Rozporządzenie o warunkach dla budynków …

Rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych …” zostało wydane na podstawie  art.7 ustawy Prawo budowlane i jest  podstawowym aktem prawnym, regulującym wymogi, dotyczące budynków budowanych w Polsce. Jest też podstawową literaturą polskiego Architekta. Warunki techniczne dla budynków w innych krajach są rozmaicie normowane, ale  zwykle prawo urzędowe  w innych krajach jest mniej szczegółowe niż w Polsce i umożliwia bardziej elastyczne projektowanie i budowę komercyjnych obiektów, a jednocześnie większe znacznie mają instytucje pozarządowe:  towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje  certyfikacji, w szczególności energetycznej LEED i BREAM i inne (⇒ artykuł).

Pełny, aktualny  tekst Rozporządzenia jest dostępny w urzędowej bazie aktów prawnych 

Wielokrotnie wprowadzano zmiany do aktu, co zestawiomno w tabeli ponizej:

Data zmiany
Dziennik Ustaw
Pozycja
2015-10-07 1557
2014-01-01 926
2013-02-23 1289
2011-03-21 1597
2009-07-08 461
2009-01-01 1238
2004-05-27 1156
2003-02-26 270
2002-12-16 69

Literatura

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst  jednolity marzec 2016, no. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (2012). http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »