Chodor-Projekt

Obszar Oddziaływania w naturze i architekturze

Obszar oddziaływanie obiektu jest powszechnie obierane, bo oddziałtywanie jest zjawiskiem naturalnym, opisywanym już od czasów starożytnych. Newton [zotpressInText item=”7DKEI832″] zjawisko to ujął w prawie powszechnego ciążenia (prawie grawitacji). Einstein [zotpressInText item=”PKW8PUME”] grawitację opisał jako skutek zakrzywienia czasoprzestrzeni. Z zasady nieoznaczoności Heisenberga wynika, że wielkości nie można zmierzyć z dowolną dokładnością i  nie wynika to  z niedoskonałości metod ani instrumentów pomiaru, lecz z samej natury rzeczywistości.

Obecnie znamy następujące rodzaje oddziaływań podstawowych (w nawiasach zasięg oddziaływania):

Gwizdak [zotpressInText item=”RSDHJZVM”] opisał jeszcze jeden typ oddziaływania – Oddziaływanie Obiektu o zasięgu też nieokreślonym.

Def 1: Obszar oddziaływania obiektu budowlanego jest dziś zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) jako „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”.

Taką definicję obszaru oddziaływania analizował Wojciech Gwizdak i opisał ją wzorem

$$000=\bigcup_{i=1}^{\infty }00_i$$  (1)

Wzór (1) należy traktować jako satyrę z Def 1, wskazujący po prostu, że :

zawsze można znaleźć taki przepis, by udowodnić, że obszar oddziaływania obiektu znacznie wykracza poza zakres inwestycji, lub (równie dobrze) obiekt nie oddziałowuje poza zakres inwestycji.

Definicja Def 1 jest w sposób oczywisty absurdem nowelizacji prawa budowlanego,  obowiązującej od dnia 28 czerwca 2015.

Literatura

[zotpressInTextBib style=”apa” sortby=”author” sort=”ASC”]

Exit mobile version