Rozporządzenie o warunkach dla budynków …

Rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych …” zostało wydane na podstawie  art.7 ustawy Prawo budowlane i jest  podstawowym aktem prawnym, regulującym wymogi, dotyczące budynków budowanych w Polsce. Jest też podstawową literaturą polskiego Architekta. Warunki techniczne dla budynków w innych krajach są rozmaicie normowane, ale  zwykle prawo urzędowe  w innych krajach jest mniej szczegółowe niż w Polsce i umożliwia bardziej elastyczne projektowanie i budowę komercyjnych obiektów, a jednocześnie większe znacznie mają instytucje pozarządowe:  towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje  certyfikacji, w szczególności energetycznej LEED i BREAM i inne (⇒ artykuł).

Pełny, aktualny  tekst Rozporządzenia jest dostępny w urzędowej bazie aktów prawnych  (O warunkach technicznych, 2012)

Wielokrotnie wprowadzano zmiany do aktu, co zestawiomno w tabeli ponizej:

Data zmiany
Dziennik Ustaw
Pozycja
2015-10-07 1557
2014-01-01 926
2013-02-23 1289
2011-03-21 1597
2009-07-08 461
2009-01-01 1238
2004-05-27 1156
2003-02-26 270
2002-12-16 69

Literatura

Wines, J. (2008). Zielona Architektura. Taschen.
Hagan, S. (2001). Taking Shape. A new contract between architecture and nature. Architectural Press.
Stang, A., & Hawthorne, C. (2005). The Green House. The New Directions in Sustainable Architecture greenhouse. New York, The National Building Museum Washington D. C.: Princeton Architectural Press.
Smith, P. F. (2005). Architecture in a Climate of Change. A guide to sustainable design. Architectural Press.
Harris, C. M. (Ed.). (2006). Dictionary of architecture & construction (4th ed). New York: McGraw-Hill.
Schierle, G. G. (2006). Architectural structures. Los Angeles: University of Southern California.
Macdonald, A. J. (2001). Structure and architecture (2. ed). Oxford: Architectural Press.
Borusiewicz, W. (1978). Konstrukcje budowlane dla Architektów (3 zmienione i uzupełnione). Warszawa: Arkady.
Charleson, A. (2005). Structure as architecture: a source book for architects and structural engineers. Oxford ; Burlington, MA: Elsevier/Architectural Press.
Buczkowski, W. (Ed.). (2009). Budownictwo ogólne. T.  4  Konstrukcje. Warszawa: Arkady.
Chodor, L. (2013). Konstrukcje budowlane dla Architektów. Przegląd systemów konstrukcyjno-architektonicznych. Lecture-Wykład presented at the Wykład 2  z  przedmiotu Konstrukcje budowlane dla Architektów, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Technological University of Kielce, Kielce. Retrieved from https://chodor-projekt.net/wp-content/uploads/PIPress/Wyklady/KB2/1-%%282015%%29-KB2-Przeglad-systemow-konstrukcyjnych.pdf
O warunkach technicznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst  jednolity marzec 2016, Pub. L. No. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (2012). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2

Related Hasła

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »