A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
Uo Us Ut

Usytuowanie pożarowe budynków

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej (E), nie powinna, z zastrzeżeniami poniżej, być mniejsza niż odległość w metrach określona w  tabeli 1.
Tab.1.Odległości między budynkami  z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe [1]

Zwracamy uwagę, że dla budynków jednorodzinnych nie jest wymagana żadna klasa odporności pożarowej [1]– § 213, a w konsekwencji budynków takich w zasadzie nie dotyczy tab.1, a także nie  trzeba zachowywać odległości od granicy lasu, określonej poniżej. W każdym przypadku wątpliwym (lub spornym) należy przeprowadzić specjalne, ogniowe  symulacje komputerowe CFD w kierunku wykazania, że odległość między budynkami jednorodzinnymi nie może być mniejsza od 8m.  Najczęściej dla budynków jednorodzinnych murowanych decydująca będą  minimalne odległości od granicy działki na której jest zlokalizowany [1]– §12, czyli 4 m ściana z oknami i 3 m ściana bez okien ( z nielicznymi wyjątkami).  Nadto ze względu na bezpieczeństwo budynku , podczas pożaru lasu. Inwestor powinien rozważyć odsunięcie budynku od lasu ponad standardową odległość 4 m, bądź wybudowanie ściany ogniowej od strony lasu.

Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w tab. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

Jeżeli ściana zewnętrzna budynku jest częściowo klasy odporności ogniowej (E) (nie jest klasy A do D), określonej w kol. 5 tab. 2, to:
1) w przypadku  powierzchni klasy (E) nie większej niż 65%, lecz nie mniejszej niż 30% –   odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć 0 50%
2) w przypadku powierzchni klasy (E) mniejszej niż 30% – odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć o 100%.
Zwiększenie 1) lub 2) ustala  się w stosunku do odległości wyznaczonej z tab. 1 oraz po ewentualnym zwiększeniu ze względu na rozprzestrzenianie ognia.
Tab.2. Klasa odporności ogniowej elementów budynku
[1]– par . 216

Jeżeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem, wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niż 20 m.
Jeżeli są stosowane stałe urządzenia gaśnicze, to odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub budynku lub częściami tych ścian może być zmniejszona:
1) o 50%, w stosunku do określonej w tab 1, jeżeli urządzenia są stosowane we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części,
2) o 25%, w stosunku do określonej w tab. 1, jeżeli urządzenia są stosowane we wszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części
 Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.
Odległości, o których mowa w tab.1. , dla budynków których nie dotyczą wymagania standardowe (nie wymienionych w § 213 Rozporządzenia), bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25 %, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.
W pasie terenu o szerokości określonej z powyższych warunków, otaczającym ściany zewnętrzne budynku, niebędące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać standardowe wymagania  dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków (określone w § 232 ust. 4 i 5 Rozporządzenia). Wymaganie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy pasa terenu o szerokości zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków, które tworzą między sobą kąt 60° lub większy, lecz mniejszy niż 120°. Ponadto wymaganie to  nie dotyczy budynków, które: 1)   są oddzielone od siebie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, spełniającą dla obu budynków standardowe wymagania dla ścian pożarowych , lub 2)   mają ściany zewnętrzne tworzące między sobą kąt nie mniejszy niż 120°.
Otwarte składowisko, ze względu na usytuowanie, należy traktować jak budynek PM.
Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej powyżej (w § 271 ust. 1-7 Rozporządzenia), przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4.000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu –budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której mowa w tab.1.
Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej jak dla standardowych ścian oddzielenia przeciwpożarowego (wg § 232 ust. 4 i 5 Rozporządzenia).
Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej nie ustala się, (z zastrzeżeniem § 249 ust. 6 Rozporządzenia, dotyczącego ściany, stanowiącej obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej), jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków.
Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej 10 m. Dopuszcza się zmniejszenie odległości tej odległości do 3 m, pod warunkiem wykonania ściany zewnętrznej budynku od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 lub wykonania takiej ściany pomiędzy budynkiem a zbiornikiem. Zbiorniki, o których mowa, powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki, o pojemności większej od pojemności zbiornika, z izolacją uniemożliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.
Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego, przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m, powinna wynosić co najmniej 3 m, a od urządzenia spustowego, oddechowego i pomiarowego tego zbiornika – co najmniej 10 m.  Odległości budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny wynosić co najmniej 3 m.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 69 , tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn zmianami) [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf ]

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »