Model „negatywnej selekcji” w obsłudze inwestycji

Fundamentalna zasada ekonomii wyrażona przez model Akelrofa ( model negatywnej selekcji) ma zastosowanie również do procesu inwestycyjnego, w tym do procesu obsługi projektowej. Model Akerlofa poświadcza, że „niepożądane” osoby inwestycyjnej gry (Inwestorzy,...
Comments : 0

Etyka Architekta i Inżyniera. Dziedzictwo a współczesność

Etyka architekta i inzyniera jest pojęciem, które jest regulowane w Europejskim Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów . W Księdze Wyjścia [ Wyj 23] czytamy ważny, zapewne najważniejszy  nakaz dla działalności osób zaufania publicznego jakimi są Architekci i Inżynierowie: „1...
Comments : 0

Teoria integralna, a dziedzictwo II-giej Rzeczpospolitej

W załączeniu skan Podręcznika „Zagadnienia współczesnego świata” z okresu II-giej Rzeczpospolitej (Lwów, 1939), w którym przedstawiono szereg zagadnień, stanowiących dziedzictwo współczesnej (2016) myśli politycznej, społecznej, demokratycznej, a także szkolnictwa i...
Comments : 0

Integralna teoria Wilbera a projektowanie zrównoważone

Projektowanie zrównoważone w architekturze w istocie jest  elementem wizji integralnej przedstawionej w pracy  . Z teorii integalnej Wibera wynika naczelna zasada, że dla osiągnięcia dojrzałego poziomu projektowania i architektury  zrównoważonej należy wędrować poprzez poziomy...
Comments : 0

Obszar Oddziaływania w naturze i architekturze

Obszar oddziaływanie obiektu jest powszechnie obierane, bo oddziałtywanie jest zjawiskiem naturalnym, opisywanym już od czasów starożytnych. Newton zjawisko to ujął w prawie powszechnego ciążenia (prawie grawitacji). Einstein grawitację opisał jako skutek zakrzywienia...
Comments : 0

Symulacje pożarowe

W związku z dużym zapotrzebowaniem na nowoczesne analizy pożarowe z dniem 15 marca 2016 roku wszczynamy wykonywanie analiz symulacyjnych FDS.
Comments : 0

Etyka chrześcijańska, a współczesna architektura i inżynieria

Św Tomasz z Akwinu w komentarzu pracy  analizuje cztery porządki etyki chrześcijańskiej. Porządek pierwszy – naturalny  jest niezależny od teologii moralnej . Św Tomasz wyraźnie stwierdza, że filozofia i porządek naturalny obejmuje cały zakres nauk spekulatywnych, fizykę,...
Comments : 0

Zagrożenie stereotypem i rutyną w budownictwie i architekturze

Rutyna jet rozumiana jako „postępowanie według utartych schematów”, które prowadzi do nieoryginalności, banalności, płytkości i wreszcie  prostoty oraz prymitywizmu zastosowanych rozwiązań. Takie zachowania nie powinny być wspierane, należy je krytykować i jawni...
Comments : 0

Konferencja Naukowa KRYNICA 2015

W dniach 20 do 25 września 2015 w Krynicy Zdrój odbyła się Konferencja Naukowa „Budownictwo energooszczędne w Polsce – Stan i perspektywy„. W konferencji brał udział Leszek Chodor z firmy Chodor-Projekt. Zaprezentował dwa referaty: Prezentacja (cz. problemowa...
Comments : 0

Wiek XXI – Era innowacji

Wiek XXI jest erą  innowacji oraz architektury zrównoważonej. Lawinowo rozwijają się  nowe technologie informatyczne i związane z nimi narzędzia dostępu do globalnej wiedzy,  analizy danych i wreszcie inteligencji procesów, budynków itd. , Glebą dla innowacji są procesy biznesowe...
Comments : 0

Inżynier i Architekt Konsultant

Rola Inżyniera Konsultanta w realizacji przedsięwzięcia przez Inwestora jest dobrze przedstawiona w opracowaniu [1] Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC i jej polskiego organu SIDIR. Wyzwania ostatnich lat sprawiły , że Inżynier Konsultant powinien objąć...
Comments : 0

Wykształcenie inżyniera budownictwa w Polsce

W pracy Mikina, Chodor (2009) [1] przeprowadzono analizę wykształcenia inżynierów absolwentów kierunku budownictwa w ocenie pracodawców polskich. Wnioski, wynikające z badań ankietowanych jednoznacznie pokazały, że absolwenci Uczelni polskich nie są dostatecznie przygotowani do...
Comments : 0

Najnowsze kontrakty

Najnowsze, aktualnie realizowane kontrakty w Pracowni Projektowej Chodor-Projekt podano w Portfolio.  
Comments : 0

Projektowanie przeniesione z Polskie Inwestycje, sp.j.

Pracownia Projektowa  Chodor-Projekt  poprzez osobę Leszka Chodor jest kontynuatorem kultury i doświadczeń w projektowaniu obiektów inżynierskich i architektoniczno-budowlanych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe LZKComputer, sp z o.o. w Kielcach oraz...
Comments : 0

Zabezpieczony: Dlaczego reaktywacja Chodor-Projekt?

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Comments : Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.
Translate »