Obudowa i oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych

Wymagania dotyczące ewakuacyjnych klatek schodowych zawiera  Rozporządzenie [1].

Ewakuacyjne klatki schodowe powinny być obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone  w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, w budynkach: 1)  niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II, 2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref pożarowych innych niż ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW), powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej PM, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

 Głównym celami instalacji oddymiania klatek schodowych są:
  • Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem,
  • Wentylacja dróg ewakuacyjnych tj.: odprowadzenie gorących gazów spalinowych, a co za tym idzie obniżenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych,
  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania.

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje wentylacji oddymiającej klatki schodowe:

  • wentylacja grawitacyjna gdzie produkty spalania są odprowadzane poprzez klapy oddymiające zainstalowane w stropie w obrębie klatki schodowej lub okna fasadowe,
  • wentylacja mechaniczna przy użyciu wentylatorów oddymiających i napowietrzających.

W celu określenia wymaganej powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowej należy:

  • uwzględnić wysokość budynku tj.: dla budynków średniowysokich przyjmujemy 5% a dla wysokich i wysokościowych 7,5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej,
  • określić wymaganą powierzchnię napowietrzania tj.: otworów napowietrzających, która musi być o 30% większa niż powierzchnia geometryczna otworów oddymiających

Powyższe zalecenia, wynikają z dotychczasowego [wrzesień 2014] doświadczenia oraz wynikających stąd przepisów normowych między innymi [2][3] (wraz ze zmianą Az1). Niestety metody te często zawodzą na co wskazują obserwacje prowadzone podczas rzeczywistych pożarów. Dlatego współcześnie zaleca się stosowanie analizy numerycznej- symulacji pożaru w czasie rzeczywistym z modelowaniem przepływu powietrza  w pomieszczeniach wentylowanych  w szczególności w garażach, atriach oraz klatkach schodowych.

Bibliografia artykułu
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst jed-nolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn zmianami [ https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf ]
  2. Węgrzyński, W., i in. (2014), Systemy wentylacji pożarowej w budynkach. Inżynier Budownictwa, 9, 54–61, [ http://www.inzynierbudownictwa.pl/dodatek_specjalny,bezpieczenstwo_w_budownictwie,artykul,systemy_wentylacji_pozarowej_w_budynkach,7636 ]
  3. PN-EN 12056-3).: 2002, Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków , Część 3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia
_______________
Koniec
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »