Chodor-Projekt

Wiek XXI – Era innowacji

Wiek XXI jest erą  innowacji oraz architektury zrównoważonej.
Lawinowo rozwijają się  nowe technologie informatyczne i związane z nimi narzędzia dostępu do globalnej wiedzy,  analizy danych i wreszcie inteligencji procesów, budynków itd. Glebą dla innowacji są procesy biznesowe [1].

Najpoważniejszą barierą rozwoju jest „zdolność do działania”  przedsiębiorstw i instytucji  zgodnie z nowymi modelami biznesu, innowacyjnej organizacji i  modelami edukacji (szkolnictwa). Spuścizna społeczna i technologiczną siłą bezwładności wpływa na postawy menedżerów oraz  dyrektorów zarządzających i wraz z występującym systemem negatywnej selekcji [2], co prowadzi do spowolnienia, a czasami wręcz do czasowego zablokowania lub cofnięcia nieuniknionych reform i rozwoju.
Negatywna selekcja opisana modelem Akerlofa (1970) [2] wskazuje, że  mechanizm rynkowy (równowaga pomiędzy popytem i podażą) jest zawodny na rynku z asymetryczną informacją, tzn. wówczas gdy mocodawca ma mniej informacji od klienta.

Negatywna selekcja jest cechą podstawą rynku monopolistycznego i każdej gospodarki centralnie sterowanej, np szkolnictwa wyższego w Polsce w sytuacji przeważającego finansowania szkół wyższych  z budżetu Państwa w sposób mechaniczny z warunku liczby studentów.

Podstawowymi przyczynami nieudanych transformacji procesu biznesowego do potrzeb współczesnego świata są [1]:
(a) brak zapału wyższej kadry kierowniczej,
(b) słabość systemu odpowiedzialności,
(c) błędne uszeregowanie celów,
(d) brak dyscypliny i niedocenianie powiązania z technologią informatyczno-komunikacyjną,

Literatura:
[1] Prahald zC.K., Krishnan M.S., The New Ege of Innovation, McGrawHill, 2008

[2] Akerlof  G., AS.,  The Market for 'Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3 (Aug., 1970), pp. 488-500.

Exit mobile version