Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych 2016\2017

Temat KB1
Dane KB1

Wytyczne do obliczeń:
część 1:  Poz.1 do 3.1   {Źródła 1 do 13}
część 2:  Poz.3.2. do Poz.4 { Źródła 14 do 16 }
część 3: Poz.5. { Źródła 17 do 19  }
część 4: Poz 6.

Wytyczne do rysunków:
K-BB-PW-02-101
Płyta żelbetowa [korekta 04-12-2015]
K-BB-PW-02-101-Z  Zestawienie stali zbrojeniowej


Zawartość:

Projekt budowlany budynku:
I część opisowa:
a) opis ogólny zgodny z [3]
b) załącznik: obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
II część graficzna:
  a) rzut fundamentów,
  b) konstrukcyjne przekroje poziome: rzut kondygnacji 2;
c) konstrukcyjne przekroje pionowe: podłużny i poprzeczny ze wskazanymi detalami;  

  d) wybrany element konstrukcyjny budynku – płyta żelbetowa (wg rys. K-BB-PW-02-101).


Kombinacje obciążeń: teoria i przykłady

Wybrane przepisy:

  1. Rozporządzenie (2002-04-12): w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
  2. Rozporządzenie (2015-10-07) : zmiana [1]
  3. Rozporządzenie (2012-04-27): w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  4. Rozporządzenie (2013-06-21) : zmiana [3]    Przykład ćwiczenia z lat ubiegłych ( już nieaktualne, w roku 2016 ustalono uproszczony tryb)

Translate »