PI_intranet

Autor: Andrzej Chodor

Autor: Andrzej Chodor

π intranet jest nowoczesnym portalem korporacyjnym wspierającym pracowników firmy w pracy grupowej oraz dzieleniu się informacjami zgodnie z koncepcją otwartej na pracowników Firmy 2.0[1] ,  a także automatyzującym procesy biznesowe angażujące wielu pracowników.  π intranet oferuje zestaw modułów wspierających typowe obszary oraz elastyczną technologię pozwalającą na wydajne wdrożenia rozwiązań dopasowanych do unikalnych procesów i potrzeb organizacji.

π intranet promuje dzielenie się wiedzą, udostępniając organizacjom narzędzia społecznościowe takie, jak wiki, blogi, grupy dyskusyjne i wewnętrzny komunikator, tym samym umożliwiając skok w kierunku Firmy 2.0.

Zarządzanie kontraktami i umowami

Moduł zarządzania kontraktami i umowami

 

 

 

Moduł zarządzania kontraktami skierowany jest do firm świadczących usługi w oparciu o umowy długoterminowe, szczególnie dla branży budowlanej i projektowej. Zapewnia on:

 ewidencję kontraktów sprzedażowych,
 obsługę umów wraz z aneksami, w tym także archiwizację skanów,
 ewidencję kontraktów i umów z podwykonawcami,
 raportowanie przychodów i kosztów we współpracy z systemem księgowym,
 analizy finansowe i pracochłonności,
ewidencję kontrahentów, pism i wydarzeń związanych z kontraktami w powiązaniu z modułami kancelarii i  kalendarza.

Wszelkie informacje dotyczące kontraktów mogą być udostępniane pracownikom zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy, w tym w uzależnieniu od ról pracowników w ramach kontraktu.

PI_I_Ekran2

Moduł rozliczania pracy

 Powiązany z modułem zarządzania kontraktami, moduł rozliczania pracy obsługuje ewidencjonowanie w określonym cyklu  czynności wykonywanych przez pracowników z podziałem na kontrakty. Informacje te pozwalają na przede wszystkim na wiarygodne zakwalifikowanie kosztów pracy do kosztów kontraktów oraz weryfikację oszacowań pracochłonności kontraktów. W połączeniu z możliwością szybkiej oceny prac przez przełożonych, raporty są pretekstem do cyklicznego przykazywania pracownikom informacji zwrotnej dotyczącej ich wydajności a także jakości i trudności prac. Raportowane informacje mogą być także wykorzystane do wprowadzenia automatycznego systemu premiowego opierającego się wyłącznie na relatywnie obiektywnych czynnikach.

 

 

PI_I_Ekran3

Moduł: Kancelaria

 

π intranet zapewnia wsparcie dla ewidencjonowania, rozsyłania i archiwizacji papierowych pism przychodzących i wychodzących ( moduł Kancelaria)  . Każde wprowadzane do systemu pismo otrzymuje unikalny numer oraz może być opisane w metryce zależnej od typu (np. faktura kosztowa, pismo dotyczące kontraktu, pismo ogólne) a następnie przekazane w formie elektronicznej określonej grupie adresatów. Dzięki takie procedurze, papierowy oryginał może być przeniesiony do archiwum już na wstępnym etapie, a obsługa pisma może odbywać się jedynie w formie elektronicznej. W ten sposób dokumenty nigdy nie zaginą, co więcej mogą być przekazywane do kilku osób jednocześnie.

 Kadrowa obsługa pracowników

Procesy kadrowe, takie jak wydawanie rozmaitych zaświadczeń, pasków z wypłatami czy kontrola rozliczeń pomiędzy firmą a pracownikiem, marnują niebagatelną ilość czasu. Moduł kadrowej obsługi pracowników celuje w minimalizację tego czasu, odciążając działy kadrowe i umożliwiając pracownikom na samoobsługowe załatwienie w dowolnym momencie typowych spraw, takich jak: wystawianie zaświadczeń NFZ o prawie do świadczeń zdrowotnych i zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków, generowanie pasków z wypłatami, podgląd umów o pracę, rozrachunków i przelewów wychodzących do pracownika.

Kalendarz grupowy

Kalendarz grupowy

Kalendarz grupowy umożliwia współdzielenie wydarzeń i zadań ze współpracownikami a także podgląd cudzych wydarzeń. Dodatkową funkcją jest rezerwacja zasobów firmowych takich, jak sale konferencyjne, samochody, laptopy, rzutniki itp. 

PI_I_JavaTechnologia

π intranet jest aplikacją obsługiwaną w całości przez przeglądarkę internetową i zgodną z trendami web 2.0 – większość funkcji dostępna jest bez odświeżania strony, brak również konieczności instalacji na komputerach roboczych. Rdzeń oparty jest na obecnych standardach w zakresie javowych portali korporacyjnych, takich jak JSR-168/286, Jboss, Liferay i Spring. Dla warstw interfejsu użytkownika oraz kontrolera stworzyliśmy dedykowany aplikacjom biznesowym język deklaratywny pozwalający na wielokrotne skrócenie czasu implementacji modułów dedykowanych.

 Moduły dedykowane

π intranet został zaprojektowany z myślą o rozszerzaniu o dodatkowe funkcje i wspieraniu unikalnych procesów a dedykowana, deklaratywna technologia zapewnia znaczne skrócenie czasu i kosztów implementacji.

LIteratura:

1. McAfee A., Firma 2,0, 2011
Translate »