. 34 \zbrojonego górą i dołem  $A_{sl}=A_{su}= 3 \Phi 12$

Wyniki z  przykładu oryginalnego

$M_{Rd}=109,7 \, kNm$

Dobór zbrojenia kalkulatorem  „CHP-Ż-1.3” (rys. 35)

Rys. 42.  Ekran kalkulatora do przykładu 2.1.  (kliknij , aby pobrać)

W arkuszu uzyskano nośność $M_{Rd}=124,1 \, kNm$ , czyli o $124,1/109,7=1,13 razy większą.

Przykład 2.2

(Knauff, Golubińska, Knyziak, 2015, Prz. 13.1)

Dla przekroju 600×400 obciążonego siła osiową  $N_{Ed}=2803 \, kN$ wyznaczyć zginający moment graniczny

Dane ogólne

C30/37- B500
h=600 mm, b=400 mm,

$A_{sl}=10,74 \, cm^2$, (zbliżone pole 7Ø14)
$A_{su}=21,48 \, cm^2$, (zbliżone pole  14Ø14)

osiowe otulenie zbrojenia $a_l=a_u=55 \,mm$, czyli $c_l=c_u=55-24/2= 16 \, mm$.

Podstawowe wyniki oryginalnego przykładu

Moment graniczny przekroju przy ściskaniu siła $N_{Ed}=2803 \, kN$ oszacowano na  $M_{Rd}= 727,7 /, kN

Obliczenie nośności kalkulatorem  „CCHP-Ż-1.3”

Po zadaniu siły osiowej $N_x= 2803 kN$ w kilku próbach uzyskano wytężenie 100% dla $M_y=764,5 \, kNm$ , czyli uzyskano nośność 764,5/727,7=1,05 razy większą.

Rys. 43.  Ekran kalkulatora do przykładu 2.2.  (kliknij , aby pobrać)

Zginanie ukośne ze ściskaniem przypadek CT

Przykład 3.1

(Knauff, Golubińska, Knyziak, 2015, Przykład 13.6)

Rys.44 Przekrój ukośnie zginany do przykładu 3.1

Dane ogólne

C25/30 – B500
h=600 mm, b=300 mm, $\Phi_{max}=20$ mm,

otulenie zbrojenia: $c=40 \, mm$, osiowe $a=c+\Phi/2=40+20/2=50 \, mm$

$d_{ly}=600-50=550 \, mm$, $d_{lz}=300-50=250 \, mm$,

$N_{Ed}=1768 \, kN$ kN,

$M_{Ed,y}=311,7  \, kNm$,

$M_{Ed,z}=94,12 \, kNm$

Uwaga:

 1. W wersji oryginalnej przykładu (Knauff, Golubińska, Knyziak, 2015, Prz. 13.6):
  (a) momenty zginające oszacowano metodą nominalnej sztywności poprzez amplifikację momentów pierwszego rzędu  $M_{Ed,y0}=200$ kN, $M_{Ed,z0}=60$ kN
  (b) nośności przekroju mierzone momentami zginającymi w dwu kierunkach wyznaczono  w interakcji z całkowitą siłą osiową i dla tego przypadku wyznaczono nośność przekroju mierzoną momentem zginajacycm
  W oryginale przyjęto odwrotnie oznaczenia osi , tzn (y=z i z=y)
 2. W niniejszym artykule:
  (a)  przyjęto, ze siły przekrojowe, w tym momenty zginające  uzyskuje się bezpośrednio z obliczeń statycznych prowadzonych metodą  II rzędu po obciążeniu całej konstrukcji siłami imperfekcji.
  W rezultacie w każdym przekroju otrzymujemy amplifikowane siły przekrojowe bez potrzeby stosowania dodatkowych zabiegów, w tym wyznaczania długości efektywnych i współczynników wyboczeniowych pręta,
  (b) nośności przekroju mierzone momentami zginającymi w dwu kierunkach wyznaczono  w interakcji siłami osiowymi przydzielonymi proporcjonalnie do sztywności przekroju zgodnie z dwuetapowym algorytmem opisanym w ustępie  Metoda rozprzężenia zginania ukośnego stosowana w arkuszu.

Podstawowe wyniki oryginalnego przykładu

Momenty graniczne wyznaczone z krzywych interakcji M-N (nomogramy w pracy (Knauff, Golubińska, Knyziak, 2015)

$m_{Rdy}=0,33 \to M_{Rdy} = 0,33 \cdot 30 \cdot 55^2 \cdot 17,86  \cdot 10^{-3}=534,9 \, kNm$

$m_{Rdz}=0,276 \to M_{Rdz} = 0,276 \cdot 60 \cdot 25^2 \cdot 17,86 \cdot 10^{-3}= 184,9 \, kNm$

$n_{Ed}=\dfrac{1768}{ (30\cdot 60\cdot 17,86+12\cdot 3,14 \cdot 435) /10}=\dfrac{1768}{4854}=0,364$

Wykładnik interakcji  w przykładzie oryginalnym przyjęto $a=1,24$

Wytężenie przekroju  $( \ref{InterMK})$ $\to  \Lambda_R = 94,5$ %.

Dobór zbrojenia kalkulatorem  „CHP-Ż-1.3”

Na  rys. 38  przedstawiono wyniki uzyskane w kalkulatorze   „Belka żelbetowa CH-P zbrojenie”. W celu pobrania arkusza należy kliknąć na obraz. Po pobraniu i korekcie danych należy kliknąć na przycisk „Sprawdź” u góry arkusza. Nastąpi automatyczne zbilansowanie przekroju dla wybranego zbrojenia.

Obliczenia przeprowadzone w kalkulatorze wykazały, że układ zbrojenia dobrany w (Knauff, Golubińska, Knyziak, 2015, Przykład 13.6) jest nieprawidłowy. Dla dobranego tam zbrojenia wytężenie przekroju przekroczone byłoby 3. krotnie, a decyduje o tym zginanie w kierunku Z , a nie Y : w kierunku X (mniejszej sztywności) należałoby dać 2+3=5Ø20 (a nie 2+1=3) – wówczas wytężenie wyniosłoby 95,1%.

Na rys. 38 pokazano optymalne zbrojenie: w kierunku Y 4Ø20, w kierunku Z 2+3=5Ø20. Wówczas wytężenie wyniesie 101,8 % , czyli przekroczy nośność , ale tylko o 2%, co jest dopuszczalne.

Rys. 45.  Ekran kalkulatora do przykładu 3.1  (kliknij , aby pobrać)

Wniosek:  Projektowanie przekroju według algorytmu przedstawionego w (Knauff, Golubińska, Knyziak, 2015, Przykład 13.6) może prowadzić do zdecydowanie zbyt małego i niepoprawnie rozłożonego zbrojenia.

Przykład 3.2

(Knauff, inni, 2006, Przykład 6.18)

Sprawdzić nośność przekroju 450×300 C40/50-18G2A zbrojonego pojedynczo 3Ø15 (530 mm2),

obciążonego siła ściskającą $N_{Ed}=200 \, kN$ działającą na mimośrodzie pionowym $ e_z=-0,48 \, m$ i poziomym $e_y=0,12 \, m$. Momenty zginające wynoszą więc: $M_{Ey}=200 \cdot 0,48=96,0 \, kNm$, $M_{Ez}=200 \cdot 0,12=24,0 \, kNm$

Rys.46 Przekrój ukośnie zginany

(zmodyfikowane (Knauff, inni, 2006, Rys 6.37)

Dobór zbrojenia kalkulatorem  „CHP-Ż-1.3”

Podstawowe wyniki oryginalnego przykładu

W pracy (Knauff, inni, 2006) przeprowadzono ścisłą analizę przypadku w sposób pokazany na rys. 40 .W wyniku obliczeń iteracyjnych  w tej pracy uzyskano strefę ściskaną rozprzestrzenioną wokół lewego , górnego naroża przekroju, a nośność przekroju $M_{Rd}=\sqrt{M_{Rdx}^2+M_{Rdy}^2}=135,1 \, kNm$

Rys. 47 Ekran kalkulatora do przykładu 3.2  (kliknij , aby pobrać)

Projekt wykonany kalkulatorem (rys.41) wykazał, że wystarczające jest zbrojenie dolne  3Ø15, ale w celu przeniesienia momentu $M_{Ez}$ koniczne jest zbrojenie prawe  1Ø18 (+ 1Ø15 ze zbrojenia w kierunku Y). Nośność tak zbrojonego przekroju wynosi: $M_{Ry}=157,9 \, kNm$ , $M_{Rz}=46,0 \, kNm$ (i $N_{Rx}=200 \, kN$. Wypadkowy nośność $M_R=\sqrt{157,9^2+46^2}=164,5 \,kNm$. Nośność wykazana w przykładzie oryginalnym  stanowi  135,1/164,5= 82% nośności obliczonej w kalkulatorze. Zauważmy jeszcze, że zbrojony w kalkulatorze przekrój jest wytężony siłami zewnętrznymi tylko w 90%.

Zakotwienie i zakłady prętów zbrojeniowych

  Przykład  4

Wyznaczyć wymaganą długość zakotwienia i zakład prętów uciąglanych dla danych:

 • beton-stal C20/25-B500SP,
 • element – belka,
 • naprężenie w prętach $\sigma_{sly}=435 \, MPa$,
 • średnica prętów   Ф=16  mm,
 • sposób wytężenia – rozciąganie,
 • kształt prętów  – inne (niż proste)
 • rodzaj zakotwienia – zagięte lub hak
 • warunki przyczepności – dobre,
 • przyspojone pręty – nie
 • ( jeśli przyspojono , to – w narożu
  otulenie dolne $c=20 \, mm$
  otulenie boczne $c_1=25 \, mm$
  rozstaw prętów $a=60 \, mm$),
 • nacisk poprzeczny $p=0 \, MPa$
 • udział prętów uciąglanych-  50%
 • zbrojenie prostopadle wzdłuż $l_b$ 2,51 $cm^2$

Na  rys. 42 zamieszczono odnośnik do arkusza obliczeniowego z wynikami dla przykładu obliczenia długości zakotwienia oraz zakładu prętów zbrojeniowych

W wyniku uzyskano:
długość zakotwienia $l_{bd}$ =28,9Ф
długość zakładu        $l_0$=41Ф

Rys.48. Ekran kalkulatora do przykładu 3.2  (kliknij , aby pobrać)

Ścinanie

Przykład 5.1 [ małe ścinanie]

(Bond et al., 2006, Lecture3/24)

Korzystamy z algorytmu przedstawionego na rys.27

Wyznaczyć zbrojenie poprzeczne belki ścinanej siłą poprzeczną $V_{Ed}$=705 kN.
Belka o przekroju hxb=1000×450 wykonana z betonu C30/37- B500: ($f_{ck}=500\, MPa,$  $f_{yd} =500/1,15=435 \, MPa$.
Otulenie osiowe zbrojenia dolnego a=66 mm, wysokość efektywna przekroju $d=1000-66=934 \, mm$

Naprężenia ścinające

$(\ref {v_ERd})$  $v_{Ed} = \cfrac{V_{Ed}} {b_w \cdot 0,9 \cdot d}= \cfrac{705}{450 \cdot 0,9 \cdot 934} \cdot 10^3= 1,68 \, MPa$

Z tab 10 odczytujemy dla betonu C30/37 $\to$  $v_{Rd,max}(ctg \Theta=2,5)= 3,90 \, MPa$

Ponieważ  $v_{Rd, max} = 3,901 \, > \, 1,68 \, MPa \to ctg \Theta=2,5$.

Przekrój zbrojenia poprzecznego
$(\ref {A_sw/s} )\to$ $A_{sw}/s=\cdot {1,68 \cdot 450}{435 \cdot 2,5}=0,70 \, mm^2/mm$
Przyjęto strzemiona  Ø 10, 4-cięte:  $A_{sw} = 4 \cdot \cfrac{\pi\cdot 10^2}{4}= 314 \, mm^2$

Rozstaw strzemion $s \, < 314/0,70=448 \, mm \to$ przyjęto $s=440 \, mm$

Wymagany maksymalny rozstaw zbrojenia poprzecznego

$(\ref {s_lmax}) \to$  $ s_{l,max}= 0,75\cdot 934= 700 \, > 440 \, mm$

$(\ref {s_Lmax}) \to$ $ s_{l,max}=12,5 \cdot \cfrac{314\cdot 500}{450 \cdot \sqrt{30}}=796 \, > 440 \, mm$

Przykład 5.2 [ większe ścinanie]

(Bond et al., 2006, Lecture3/26)

Korzystamy z algorytmu przedstawionego na rys.27

Wyznaczyć zbrojenie poprzeczne dla belki ścinanej siłą poprzeczną $V_{Ed}$=312,5 kN,  przekroju hxb=550×140 , wykonanej z C30/37-B500
Otulenie osiowe zbrojenia dolnego a=50 mm, wysokość efektywna przekroju $d=550-50=500 \, mm$

$(\ref {v_ERd})$ $v_{Ed} = \cfrac{312,5}{140 \cdot 0,9 \cdot 500} \cdot 10^3= 4,96 \, MPa$

Z tab 10 odczytujemy dla betonu C30/37 $\to$  $v_{Rd,max}(ctg \Theta=2,5)= 3,90 \, MPa$;  $v_{Rd,max} (ctg \Theta=1,0)= 5,66 \, MPa$ , $\nu_1=0,528 $, $f_{cd}=

Zachodzi  $ 3,90 \, < \, v_{Ed}=4,96 \, < \, 5,66 \, MPa \to $ należy wyznaczyć $\Theta$.

Kąt nachylenia krzyżulca betonowego

$(\ref{Teta_v}) \to$  $ \Theta= 0,5 \cdot arcsin (2\cdot 4,96/(0,528\cdot 21,4 )=0,5358 rad=30,7^o \to ctg \Theta= 1,684 $

Wymagane zbrojenie poprzeczne

$(\ref {A_sw/s} )\to$ $A_{sw}/s=\cdot {4,96 \cdot 140}{500 \cdot 1,684}= 0,765 \, mm^2/mm$

Przyjęto strzemiona  Ø 10, 2-cięte:  $A_{sw} = 4 \cdot \cfrac{\pi\cdot 10^2}{4}= 157 \, mm^2$

Rozstaw strzemion $s \, < 157/0,765=205 \, mm \to$ przyjęto $s=200  \, < 0,75 \cdot 500=375 \, mm$
Strzemiona w tym rozstawie należy ułożyć  od lica podpory  na długości  $l_w=z \cdot ctg \Theta= 0,9 \cdot 500 \cdot 1,684= 758 \,mm$,
Przyjęto $l_w= 4 \cdot 200= 800 \, mm$.
Na pozostałej części belki strzemiona można rozstawić w odległości  l < 0,75 \cdot 500=375 \, mm$.

Przykład 5.3 [ strzemiona i pręty odgięte]

(Knauff, Golubińska, Kryziak, 2014, Prz.16.6)

Swobodnie podparta belka teowa o rozpiętości l_{ef}=3×1,2=6 m, o pzekroju 300x 450 (d) jest obciążona obliczeniowymi siłami skupionymi P=550 kN (rys.49), wykonana z  C25/30- B500 $ (f_y= 500/1,15=435 \, MPa$)

Rys. 49 Ilustracja do przykładu 3.3.

(Knauff, Golubińska, Kryziak, 2014, Prz.16.6)

Siła poprzeczna na podporze $V_{Ed}=550 \, kN$

Rozważono dwa warianty zbrojenia poprzecznego:
a) tylko strzemiona pionowe,
b) hybrydowe złożone ze strzemion pionowych i prętów odgiętych

W przypadku zastosowania zbroienia hybrydowego nosność prętów odgiętych i nośność strzemion sumuje się, ale strzemiona muszą zapewnić prrzynajmniej 50% wymaganej nośności.

W wariancie a):

Korzystamy z algorytmu przedstawionego na rys.27

$(\ref {v_Ed})$ $v_{Ed} = \cfrac{550}{300 \cdot 0,9 \cdot  450} \cdot 10^3= 4,53 \, MPa$

Z tab 10 odczytujemy dla betonu C25/30 $\to$  $f_{cd}=17,9 \, MPa$ ; $\nu_1=0,540$ ; $v_{Rd,max}(ctg \Theta=2,5)= 3,33 \, MPa$;  $v_{Rd,max} (ctg \Theta=1,0)= 4,82 \, MPa$

Zachodzi  $ 3,33  \, < \, v_{Ed}=4,53 \, < \, 4,82 \, MPa \to $ należy wyznaczyć $\Theta$.

Kąt nachylenia krzyżulca betonowego

$(\ref{Teta_v}) \to$  $ \Theta= 0,5 \cdot arcsin (2\cdot 4,53/(0,540\cdot 17,9 )=0,6074 rad= 34,8^o \to ctg \Theta= 1,438 $

W pracy (Knauff, Golubińska, Kryziak, 2014, Prz.16.6) uzyskano $ctg \Theta= 1,432 $

Przyjęto strzemiona  Ø 8 czterocięte $A_{sw}=4 \cdot \cfrac{4 \pi[8^2i}{4}=201 \, mm^2$

Wymagany rozstaw dla znanego pola przekroju otrzymamy po przekształceniu zależności  $(\ref {A_sw/s}) $ w postaci

$$\begin{equation} s \le  \cfrac {A_{sw} \cdot f_{yd}} {v_{Ed} \cdot b_w} \cdot ctg \Theta \label {sV}\end{equation}$$

czyli $ s \le  \cfrac {201 \cdot 435} {4,53 \cdot 300} \cdot 1,438= 93 \, mm $

Ponieważ wymagany rozstaw strzemion jest zbyt mały, więc podjęto decyzję o zastosowaniu zbrojenia hybrydowego , również prętami odgiętymi

Wariant b):

W celu zwiększenia rozstawu między strzemionami, przedział przypodporowy dodatkowo zazbrojono prętami odgiętymi. Nośność przekroju jest sumą nośności prętów odgiętych oraz strzemion.

Ze względów konstrukcyjnych zastosowano cztery pręty odgięte Ø 20  pod kątem $\alpha=45^o$ $A_{sw}= 4 \cdot \cfrac{\pi 2^2}{4}=12,57 \, cm^2$

$(\ref{v_Rds})$ $\to$  nośność prętów odgiętych  $ v_{Rd,s} =  \cfrac {12,57}  \cdot  435 \cdot \sin 45^o \cdot 10^{-1} =386,6 \, kN$

Do przeniesienia przez strzemiona pozostaje $ V_{Ed} = 550-386,6=163,4 \, kN < 0,5 \cdot 550=275 \, kN \to V_{Ed=275 \, kN$

Dla takiej siły naprężenia styczne wynoszą:  $v_{Ed} = \cfrac{275}{300 \cdot 0,9 \cdot  450} \cdot 10^3= 2,26 \, MPa \, < \, 3,33 \, MPa$ $\to ctg \Theta= 2,5$

Wymagany rozstaw $ s \le  \cfrac {201\cdot 435}  {2,26 300} \cdot 2,5= 322 \, mm $

 

Literatura

American Standard Institute. (2002). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) (No. ACI 318-14).
Bachmann, H., & Steinle, A. (2011). Precast concrete structures. Berlin: Ernst & Sohn : John Wiley & Sons, Inc.
Bond, A. J., Brooker, O., Harris, A. J., Harrison, C., Moss, R. M., & Narayanan, R. S. (2006). How to Design Concrete Structures using Eurocode 2 (A cement and concrete industry publication). Camberley: The Concrete Centre.
Bresler, B. (1960). Design Criteria for Reinforced Concrete Columns Under Axial Load and Biaxial Loading. Journal of the American Concrete Institute, 57(5), 481–490.
Buczkowski, W. (Ed.). (2009). Budownictwo ogólne. T.  4  Konstrukcje. Warszawa: Arkady.
Di Ludovico, M., Lignola, G. P., Prota, A., & Cosenza, E. (2010). Nonlinear Analysis of Cross Sections under Axial Load and Biaxial Bending. ACI Structural Journal, 107(4), 390–399.
Gąćkowski, R. (2013). Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych. Warszawa: Verlag Dashöfer.
Knauff, M., Golubińska, A., & Knyziak, P. (2015). Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Budynek ze stropami płytowo-żebrowymi. Zeszyt 1. PWN.
Knauff, M., Golubińska, A., & Kryziak, P. (2014). Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetoych z  przykładami obliczeń (drugie). Warszawa: PWN.
Knauff, M., & inni. (2006). Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych: według Eurokodu 2. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
MPA The Concrete Centre. (2016). Bending and Shear in Beams. Lecture 3. Retrieved from https://www.concretecentre.com/TCC/media/TCCMediaLibrary/Presentations/Lecture-5-Slabs-and-Flat-Slabs-PHG-N-Rev13-15-Oct-16.pdf
MPA The Concrete Centre. (2017). Crack Control and Deflection. Lecture 6. Retrieved from https://www.concretecentre.com/TCC/media/TCCMediaLibrary/Presentations/Lecture-5-Slabs-and-Flat-Slabs-PHG-N-Rev13-15-Oct-16.pdf
PN-EN 13670. Wykonywanie konstrukcji z betonu (2011). UE: PKN.
PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (2004). UE: PKN.
PN-EN 1992-2+AC+Ap1+Ap2. Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 1-2:  Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (2008). UE: PKN.
PN-EN 1995-1-1+A2+NA+07E. Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków (2010). UE: PKN.
PN-EN 1998 : 2005 +  A1 :2014. Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym -  Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków (2005). UE: PKN.
Piechnik, S. (1980). Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych. Warszawa, Kraków: PWN.
Pyrak, S. (2012). Konstrukcje z betonu (VII, Vol. 5). WSiP.
Pędziwiatr, J. (2010). Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
Starosolski, W. (2013). Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, Tom 2 (Vol. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Strikwerda, J. C. (2004). Finite difference schemes and partial differential equations (2nd ed). Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics.
Wight, J. K., & MacGregor, J. G. (2012). Reinforced concrete: mechanics and design (6th ed). Upper Saddle River, N.J: PEARSON PRENTICE HALL.
Zybura, A. (Ed.). (2015). Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2: atlas rysunków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

 

Related Hasła

Comments : 4
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
 1. Pingback: Rewelacyjny kalkulator żelbetu ⋆ Chodor-Projekt⋆projekty oraz ekspertyzy architektoniczne i inżynieryjne

 2. Mariusz Szczepanik

  Dzień dobry.
  Czy kalkulatora żelbetu można używać w projektach komercyjnych?

 3. Marcin

  Dzień dobry,
  Jak w takim razie można uzyskać dostęp do kalkulatora?
  Pozdrawiam
  PS. Interesuje mnie najbardziej zagadnienie ukośnego zginania.

  • Dostęp do kalkulatora jest wolny. Należy pobrać arkusz przez Excel poprzez kliknięcie na obraz. Kalkulator pracuje w środowisku arkusza Excel z zainstalowanym dodatkiem Solver.

Translate »