Drzwi ewakuacyjne

Warunki, które powinny spełniać drzwi, zastosowane na drodze ewakuacyjnej określa Rozporządzenie :

  1. Najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy, przy czym:
  2. szerokość drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej , powinna  być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej,
  3. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.
  4. Wysokość drzwi na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić 2 m.

Literatura

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst  jednolity marzec 2016, no. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (2012). http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
 
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »