Chodor-Projekt

Inżynier i Architekt Konsultant

Rola Inżyniera Konsultanta w realizacji przedsięwzięcia przez Inwestora jest dobrze przedstawiona w opracowaniu [1] Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC i jej polskiego organu SIDIR.

Wyzwania ostatnich lat sprawiły , że Inżynier Konsultant powinien objąć szerszy obszar od opisanego w [1]. Współczesny konsulting obejmuje nie tylko przedsięwzięcia inżynieryjno-budowlane, ale szerzej: architektoniczno-inżynieryjne z uwzględnieniem zasad rozwoju i architektury zrównoważonej, projektowania zrównoważonego i inżynierii zrównoważonej. Istotne są zagadnienia energooszczędności oraz rozwoju społecznego, które mogą być prawidłowo zrealizowane na płaszczyźnie interdyscyplinarnej: architektoniczno – przestrzennej, nowatorskich rozwiązań instalacyjnych, inteligencji budynku, zintegrowanych systemów konstrukcyjnych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz uwzględnieniem właściwych proporcji pomiędzy praw jednostki oraz potrzeb publicznych społeczności lokalnej , regionu, kraju i Unii Europejskiej.

Należy przy tym uznać, że  że dokonane jest rozróżnienie między zastosowaniami metod realizacji różnych przedsięwzięć, zależnie od ich rodzaju, np: zamówienia publiczne, przedsięwzięcia przemysłowe, inżynieria procesowa, itp. W zależności od tego stosujemy różne procedury, wśród których najbardziej obecnie popularna jest metoda „pod-klucz” lub metoda „zaprojektuj i wybuduj” [1]. O tym jak przedsięwzięcie bezie realizowane decyduje ostatecznie Zamawiający i w związku z tym wsłuchujemy się przede wszystkim w jego potrzeby i wizje. Analiza przedinwestycyjna jest zawsze wymagana w celu określenia wykonalności inwestycji, a w tym zakresu robót ziemnych, analizy warunków gruntowo-wodnych, dostępności do infrastruktury drogowej i do mediów, a także analizy społeczne.

Najczęściej stosowane metody realizacji inwstycji opisano w artykule „Metody realizacji przedsięwzięcia wg FIDIC „.

Literatura
[1]  FIDIC, Rola Inżyniera Konsultanta w przedsięwzięciach, Cosmopoli, 1975, reprint 1983

Exit mobile version